Delavke, delavci in sodelavke, sodelavci fakultete

Izr. prof. dr. Barbara Kresal

št. sobe: P/20
telefon: + 386 (0)1 2809250
e-pošta: barbara.kresal@fsd.uni-lj.si
področje delovanja: delovno pravo, socialna varnost, človekove pravice
govorilne ure:

 torek 12.30-13.30, le po predhodnem dogovoru (barbara.kresal@fsd.uni-lj.si)  


delovanje:

Barbara Kresal je diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1994, leta 1997 zaključila magistrski študij gospodarskega prava in leta 2000 doktorirala z disertacijo Pravni vidiki plače. Sodeluje v domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih, na domačih in mednarodnih kongresih, posvetih, je avtorica prek 150 znanstvenih in strokovnih bibliografskih enot, objavlja doma in v tujini, predvsem s področja delovnega in socialnega prava, uvrščena je med 20 najuspešnejših raziskovalcev za področje prava po kazalcu izjemni dosežki (ARRS-SICRIS, april 2015). Teme njenega raziskovanja so predvsem individualna in kolektivna delovna razmerja, prepoved diskriminacije, fleksibilne in prekarne oblike dela, prenehanje zaposlitve, evropsko in mednarodno delovno pravo, človekove pravice, temeljne socialne pravice. Je glavna urednica revije Delavci in delodajalci (Employees&Employers), ki je članica International Association of Labour Law Journals (IALLJ: www.labourlawjournals.com/journals/employees-employers-labour-law-and-social-security-review/), članica programskega odbora Dnevov delovnega prava in socialne varnosti, članica izvršnega odbora slovenskega Društva za delovno pravo in socialno varnost in članica International Society for Labour Law and Social Security s sedežem v Ženevi. Je članica RASCE/ANESC - Akademske mreže za Evropsko socialno listino in socialne pravice iz Strasbourga in članica Transnational Trade Union Experts Network (TTUR). Je tudi članica Strokovnega sveta za enakost spolov pri MDDSZ. je članica Evropskega odbora za socialne pravice pri Svetu Evrope (2017-2022).


sodelovanje na projektih:

KRESAL, Barbara, KRESAL ŠOLTES, Katarina, SKORUPAN, Maja, POJE, Andreja, ŠTAMFELJ, Irena. Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja v kolektivnih pogodbah : vloga socialnih partnerjev pri spodbujanju enakosti spolov : (končno raziskovalno poročilo). Ljubljana: Inštitut za delo pri Pravni fakulteti: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije: Združenje delodajalcev Slovenije, 2016. 269 str., ilustr.http://www.institut-delo.com/P/PDF/zakljucno_raziskovalno_porocilo_ALL.pdf

KRESAL ŠOLTES, Katarina, KRESAL, Barbara. Vloga sindikata in sindikalnih zaupnikov pri ohranjanju in razvijanju zaposlitvenih možnosti zaposlenih : študija v okviru projekta KSJS Priložnost za nov začetek. Ljubljana: Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije, 2014.

KRESAL ŠOLTES, Katarina, SENČUR PEČEK, Darja, KRESAL, Barbara, NOVAK, Mitja, FRANCA, Valentina. Raziskava kolektivnih pogodb dejavnosti na nacionalni ravni : zaključno poročilo. Ljubljana: Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, 2013.
KRESAL, Barbara. Collective company agreements in Slovenia : national report for the Labour Asociados research project "Study on the characteristics and legal effects of agreements between companies and workers' representatives". Ljubljana: Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, 2011.
KRESAL, Barbara. Mapping of the role of public authorities in supporting restructuring in Slovenia : national report for the ASTREES project "European analysis of provisions and practices of national, regional and local public authorities in support of restructuring". Ljubljana: Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, 2011.
ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi, KRESAL, Barbara, KRESAL ŠOLTES, Katarina, LESKOŠEK, Vesna, NOVAK, Mitja, RIHTER, Liljana. Usklajevanje družinskega in poklicnega življenja : zaključno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, 2011.
SMOLEJ, Simona, KOBAL TOMC, Barbara, NAGODE, Mateja, ŽIBERNA, Vid, KRESAL, Barbara, HUMLJAN URH, Špela. Pregled ureditve družbenega varstva duševno in telesno prizadetih oseb v državah EU ter analiza stanja v RS za potrebe prenove Zakona o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2009.
LESKOŠEK, Vesna, ZAVIRŠEK, Darja, KRESAL, Barbara, RIHTER, Liljana, SMOLEJ, Simona, BOŠKIĆ, Ružica, SOBOČAN, Ana Marija, JESENIČNIK, Natalija. Vzroki in obseg pojava zaposlenih revnih : CRP V5-0292 - končno poročilo. Ljubljana: UL, Fakulteta za socialno delo, 2009.
KRESAL ŠOLTES, Katarina, FRANCA, Valentina, KRESAL, Barbara, KORPIČ-HORVAT, Etelka, SENČUR PEČEK, Darja. Spremljanje učinkov sprememb delovne zakonodaje na razvoj delovnih razmerij v praksi, Končno poročilo raziskave. Ljubljana: Inštitut za delo pri Pravni fakulteti, 2008.
KRESAL, Barbara, KRESAL ŠOLTES, Katarina, SENČUR PEČEK, Darja. Analiza pravne ureditve fleksibilnih oblik zaposlovanja v luči evropskega socialnega modela prožne varnosti (flexicurity) : zaključno poročilo. Ljubljana: Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, 2007.
KRESAL, Barbara. The impact of new forms of labour on industrial relations and the evolution of labour law in the EU : national report : Slovenia. Ljubljana: Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, 2007. 


