EX-IN – Experienced Involvement (Vključitev izkušenih)

Tip projekta: Projekt evropskega programa Leonardo da Vinci – pilotski projekti

Koda: 2005 PP 146341

Datum začetka: 01.10.2005

Datum konca: 30.09.2007

Financer: EU

Sodelujoče organizacije:

 • Baerum Komune, Norveška

 • C.H.A.N.G.E. Birmingham, Velika Britanija

 • Psychiatry South Stockholm Health Care Provision Stockholm, Švedska

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo, Slovenija

 • Instituut voor Gebruikersparticipatie en Amsterdam, Nizozemska

 • University of Central England at Birmingham, Velika Britanija

 • Maastricht University Maastricht, Nizozemska

 • Universitätsklinik Hamburg Eppendorf, Nemčija

 • Oslo University College Oslo, Norveška

 • Nosilna organizacija: Initiative zur sozialen Rehabilitation Bremen, Nemčija

  Nosilec/ka: izr. prof. dr. Vito Flaker

  Sodelavke/ci:
  Nika Cigoj Kuzma

  as. dr. Vera Grebenc

  as. Tadeja Kodele

  Bogomir Kranjc

  Tina Pirnat

  Alojz Smole

  doc. dr. Mojca Urek

  as. mag. Petra Videmšek

  as. mag. Simona Žnidarec Demšar

  in drugi udeleženci preizkušanja modula in študentke in študentke 4. letnika na smeri duševno zdravje v skupnosti (2007/2008).

  Ključne besede:
  osebe z izkušnjo duševne stiske, krepitev moči, znanje iz izkušenj, strokovnjaki iz izkušenj, izobraževanje

  Povzetek:
  Cilj projekta je bilo oblikovati in preskusiti program izobraževanja za pridobitev poklicne kvalifikacije strokovnjaka z izkušnjo v duševnem zdravju za delo v psihiatričnih službah ali za usposabljanje strokovnjakov na področju duševnega zdravja. V okviru projekta so osebe z izkušnjo duševne stiske, strokovnjaki s področja duševnega zdravja in učitelji iz sedmih evropskih držav skupaj razvijali program izobraževanja, osredotočen na izkušnje sodelujočih. Naslovi modulov, ki so jih razvijali drugod, so bili: »spodbujanje zdravja, dobrega počutja in blagostanja«, »izkušnja in udeležba«, »trialog«, »vidiki in izkušnje pri okrevanju«, »sprejemanje in osmišljanje tako imenovane psihotične izkušnje s poudarkom na prisluhih«, »neodvisno vrstniško zagovorništvo v duševnem zdravju«, »ocena in načrtovanje, ki temeljita na konceptu okrevanja ljudi v duševni krizi«, »medvrstniška podpora« in »poučevanje«.

  Raziskovalni tim na Fakulteti za socialno delo je delal na pripravi modula »krepitev moči v teoriji in praksi«, ki je namenjen tako tistim, ki imajo izkušnjo duševne stiske, kot tudi strokovnjakom. Namen je bil pripraviti modul, ki bo udeležence vodil h krepitvi moči, jim pomagal pridobiti samospoštovanje in spoznati vrednost svojih izkušenj, a tudi objektivno okrepil njihov položaj, jim omogočil vstop v različne in cenjene vloge, uporabil različne vire družbene moči v njihovo korist in pripomogel k pravičnejšim razmerjem moči v areni duševnega zdravja. V pripravah učnega materiala za modul so v projektnem timu sodelovali tudi ljudje z izkušnjo duševne stiske in študentke in študentje na smeri duševno zdravje v skupnosti. Program smo ustvarjali postopoma ter ga v procesu spreminjali in prilagajali. Prvo pilotiranje je bilo opravljeno konec decembra 2006. Srečanja so potekala v skupini sedmih oseb z izkušnjo. Modul smo ponovno obdelali in preverili maja 2007. Ker smo ocenili, da so potrebni večji popravki, smo pripravili novo verzijo in jo preskusili oktobra 2007. Tokrat je vodja projekta skupaj s tremi moderatorji z izkušnjo preskusil vsebino s študentkami in študenti socialnega dela na področju duševnega zdravja v skupnosti. Modul sestavljajo štiri teme: duševno zdravje v skupnosti, krepitev moči, krepitev moči v vsakdanjem življenju in pre-izkušeno znanje. Vsebina poudarja izkustveno znanje udeležencev, spodbuja izmenjavo izkušenj med njimi, seznani jih z zgodovino, idejami in sistemi duševnega zdravja v skupnosti, s krepitvijo moči v teoriji in praksi in z analizo moči ter omogoča razvijanje spretnosti raziskovanja in zavesti o pomenu znanja uporabnikov in njihovem sodelovanju pri raziskovanju.

