Delavke, delavci in sodelavke, sodelavci fakultete

Izr. prof. dr. Vito Flaker

št. sobe: P/22
telefon: +386 (0)1 2809260
e-pošta: vito.flaker@fsd.uni-lj.si
področje delovanja: Socialno delo, duševno zdravje v skupnosti, droge in zasvojenost, dolgotrajna oskrba, dezinstitucionalizacija, metode socialnega dela (spoznavni intervju, analiza tveganja, individualno načrtovanje in osebni paketi storitev). Akcijsko raziskovanje, inovacije in kvalitativne metode. Vključevanje uporabnikov in krepitev moči.
govorilne ure:

Po dogovoru.


delovanje:

IZOBRAZBA

1976 usposabljanje v humanistični psihoterapiji z Jayem Stattmanom na Inštitutu za unitivno psihologijo (Institute for Unitive Psychology) na Nizozemskem;
1977 - 1979 usposabljanje v neo-reichovskih metodah z Gerdo Boyesen na Centru za bioenergijo v Londonu;
1981 diplomiral na Oddelku za psihologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani.
1995 zagovarjal doktorsko disertacijo na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani.

ZAPOSLITEV

1981 - 1986 stažist-raziskovalec na Višji šoli za socialne delavce
1986 - 1995 asistent na Višji šoli za socialne delavce oz. kasneje na Visoki šoli za socialno delo
1996 - 2001 docent na Visoki šoli za socialno delo
2001 - izredni profesor na Visoki šoli/Fakulteti za socialno delo
2001–2017 izredni profesor na Visoki šoli/Fakulteti za socialno delo 2017– redni profesor na Fakulteti za socialno delo

Kot stažist je sodeloval pri izvajanju praktičnega in projektnega dela študentov Višje šole za socialne delavce; koordiniral praktično in terensko delo študentov. Predaval je predmete Socialna patologija in bolezni odvisnosti, Teorije družbene deviantnosti, Prostovoljno delo, Duševno zdravje v skupnosti, Zmanjševanje škode na področju drog, Uvod v socialno delo in Metode socialnega dela.

Občasno sodeloval kot gost na predavanjih na drugih ljubljanskih fakultetah in v tujini (London School of Economics, Anglia University v Cambridgeu, University of Birmingham, na Univerzi v Sarajevu in Banja Luki, Mogila Akademiji v Kijevu. Bil je gostojuči profesor na Univerzi v Kolombu, Sri Lanka. Je častni član (Honorary Fellow) Univerze v Briminghamu.

FUNKCIJE

1991–1996 koordinator TEMPUS projekta "Študij duševnega zdravja v skupnosti – usposabljanje za psihosocialne službe"

1999–2001 koordinator TEMPUS projekta »Inštitut za duševno zdravje v skupnosti« v Bosni in Hercegovini

2000–2006 predstojnik katedre za duševno zdravje v skupnosti na Visoki šoli za socialno delo

2001–2003 dekan Visoke šole za socialno delo

2003–2007 dekan Fakultete za socialno delo

2004 – direktor seminarja Teorije in metodologije socialnega dela v Meduniverzitetnem centru v Dubrovniku.

2007 – direktor seminarja Socialno delo in dezinstitucionalizacija v Meduniverzitetnem centru v Dubrovniku.

2007–2009 predstojnik Inštituta za socialno delo na Fakulteti za socialno delo

2009– direktor Šole za teorijo in prakso socialnega dela na Meduniverzitetnem centru za podiplomske študije v Dubrovniku.

2013 – predstojnik katedre za duševno zdravje v skupnosti na Fakulteti za socialno delo.