bibliografija:

KRESAL, Barbara. Work-life balance in collective agreements. V: LAULOM, Sylvaine (ur.). Collective bargainig developments in times of crisis. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer. cop. 2018, str. 213-230.

KRESAL, Barbara. Pravica do stavke v odločitvah Evropskega sodišča za človekove pravice. V: ŽGUR, Matija (ur.), KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža (ur.), KORITNIK, Boštjan (ur.). Izzivi ustavnega prava v 21. stoletju : liber amicorum Ciril Ribičič, (Lex localis). Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila. 2017, str. [189]-205.

KRESAL, Barbara, ZBYSZEWSKA, Ania. Through work-life-family reconciliation to gender equality? : Slovenia and the United Kingdom's legal frameworks compared. V: GROOF, Sarah de (ur.). Work-life balance in the modern workplace : interdisciplinary perspectives from work-family research, law and policy. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer 2017, str. 155-182. 

KRESAL, Barbara. Novosti sodne prakse SEU glede dela za določen čas, delovnega časa, prepovedi diskriminacije in kolektivnih odpustov. Delavci in delodajalci, 2017, letn. 17, št. 2/3, str. 179-198.

KRESAL, Barbara. La conciliation travail-famille et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en Slovénie. Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 2017, [Nu.] 1, str. 58-67. http://comptrasec.u-bordeaux.fr/sites/default/files/resume_abstract/resume_barbara_kresal_-_rdctss_2017-1.pdf.  

KRESAL, Barbara. Delo v času "delitvene ekonomije", "sodelovalnega gospodarstva" in "spletnih platform". Podjetje in delo, 2017, 43, [št.] 6/7, str. 1161-1169. 

KRESAL, Barbara. Precarious work : lack of human rights perspective on labour relations. V: New Foundations of Labour Law in the Globalised Market Economy? : programme. Stockholm: ReMarkLab: Stockholm University, Institute for Social Private Law. 2016, 11 str. http://www.jurinst.su.se/polopoly_fs/1.281704.1462783984!/menu/standard/file/Precarious%20Work%20Lack%20of%20Human%20Rights.pdf

KRESAL, Barbara. Obstoj delovnega razmerja kot predhodno vprašanje v delovnih sporih. Delavci in delodajalci, 2016, letn. 16, [št.] 2/3, str. 217-240.

KRESAL, Barbara. Koliko varstva pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi v prihodnje. Podjetje in delo, 2016, 42, [št.] 6/7, str. 891-901. 

KRESAL, Barbara. Starševski dopust, materinska in očetovska kvota ter očetovski dopust na Norveškem. Podjetje in delo, 2016, 42, [št.] 2, str. 356-365.

KRESAL, Barbara, KRESAL ŠOLTES, Katarina, STRBAN, Grega. Social security law in Slovenia. 3rd ed. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, cop. 2016.

BEČAN, Irena, BELOPAVLOVIČ, Nataša (avtor, urednik), KORPIČ-HORVAT, Etelka, KRESAL, Barbara (avtor, urednik), KRESAL ŠOLTES, Katarina (avtor, urednik), MEŽNAR, Špela, ROBNIK, Ivan, SENČUR PEČEK, Darja (avtor, urednik), ŠETINC TEKAVC, Martina. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) : s komentarjem. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2016.

KRESAL, Barbara. Minimalna plača v stališčih Evropskega odbora za socialne pravice in nadzornih teles Mednarodne organizacije dela. Delavci in delodajalci, 2015, letn. 15, [št.] 2/3, str. 187-208. 

KRESAL ŠOLTES, Katarina, KRESAL, Barbara. Ukrepi za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja v kolektivnih pogodbah v Sloveniji. Delavci in delodajalci, 2015, letn. 15, [št.] 4, str. 525-563.