  Ključne aktivnosti v okviru projekta so:

  - oblikovanje in izvedba modula »krepitev moči v teoriji in praksi« v obliki seminarja za ljudi z izkušnjami duševne stiske in za strokovnjake na področju duševnega zdravja;

  - sodelovanje pri oblikovanju celotnega paketa izobraževanja in modulov, ki so jih razvijali drugi partnerji v projektu, na posvetovalnih srečanjih in konferencah, sodelovanje pri nastajanju predstavitvene brošure modula »izobraževanje za pridobitev poklicne kvalifikacije strokovnjaka z izkušnjo v duševnem zdravju« in CD-ROM-a s kompletnim izobraževalnim gradivom.

  Publikacije:
  Objavljena poročila
  1. Flaker, V., Cigoj, N., Grebenc, V., Kodele, T., Kranjc, B., Pirnat, T., Smole, A., Urek, M., Videmšek, P., Žnidarec Demšar, S. (2007), Module: Empowerment in Theory and Practice. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

  Objavljene monografije:
  1. Harry van Haaster (ed.) (2007), Training programme for people with experience in mental health crisis to work as trainer and peer supporter. Available in website: http://www.ex-in.info/produkte2.php?WEBYEP_DI=5, 17.7.2008 (v tej publikaciji je objavljena tudi skrajšana verzija modula Krepitev moči). /Prevedeno verzijo bomo objavili v spletni in trdi obliki)
  2. Flaker, V., Cigoj, N., Grebenc, V., Kodele, T., Kranjc, B., Pirnat, T., Smole, A., Urek, M., Videmšek, P., Žnidarec Demšar, S. (2009, v delu), Priročnik Krepitev moči v teoriji in praksi. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
  3. Flaker, V., Cigoj, N., Grebenc, V., Kodele, T., Kranjc, B., Pirnat, T., Smole, A., Urek, M., Videmšek, P., Žnidarec Demšar, S. (2009, v delu), Empowerment in Theory and Practice. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

  CD-ROM:
  EU Leonardo da Vinci – Pilot project: EX-IN – Experienced involvement (Project documentation), http://www.ex-in.info/produkte2.php?WEBYEP_DI=10. CD-ROM zajema vse module, besedila in kompletna učna gradiva.

  Objavljeni članki:
  1. Videmšek, P. (2007), Empowerment: the Slovenian experience. V: Gamian-Europe's 10th anniversary: 2007 Annual educational: 13.
  2. Videmšek, P. (2008), Peto srečanje partnerjev projekta EX-IN: Birmingham, Anglija, 30.1.-2.2.2007. V: Socialno delo, 47, 1-2: 105-107.