 

PRAKTIČNO DELO

1976 – 1979 vodja Kluba za prevencijo narkomanije »Vsemirje«
1977 – 1985 Taborniški odred Črnega Mrava – vključevanje otrok s težavami in demokratizacija taborniške organizacije
1977 – 1989 vodenje treningov skupinske občutljivosti in drugih delavnic za strokovnjake in študente
1977 – 1985 tajnik sekcije za skupinsko dinamiko in osebnostno rast
1980 – 1982 ulično delo v KS Triglav (v sodelovanju s CSD Ljubljana Bežigrad)
1980 – 1985 skupnostno delo na ploščadi Ruski car (v sodelovanju s CSD Ljubljana Bežigrad)
1984 – 1988 vodstvo Centra za mladinsko samopomoč Informalnice, Kersnikova 4
1985 – 1990 vodstvo mladinskih raziskovalno delavnih taborov Josipdol, Hrastovec, Hrastovec v Ljubljani
1987 – 2000 vodstvo Odbora za družbeno zaščito norosti, kasneje društva Altra
1988 – 1994 ustanovitev, evaluacija in sovodenje vrtca zadruge
1990 – 1996 soustanovitelj aktiva delavcev v stanovanjskih skupinah, kasneje društva Biva
1990 – 1995 soustanovitelj in aktivni član društva Stigma
1997 – 1999 konzultant pri projektu terenskega dela in dnevnega centra AIDS Fondacija Robert
1999 – 2001 konzultant pri skupnostnem projektu Korak – Svetovalnica Fužine
2001 – 2002 sodelovanje pri inovacijah v zavodu Hrastovec
2002 – 2009 strokovni vodja zavoda Hrastovec
2003 – 2009 vodenje pilotskega projekta Individualnega financiranja socialno varstvenih storitev
2006 – predsednik sveta zavoda Agencije IN

Poleg naštetega je sodeloval kot svetovalec, supervizor in pri usposabljanju osebja pri številnih projektih in primerih na centrih za socialno delo, nevladnih organizacijah, socialnih zavodih in skupinam in posameznikom.


sodelovanje na projektih:

RAZISKOVALNI PROJEKTI

Kot sodelavec:

1977 - 1978 A. Kos in B. Stritih (nosilca): Štepanjsko naselje, Inštitut za sociologijo in filozofijo, Ljubljana;
1980 B. Stritih (nosilec), Vpliv družbenega prostora na socializacijo otrok, Višja šola za socialne delavce, Ljubljana;
1981 B. Stritih (nosilec), Prostovoljno socialno delo, Višja šola za socialne delavce, Ljubljana;
1981 - 1982 B. Dekleva (nosilec), Akcijsko raziskovanje mladoletniških prestopniških združb, Inštitut za kriminologijo, Ljubljana;
1982 B. Mesec (nosilec), Metodologija akcijskega raziskovanja v socialnem delu, Višja šola za socialne delavce, Ljubljana;
1984 B. Stritih (nosilec), Različne oblike varstva in vzgoje otrok v mestnih krajevnih skupnostih, Višja šola za socialne delavce, Ljubljana;
1985 B. Mesec (nosilec), Metode in oblike medsebojne pomoči med občani, Višja šola za socialne delavce, Ljubljana;
1990 - 1993 B. Dekleva (nosilec), Opis stanovanjskih skupin v Sloveniji, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti in Višja šola za socialne delavce, Ljubljana.
1991, B. Mesec (nosilec), Socialna Slovenija, Visoka šola za socialno delo, 1991.
1998 – 2000 S. Mandič (nosilka), Stanovanjska oskrba ranljivih skupin in nova stanovanjska tveganja, Urbanistični inštitut RS
2000 – Tanja Rener (nosilka), Global approaches to Drugs, Copernicus projekt.
2003 – Darja Kuzmanič Korva, Strategija razvoja CSD v luči Nacionalnega programa socialnega varstva do 2005, Skupnost CSD Slovenije
2003 - 2004 – Darja Kuzmanič Korva, Preoblikovanje organizanosti centrov za socialno delo v republiki Sloveniji, Skupnost centrov za socialno delo Slovenije
2003 – 2004 – Milka Cizelj (nosilka), Vizija posebnih socialnih zavodov, Skupnost socialnih zavodov Slovenije
2005 – Joerg Utchakowski (nosilec) Experienced-Involvement (EX-IN). Qualification of people with lived experience in mental distress for an employment as Trainer and Service Provider in mental health services. Leonardo projekt, WAP, Bremen;
2005 – 2008 Peter Ryan (nosilec) Empowerment of Mental Illness service users: Life long learning, Integration and Action, 6. okvirni program, EU, University of Middlesex;
2005 – 2007 Wolfgang Heckmann (nosilec), PEER-education-project for young drivers to prevent alcohol and drugs in connection with road use - Drive Clean!, EU, Public Health 2005, MISTEL, Magdeburg.

