Delavke, delavci in sodelavke, sodelavci fakultete

Izr. prof. dr. Nina Mešl

št. sobe: št.24
telefon: + 386 (0)1 280 92 65
e-pošta: nina.mesl@fsd.uni-lj.si
področje delovanja: teorije in metode socialnega dela, sodelovalni procesi podpore in pomoči, socialno delo z družino, socialno delo z družino s številnimi izzivi
govorilne ure:

Govorilne ure v poletnem semestru bom imela ob četrtkih od 14.30 do 15.30 ure. Prosim, če se na govorilne ure predhodno naročite.

Pišite na: nina.mesl@fsd.uni-lj.si

 


sodelovanje na projektih:

2007-2009 ILAC - Interactive Learning and Caring in Community. IBS Institut für Berufs- und Sozialpädagogik e.V., Bremen, Nemčija, Fakulteta za socialno delo, Ljubljana (naročnik: Programi Vseživljenjskega učenja, Leonardo da Vinci).

2007-2009  Aktivno vključevanje staršev in mladostnikov v načrtovanje in izvajanje preventivnih dejavnosti na področju drog in zasvojenosti na podlagi analize potreb: »Pogovarjajmo se« (MOL).  

2008-2010 Učenci in dijaki v tveganih življenjskih situacijah: strategije obvladovanja tveganih življenjskih slogov v šoli in doma (CRP, MŠŠ)  

2008-2011 Strokovne podlage za nadaljnji razvoj in uresničevanje Koncepta dela »učne težave v osnovni šoli« (MŠŠ/ESS)  

2015-2016 Pomoč družinam v skupnosti: soustvarjanje želenih sprememb za zmanjševanje socialne izključenosti in krepitev zdravja (MFM)

2019 “Interdisciplinary lifelong learning programme in child protection” (Unicef)

2016-2019 Learning to innovate with families (EU Erasmus+)

2018-2019 "Raziskovanje procesov spreminjanja šolske skupnosti", Osnovna šola OŠ Frana Goloba Prevalje.

2018 - 2020  "Prevalenca in dolgoročni vplivi obremenjujočih izkušenj v otroštvu na funkcioniranje odraslosti", CRP (ARRS,MZ).

2019-2023 The Pan-European Family Support Research Network. A bottom-up, evidence-based and multidisciplinary approach (COST)

2022-2023 Podpora pri izvedbi pilotnega projekta CSD Gorenjska »Mobilna služba za podporo družinam s številnimi izzivi«, 1.del (CSD Gorenjska)

2022-2025 Learning and Innovation Network LINK (EU Erasmus+)

2023-2024 Podpora pri izvedbi pilotnega projekta CSD Gorenjska »Mobilna služba za podporo družinam s številnimi izzivi«, 2.del (CSD Gorenjska)

2023-2024 Protokol zagotavljanja kakovosti izvajanja storitev za podporo družinam v Evropi. Na dokazih utemeljen in kulturno ozaveščen model za strokovno prakso (CIG)

 


bibliografija:

Nekaj izbranih del (za več glej COBISS): 

MEŠL, Nina, RIHTER, Liljana. Examining the association of the subjective experience of poverty, adverse and positive childhood experiences in the adult population of Slovenia. European journal of social work : the forum for the social professions. 2023, vol. 26, no. 2, str. 230-244, ilustr. ISSN 1369-1457. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13691457.2021.1995703, DOI: 10.1080/13691457.2021.1995703. [COBISS.SI-ID 85181443]

KODELE, Tadeja, MEŠL, Nina. Reflexive practice learning as the potential to become a competent future practitioner. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. 2023, 22 str. ISSN 1855-9719. https://cepsj.si/index.php/cepsj/article/view/1445, DOI: 10.26529/cepsj.1445.

KODELE, Tadeja, LESKOŠEK, Vesna, RAPE ŽIBERNA, Tamara, MEŠL, Nina. Social workers’ response to COVID-19 in Slovenia : the interconnectedness of macro, mezzo, and micro levels of practice. V: HARRIKARI, Timo (ur.), et al. Social work during COVID-19 : glocal perspectives and implications for the future of social work. London; New York: Routledge, 2023. Str. 17-30, graf. prikazi. ISBN 978-1-032-21539-6, ISBN 978-1-032-44891-6, ISBN 978-1-003-37437-4. [COBISS.SI-ID 152129027]

Mešl, N., Leskošek, V., Rape Žiberna, T. in Kodele, T. (2022). Social Work During COVID-19 in Slovenia: Absent, Invisible or Ignored? British Journal of Social Work, 00, 1–18.

MEŠL, Nina. The use of theories of action in the practice of social work : the co-creation of knowledge in practice. Ljetopis socijalnog rada, ISSN 1846-5412, 2010, godište 17, br. 1, str. 4-25. [COBISS.SI-ID 3396453]

MEŠL, Nina, KODELE, Tadeja, ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi. The role of contemporary social work concepts in dealing with learned helplessness of children with learning difficulties. Ljetopis socijalnog rada, ISSN 1846-5412, 2012, godište 19, br. 2, str. 191-213. [COBISS.SI-ID 3938149

MEŠL, Nina, KODELE, Tadeja. Co-creating desired outcomes and strengthening the resilience of multi-challenged families. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal, ISSN 1855-9719, 2016, vol. 6, no. 4, str. 51-72. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_6_4/pp_51-72.pdf. [COBISS.SI-ID 4690533]

MEŠL, Nina. Collaborative social work in the community with families facing multiple challenges. Ljetopis socijalnog rada, ISSN 1846-5412, 2018, letn. 25, št. 3, str. 343-367. https://hrcak.srce.hr/file/319201, doi: 10.3935/ljsr.v25i3.215. [COBISS.SI-ID 5129061], [JCR, SNIP] 

ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi, KOBAL, Leonida, MEŠL, Nina, MOŽINA, Miran. Vzpostavljanje delovnega odnosa in osebnega stika, (Zbirka Katalog socialnega dela). V Ljubljani: Fakulteta za socialno delo, 2005. 124 str. ISBN 961-91026-9-X. [COBISS.SI-ID 222117376]. 

MEŠL, Nina, KODELE, Tadeja. Sodelovalni procesi socialnega dela z družino v skupnosti : krepitev odpornosti družin s številnimi izzivi. V: KODELE, Tadeja (ur.), MEŠL, Nina (ur.). Družine s številnimi izzivi : soustvarjanje pomoči v skupnosti. 1. natis. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo. 2016, str. 41-64. https://www.fsd.uni-lj.si/mma/-/2016091213042605/. [COBISS.SI-ID 4599141

ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi, MEŠL, Nina. Socialno delo z družino : soustvarjanje želenih izidov in družinske razvidnosti. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2019. 218 str. ISBN 978-961-6569-66-8. [COBISS.SI-ID 96332545]