Univerzitetni študijski program prve stopnje - Socialno delo

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE - SOCIALNO DELO

 • vrsta študijskega programa: prva stopnja: univerzitetni
 • trajanje študijskega programa: 4 leta
 • število ECTS: 240 ECTS
 • navedba smeri: program nima smeri
 • navedba modulov: Socialno delo z mladimi, Socialno delo s starimi ljudmi, Psihosocialna podpora in pomoč, Socialna pravičnost in vključevanje, Duševno zdravje v skupnosti, Socialno delo v delovnem okolju.

Na univerzitetni študijski program prve stopnje socialno delo se lahko vpiše, kdor izpolnjuje vpisne pogoje.

V študijskem letu 2023/2024 je možen samo vpis v redni način študija.

V skladu z Merili za prehode med študijskimi programi je na fakulteti možen prehod med novimi in starimi programi, kot tudi prehod v program fakultete z druge fakultete ali univerze. Študent/ka mora izpolnjevati vpisne vstopne pogoje. Število prehodov je omejeno s številom razpisnih mest za vpis v prvi letnik rednega študija. V primeru preseganja želja imajo prednost študenti/ke z boljšim učnim uspehom skladno s kriteriji, ki jih sprejme senat fakultete.

Temeljni cilji programa so:

 • Zagotavljanje kakovosti izobraževanja za poklic socialnega dela.
 • Pospeševanje mobilnosti študentov/študentk, akademskega in administrativnega osebja.
 • Aktivna udeležba visokošolskega zavoda, učiteljev/učiteljic in študentov/študentk v bolonjskem procesu in sodelovanje študentov/študentk v procesu izobraževanja.
 • Pospeševanje evropske dimenzije v visokem šolstvu.

Kompetence, ki se pridobijo s programom

Diplomanti/diplomantke prve stopnje bodo usposobljeni, da v praksi prepoznajo, kritično analizirajo in povežejo, raziskujejo, ocenijo in načrtovano uporabijo vire različnih (uporabniških in strokovnih) sistemov; v partnerskem, etično in profesionalno odgovornem sodelovanju z njimi soustvarijo potrebne rešitve oziroma želene razplete, mrežijo, razvijajo inovativne pristope v podpori in pomoči pri reševanju socialnih stisk in psihosocialnih problemov ljudi na poseben, socialno delovni način, ki se razlikuje od pristopa drugih poklicnih disciplin na področju socialnega varstva.

Mednarodno sodelovanje visokošolskega zavoda

Na fakulteti poteka mednarodno sodelovanje z nekaterimi evropskimi visokošolskimi ustanovami. Na magistrski stopnji je možna mobilnost študentk in študentov in učiteljskega osebja, domači študenti in študentke pa lahko v tujini v okviru programa Erasmus+ tudi opravijo prakso. Tuji študenti in študentke imajo na voljo individualne konsultacije. Fakulteta je članica Mednarodnega združenja šol za socialno delo (IASSW).

 Več: http://www.fsd.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje/.

Pogoji za napredovanje po programu

Študent/ka se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil/a vse obveznosti, določene s študijskim programom za vpis v višji letnik.
Pogoj za vpis v 2., 3. in 4. letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje so vsi opravljeni izpiti predhodnih letnikov.

Vpis v dodatno leto (absolventski staž): ni izpitnih pogojev.

Pogoji za dokončanje študija 

Študent/ka zaključi študij, ko opravi vse predpisane obveznosti v obsegu 240 kreditnih točk iz predmetnika oz. priznanih obveznosti.

Strokovni naslov tvorjen v skladu z zakonom

 • Diplomirana socialna delavka (UN), dipl. soc. del.
 • Diplomirani socialni delavec (UN), dipl. soc. del.