Kot nosilec:

1984 - 1985 Raziskovanje MDA, RK ZSMS,
1986 - 1990 Razvoj mladinskega prostovoljnega dela - ZDŽB Hrastovec - Trate, Višja šola za socialne delavce, Ljubljana,
1988 - 1989 Skupinska dinamika v skupnosti, Višja šola za socialne delavce, Ljubljana
1988 - 1990 Vprašanja sodobnega prostovoljnega dela, Višja šola za socialne delavce, Ljubljana
1990 Evaluacija vrtca - zadruge "Bobrov kot", RK ZSMS, Ljubljana
1992 Evaluacija projekta Stigma za WHO, Visoka šola za socialno delo, Ljubljana.
1992 - 1994 Načrtovanje razvoja psihosocialnih služb na podlagi potreb ljudi z dolgotrajnimi psihosocialnimi stiskami na področju R Slovenije, Visoka šola za socialno delo; Ljubljana.
1993 Droge in nasilje, Mirovni inštitut, Ljubljana,
1998 – 1999 Zmanjševanje škode v Sloveniji, Visoka šola za socialno delo, PHARE projekt.
1998 – 2000 Temeljni pojmi in metode duševnega zdravja v skupnostni, Visoka šola za socialno delo
1999 Oblike bivanja za odrasle ljudi, ki potrebujejo organizirano skrb in pomoč: analiza in predlog ukrepov, Visoka šola za socialno delo
2000 Modeli in metode za merjenje učinkov razvojnih in preventivnih programov na področju socialnega varstva (Evaluacija stroškovne učinkovitosti in uspešnosti 5-letnih socialnovarstvenih programov), Visoka šola za socialno delo
2000 – 2001 Skupnosti pristop k zmanjševanje škode na področju uživanja drog, Visoka šola za socialno delo
2001 – 2004 Kontekstualne metode v socialnem delu, Fakulteta za socialno delo
2002 - 2009 Individualiziranje financiranja storitev socialnega varstva, Fakulteta za socialno delo
2004 - 2006 Delo z dementimi osebami: priprava modela obravnave oseb z demenco, Fakulteta za socialno delo
2004-2005 Oblikovanje sistema indikatorjev za ugotavljanje potreb ljudi po vrsti in količini posameznih storitev in razvoja novih oblik storitev/pomoči na področju socialnega varstva v Ljubljani. Fakulteta za socialno delo
2004 -2006 Potrebe po novih programih zmanjševanja škode in pomoč pri oblikovanju lokalnih iniciativ. Fakulteta za socialno delo.
2006 - 2008 Evaluacija procesov dezinstitucionalizacije, Fakulteta za socialno delo.