  Spletne strani:
  http://www.ex-in.info

  Poročanje o projektu (npr. kongresi, posveti, predstavitve, mediji):
  1. Urek, M. (2007), Predstavitev izsledkov raziskav FSD na temo aplikativno delo z uporabniki socialnega varstva: XIII. dnevi Socialne zbornice Slovenije: Evropska projekta na področju duševnega zdravja v skupnosti: Emilia - Empowerment of mental illness service users: Lifelong learning, integration and action in EX-IN (experienced involvment). Portorož, 22. november 2007.
  2. Urek, M. (2008), Deinstitutionalizing life stories. ENTER’s 9th Annual Conference “Mobilising Community Resources for Mental Health”, 4th June 2008, Lefkes, Greece.
  3. Videmšek, P., Cigoj Kuzma, N., Flaker, V., Urek, M. (2007), Izkušnje z izvajanjem projekta EX-IN. V: Debeljak, B., Urek, M. (ur.), Socialno delo za enake možnosti za vse/3. kongres socialnega dela, Maribor, 10.-12. oktober 2007. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
  4. Videmšek, P., Cigoj Kuzma, N., Smole, A., Kranjc, B. (2007), Raziskovanje stanovanjskih skupin z ljudmi z izkušnjo duševnega zdravja. V: Debeljak, B., Urek, M. (ur.), Socialno delo za enake možnosti za vse, 3. kongres socialnega dela, Maribor, 10.-12. oktober 2007. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
  Videmšek, Petra. User research and academic research: User research in mental health - European visions, Helsinki, 26.-27.5.2008. 2008

  Drugo:
  Neposredne inovacije: Fakulteta za socialno delo ima dolgotrajno tradicijo v skupnostni obravnavi duševnega zdravja, vključevanju uporabnikov in krepitvi njihove moči. Nov izziv je bil prenesti koncepte in izkušnje v praktičen paket, ki bi bil uporaben na ravneh izobraževanja in osebne uporabe in ki bi ga ponudili različnim občinstvom na področju duševnega zdravja (uporabnikom, strokovnjakom, svojcem idr.). V samem paketu so novosti, na primer, kviz zgodovine norosti, pripomoček za analizo moči uporabnikov, uporaba katalogov potreb in oblik za diskusijo o vsakdanjem življenju in službah, ki so na voljo, in uporabniške mini raziskave.

  Prispevek k stroki in znanosti: Osebe, ki imajo izkušnjo duševne stiske in so uporabljale psihiatrične službe, imajo na voljo obsežen vir znanja o podpori, metodah in strukturah. Ta vir znanja še ni priznan v obstoječem sistemu duševnega zdravja. Kvalifikacija, ki jo uvajamo, bo povečala vpliv znanja, pridobljenega z izkušnjo sistema duševnega zdravja. Vključevanje izkušenih lahko spodbudi službe duševnega zdravja, da bodo bolj usmerjene k uporabniku in manj diskriminatorne in ponižujoče. Sistem duševnega zdravja, kot se je uveljavil, potrebuje spremembe. Pojem moči in podpore, ki temelji na krepitvi moči, sta v sistemu spregledana in mnogi uporabniki niso zadovoljni s službami. Vprašanje moči je treba postaviti na dnevni red in uvesti orodja za praktično uporabo pojma krepitve moči, ki bo omogočila uporabnikom sodelovanje z osebjem, kritično refleksijo, dostop do razpoložljivih virov, zlasti pa nadzor nad viri, ki jih potrebujejo.

  Vključevanje študentov: Vključene so bile študentke in študenti 4. letnika v okviru predmeta »oblike duševnega zdravja v skupnosti« in v okviru obvezne prakse. Pri predmetu so študentje skupaj s tremi moderatorji z izkušnjo in vodjo projekta preskusili vsebino modula. V okviru obvezne prakse je ena skupina študentov skupaj z dvema uporabnikoma (moderatorjema z izkušnjo) na Fakulteti za socialno delo izvedla modul »krepitev moči v teoriji in praksi« v obliki večdnevnih delavnic. Izvedbe modula se je udeležilo 8-10 oseb z izkušnjo duševne stiske. Druga skupina študentov je osebam z izkušnjo duševne stiske asistirala pri nastanku uporabniškega društva za duševno zdravje Mostovi. Društvo Mostovi je v soorganizaciji Fakultete za socialno delo maja 2008 organiziralo tudi javno tribuno z naslovom »Da iz številke postanem človek: Stanovanjske skupine 16 let pozneje«, s katero so opozorili na problematiko stanovanjskih skupin in na pomen sodelovanja in vključevanja uporabnikov na področja, ki se tičejo njih samih. Načrtujemo nadaljnje izvajanje izobraževanja in nove okrogle mize na pereče teme; prva bo predvidoma jeseni na temo problematike zaposlovanja psihiatričnih uporabnikov.