Študijski program

Dodatni letnik


Podatki o programu

Dodatni letnik za vpis v drugostopenjske magistrske študijske programe (60 KT) je namenjen diplomantom in diplomantkam triletnih programov prve stopnje (s 180 KT) in starih triletnih visokošolskih programov. Kdor opravi vse obveznosti programa dodatnega letnika, lahko nadaljuje študij na drugi stopnji na Fakulteti za socialno delo. 

Dodatni letnik mora kandidat/ka dokončati pred vpisom na izbrani magistrski program. Pogoj za vpis je zaključen dodiplomski študij v obsegu 180KT.

Vpisani v dodatni letnik nimajo statusa študenta.

Prijava za vpis:

Kandidati in kandidatke za vpis v dodatni letnik v študijskem letu 2020/21 izpolnijo prijavnico za vpis v dodatni letnik in jo podpisano z ustrezno dokumentacijo pošljejo po pošti v referat do 4. 9. 2020,  na naslov:

Fakulteta za socialno delo

Referat za podiplomski študij

Topniška ulica 31

1000 Ljubljana

Dokazila o zaključenem triletnem dodiplomskem programu kandidati pošljejo do najkasneje  11. 9. 2020.

K prijavnici  za vpis obvezno priložite:

  • Overjeno kopijo diplome ali, če diploma še ni bila izdana, začasno potrdilo o diplomi ( v originalu ali overjeno kopijo)
  • Potrdilo o opravljenih izpitih ( v originalu ali overjeno kopijo) oziroma overjeno kopijo priloge k diplomi z navedbo povprečne ocene v času študija

Skrbnica: prodekanja za študentske zadeve:

Za podrobnejše informacije se obrnite na referat za podiplomski študij:

 Predmetnik dodatnega letnika

1. semester
Zap. št Predmet Nosilec P S V DO Sam. delo št. Skupaj KT
1. Družbeni in pravni okvir socialnega dela Srečo Dragoš 30 30     65 125 5
2. Metodologija raziskovanja v socialnem delu Liljana Rihter 30 15 15   65 125 5
3. Praktikum Vito Flaker   30 30 10 180 250 10
4. Sodobno socialno delo v Sloveniji Milko Poštrak 30   30   65 125 5
5. Teorije in metode v socialnem delu Vito Flaker 30   30   65 125 5
SKUPAJ             440 750 30
2. semester
1. Organizacija in načrtovanje v socialnem delu Bojana Mesec 30   30   65 125 5
2. Procesi soustvarjanja podpore in pomoči Gabi Čačinovič Vogrinčič 60 60     130 250 10
3. Projektno delo         30 220 250 10
4. Teorije družbe in posameznika Bogdan Lešnik, Darja Zaviršek 30 30     65 125 5
SKUPAJ     120 90 30 30 480 750 30

Cenik:

Dodatni letnik je plačljiv. Ceno si lahko ogledate tu ali se obrnete na .