Članstvo v uredniških odborih in znanstvenih svetih

Znanstvene in strokovne revije

1993 - Socialno delo
2000 – 2004 International Journal of Drug Policy
2000 - Mentalno zdravlje u zajednici
2000 – Odvisnosti
2006 – Alkoholizm i Narkomania (Varšava)

Pomembnejše konference
2000 – 1. slovenska konferenca o odvisnosti, Ljubljana
2002 – 13. svetovna konferenca zmanjševanja škode, Ljubljana
2002 – 1. kongres socialnega dela – lokalno – globalno – socialno, Portorož
2004 – 2. slovenska konferenca o odvisnosti, Ljubljana
2005 – 2. kongres socialnega dela, Portorož
2007 - 3. kongres socialnega dela, Maribor

Organizacije in vladne ustanove

1992 – 1996 Strokovni svet za socialno varstvo, MDDSZ
1998 – 2000 Centro studii per scienze umanne e salute mentale, Portogruaro, Italia
2000 - Centro studii per scienze umanne e salute mentale, Merano, Italia
1999 - 2002 Interdisciplinarni centar za mentalno zdravlje u zajednici, Univerzitet u Sarajevu
2000 – 2004 Strokovni svet za socialno varstvo, MDDSZ
2000 – Strokovni svet za droge pri vladi R Slovenije
2002 – Svet za duševno zdravje pri vladi R Slovenije
2006 – 2008 Scientific Committe of European Monitoring Centre for Drug and Addiction, Lizbona

Strokovne mreže in združenja

1977-1985 ustanovitelj in tajnik Sekcije za skupinsko dinamiko in osebnostno rast pri Društvu psihologov Slovenije
1981-1985 Mednarodna mreža alternativ psihiatriji
1988 - Zveza društev za spodbujanje duševnega zdravja Alpe Jadran
2002 - 2008 - NERUDA - Evropska mreža za raziskovanje drog in zasvojenosti
2007 - EMDAS - Evropski magisterij za podorčje drog in alkohola
2007 - ENTER - Evropska mreža za usposabljanje, evaluacijo in raziskovanje duševnega zdravja
2007 - 2009 - ILAC - Interakcitvno učenje in oskrba v skupnosti
2007 - Evropsko združenje za demokratično duševno zdravje
2008 - ANED - Evropska akademska mreža za hendikep


bibliografija:

Knjige

z Pavlović, Z. (1985), MDA med krizo in perspektivo. Ljubljana: RK ZSMS.
(1998), Odpiranje norosti – vzpon in padec totalnih ustanov. Ljubljana: *cf.
(2002), Živeti s heroinom (I in II). Ljubljana: cf*.
(2003), Oris metod socialnega dela: Uvod v katalog nalog centrov za socialno delo. Ljubljana: FSD , Skupnost CSD Slovenije
z Cuder, M., Jurančič, I., Kresal, B., Podbevšek, K., Podgornik, N., Nagode, M., Rode, N., Škerjanc, J., Zidar, R. (2007), Vzpostavljanje osebnih paketov storitev. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
z Mali, J., Kodele, T., Grebenc, V., Škerjanc, J., Urek, M. (2008), Dolgotrajna oskrba: Očrt potreb in odgovorov nanje. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Urednik: .
Randall, R. in Southgate, J. (1988), Skupinska dinamika v skupnosti. Ljubljana: ZKOS in VŠSD.
z Urek, M. (1988), Hrastovški anali za leto 1987. Ljubljana: RK ZSMS.
z Schmid, T. (ur.). (2006), Von der Idee zur Forschungsarbeit : Forschen in Sozialarbeit un Sozialwissenschaft, Wien: Böhlau Verlag, Herbst.

Zadnji pomembnejši članki
(2003), Temeljne in nujne spretnosti socialnega dela. Socialno delo 42 (2003) 4-5: 237-257.
(2006) Social work as a science of doing : in the praise of a minor profession. V: Flaker, V. (ur.), Schmid, T. (ur.). Von der Idee zur Forschungsarbeit : Forschen in Sozialarbeit un Sozialwissenschaft. Wien: Böhlau Verlag, str. 55-78.
(2008) From institutional logic to common knowledge: power, action and reflection. IUC Journal of social work, no 15, 2007/2008. http://www.bemidjistate.edu/academics/publications/social_work_journal/issue15/articles/flaker.htm.

Podrobnejša bibliografija na
http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20090709145349-04575.html