Študijski program

Dodatni letnik


Podatki o programu

Dodatni letnik za vpis v drugostopenjske magistrske študijske programe (60 KT) je namenjen diplomantom in diplomantkam triletnih programov prve stopnje (s 180 KT) in starih triletnih visokošolskih programov. Kdor opravi vse obveznosti programa dodatnega letnika, lahko nadaljuje študij na drugi stopnji na Fakulteti za socialno delo. 

Dodatni letnik mora kandidat/ka dokončati pred vpisom na izbrani magistrski program. Pogoj za vpis je zaključen dodiplomski študij v obsegu 180KT.

Vpisani v dodatni letnik nimajo statusa študenta.

Prijava za vpis

Kandidati in kandidatke za vpis v dodatni letnik v študijskem letu 2022/23 izpolnijo prijavnico za v dodatni letnik in jo podpisano z ustrezno dokumentacijo pošljejo po elektronski pošti do 9. 9. 2022 na naslov: podiplomski@fsd.uni-lj.si z naslovom zadeve PRIJAVA ZA VPIS V DODATNI LETNIK_IME PRIIMEK

Priloge:

  • Sken ali fotografija natisnjene in lastnoročno podpisane prijavnice za vpis
  • Sken ali fotografija diplomske listine o zaključenem izobraževanju (vseh strani listine). Če diplomska listina še ni bila izdana, priložite začasno potrdilo o diplomiranju.
  • Sken ali fotografija celotne Priloge k diplomi oz. potrdilo o opravljenih obveznostih na dodiplomskem študiju z izračunano povprečno oceno študija in oceno diplome.

Skrbnica: prodekanja za študentske zadeve:

Za podrobnejše informacije se obrnite na referat za podiplomski študij:

 Predmetnik

1. semester
Zap. št Predmet Nosilec P S V DO Sam. delo št. Skupaj KT
1. Družbeni in pravni okvir socialnega dela Srečo Dragoš 30 30     65 125 5
2. Metodologija raziskovanja v socialnem delu Liljana Rihter 30 15 15   65 125 5
3. Praktikum Vito Flaker   30 30 10 180 250 10
4. Sodobno socialno delo v Sloveniji Milko Poštrak 30   30   65 125 5
5. Teorije in metode v socialnem delu Vito Flaker 30   30   65 125 5
SKUPAJ             440 750 30
2. semester
1. Organizacija in načrtovanje v socialnem delu Bojana Mesec 30   30   65 125 5
2. Procesi soustvarjanja podpore in pomoči Gabi Čačinovič Vogrinčič 60   60   130 250 10
3. Projektno delo         30 220 250 10
4. Teorije družbe in posameznika Darja Zaviršek 30 30     65 125 5
SKUPAJ     120 90 30 30 480 750 30

Cenik

Dodatni letnik je plačljiv. Ceno si lahko ogledate tu ali se obrnete na .