Študijski program

Socialno delo


 

1. Podatki o študijskem programu:

 • naslov študijskega programa z navedbo stopnje: drugostopenjski študijski program Socialno delo
 • trajanje študijskega programa: 1 leto (2 semestra)
 • število kreditnih točk: 60 kreditnih točk
 • skrbnik programa
 • navedba modulov:
 1. Dolgotrajna oskrba starih ljudi, skrbnica modula
 2. Psihosocialna podpora in pomoč, skrbnica modula
 3. Skupnostna oskrba, skrbnik modula
 4. Socialna pravičnost in radikalne perspektive v socialnem delu, skrbnica modula
 5. Socialno delo v vzgoji in izobraževanju, skrbnik modula

Ob vpisu v program, študent_ka izbere samo en modul.

2. Način izvajanja študija 2023/24: redni

3. Predstavitveni zbornik
Program sestavljajo obvezni, modularni in izbirni predmeti, individulano projektno delo in praktikum in izdelava magistrskega dela. Študent/ka mora opraviti: 

 • obvezni predmet Raziskovanje v socialnem delu (5KT)
 • individulano projektno delo in praktikum (10 KT)
 • izbirni modul (15KT)
 • dva izbirna predmeta po vpisanem programu (10 KT)
 • en odprti izbirni predmet lahko študent/ka izbere iz nabora izbirnih predmetov tega študijskega programa ali nabora izbirnih predmetov drugih magistrskih programov FSD ali magistrskih programov drugih fakultet in univerz doma ali v tujini (5 KT)
 • magistrsko delo (15 KT).

4. Temeljni cilji programa in splošne kompetence, ki jih pridobijo s programom

Omogočiti študentom in študentkam spoznavati temeljne vrednote, koncepte, načela, mandate, metode in teorije socialnega dela na področjih vzgoje in izobraževanja, duševnega zdravja in uživanja drog, hendikepa, etničnosti, migracij in spolov, psihosocialne podpore in pomoči družinam ter oskrbe starih ljudi.

2.Usposobiti študente in študentke v temeljnih spretnostih, metodah in postopkih socialnega dela in za samostojno delo na področjih  vzgoje in izobraževanja,  duševnega zdravja in uživanja drog, hendikepa, etničnosti, migracij in spolov, psihosocialne podpore in pomoči družinam ter oskrbe starih ljudi, in za raziskovalno delo v socialnem delu.

3.Omogočiti študentom in študentkam preko angažiranega sodelovanja v akcijskem projektu ustvarjanje praktične integracije oz. sinteze konceptov, metod, spretnosti in etičnega ravnanja. Osrednji cilj študijskega programa Socialno delo je nadgrajevanje v dosedanjem izobraževanju osvojenih znanj in spretnosti s potrebnimi kompetencami za socialno delo.

4.1. Predmetno-specifične kompetence

Diplomanti in diplomantke magistrskega programa bodo tako sposobni v praksi raziskovati, organizirati, analizirati, soustvarjati rešitve in razvijati inovativne pristope v procesih učenja, opore, svetovanja oz. pomoči ljudem v stiski na poseben, socialnodelovni način, različen od pristopov drugih profilov, ki se ukvarjajo s stiskami ljudmi.

5. Razvrstitev v nacionalno ogrodje kvalifikacij, evropsko ogrodje visokošolskih klasifikacij ter evropsko ogrodje kvalifikacij

 • Slovensko ogrodje kvalifikacij: SOK 8
 • Evropsko ogrodje kvalifikacij: EOK 7
 • Evropsko ogrodje visokošolskih kvalifikacij: EOVK druga stopnja

6. Študijsko področje študijskega programa po klasifikaciji KLASIUS ter znanstvenoraziskovalno disciplino po klasifikaciji FRASCATI

KLASIUS-SRV:

 • ožja skupina vrst - raven: 17 (visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba druge stopnje in podobna izobrazba)
 • podrobna skupina vrst - vrsta: 17003 (magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja).

KLASIUS– P:

 • široko področje: 7
 • ožje področje: 76
 • podrobno področje: 762
 • nacionalno specifično področje: 7620

Študijski program Socialno delo uvrščamo  v podrobno področje socialno delo in svetovanje (762), saj se vanj razvrščajo aktivnosti in izidi s predmetno specifično vsebino, ki obsega študij socialnih problemov družbe, posebnih skupin in posameznikov ter ustreznih načinov njihovega reševanja. Glavni poudarek je na socialnem skrbstvu s poudarkom na socialni politiki in praksi. Program se umešča v nacionalno specifično področje 7620, ker gre za socialno delo.

KLASIUS-P modulov:

 • Dolgotrajna oskrba starih ljudi:  KLASIUS-P 7620
 • Psihosocialna podpora in pomoč: KLASIUS-P 7623
 • Skupnostna oskrba: KLASIUS-P 7620
 • Socialna pravičnost in radikalne perspektive v socialnem delu: KLASIUS-P 7624
 • Socialno delo v vzgoji in izobraževanju: KLASIUS-P 7629

FRASCATI: družboslovne vede

Temeljna znanstvena disciplina, na kateri temelji program, je socialno delo, ki je ena izmed družboslovnih disciplin.