KRESAL, Barbara. Diskriminacija v delovnih razmerjih. Podjetje in delo, 2015, 41, [št.] 6/7, str. 1208-1222. 

KRESAL, Barbara. Novejša sodna praksa SEU o diskriminaciji na podlagi spola. Podjetje in delo, 2015, 41, [št.] 3/4, str. 516-538.

 

KRESAL, Barbara. Prikrita delovna razmerja : nevarno izigravanje zakonodaje. Delavci in delodajalci, ISSN 1580-6316, 2014, letn. 14, 2/3, str. 177-199.
KRESAL, Barbara. Človekovo dostojanstvo in socialna pravičnost. PP, ISSN 0352-0730, 10. jul. 2014, leto 33, št. 27, str. 3.
RIGAUX, Marc, BUELENS, Jan, LATINNE, Amanda, KRESAL, Barbara, REYNIERS, Kelly, DÄUBLER, Wolfgang, QUENAUDON, René de, DORSSEMONT, Filip, JASPERS, Teun, LARONZE, Fleur, MARTINEZ, Esteban, ORLANDINI, Giovanni, ROOZENDAAL, Willemijn, SCHUBERT, Jens Michael. From labour law to social competition law?, (Publications on labour law). Cambridge; Antwerp; Portland: Intersentia, 2014.
KRESAL, Barbara. Nova pravna ureditev materinskega, očetovskega in starševskega dopusta. Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, 2014, letn. 40, št. 3/4, str. 433-446.
KRESAL, Barbara. Duh Filadelfije: socialna pravičnost proti totalnemu trgu. Delavci in delodajalci, ISSN 1580-6316, 2014, letn. 14, št. 1, str. 107-113.
STRBAN, Grega, KRESAL, Barbara. Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) : z uvodnimi pojasnili dr. Grege Strbana in dr. Barbare Kresal ter stvarnim kazalom dr. Luke Tičarja, (Zbirka predpisov). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2014.
KRESAL, Barbara, KRESAL ŠOLTES, Katarina, SENČUR PEČEK, Darja. Vodnik po pravicah iz delovnega razmerja : najpogostejša vprašanja in odgovori. Ljubljana: Inštitut za delo pri Pravni fakulteti, 2014.
KRESAL ŠOLTES, Katarina, KRESAL, Barbara, SENČUR PEČEK, Darja, FRANCA, Valentina, NOVAK, Mitja. Vodnik po sporazumih evropskih socialnih partnerjev z vidika vsebin za kolektivna pogajanja. Ljubljana: Inštitut za delo pri Pravni fakulteti, 2014.
KRESAL, Barbara. Standard and non-standard work in Slovenia. V: BUELENS, Jan, et al. Standard work : an anachronism?. Cambridge; Antwerp; Portland: Intersentia, 2013, str. 117-147.
LESKOŠEK, Vesna, SMOLEJ, Simona, RIHTER, Liljana, BOŠKIĆ, Ružica, KRESAL, Barbara, BREZNIK, Maja. Revščina zaposlenih, Ljubljana: Sophia, 2013.
KRESAL, Barbara. Za spoštovanje temeljnih socialnih pravic. PP, ISSN 0352-0730, 21. mar. 2013, leto 32, št. 11, str. 3.
KRESAL, Barbara. Kaj prinaša novi zakon o delovnih razmerjih?. Delavci in delodajalci, ISSN 1580-6316, 2013, letn. 13, 1, str. 55-77.
KRESAL, Barbara. Pravna vprašanja nove ureditve zaposlitve za določen čas in agencijskega dela. Delavci in delodajalci, ISSN 1580-6316, 2013, letn. 13, 2/3, str. 169-193.
KRESAL, Barbara. Recent developments in Slovenian labour law. Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht, 2013, bd. 6, št. 3, str. 388-394.
KRESAL, Barbara. Kvote za uravnoteženo zastopanost spolov v organih gospodarskih družb. Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, 2013, letn. 39, št. 5, str. 847-860.
KRESAL, Barbara. Novosti pri prenehanju pogodbe o zaposlitvi po ZDR-1. Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, letn. 39, 6/7, 2013, str. 944-957.
KRESAL, Barbara. Novi Zakon o delovnih razmerjih z grenkim priokusom. PP, ISSN 0352-0730, 21. mar. 2013, leto 32, št. 11, str. 18-19.
KRESAL, Barbara, SENČUR PEČEK, Darja. Uvodna pojasnila : [k ZDR-1]. V: Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) in Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) : z novelo ZUTD-A. Ljubljana: GV založba, 2013, str. 43-165.
KRESAL, Barbara. Primerljivost delovnopravnega varstva v različnih oblikah zaposlitve. Delavci in delodajalci, ISSN 1580-6316, 2012, letn. 12, št. 2/3, str. 245-262.
KRESAL, Barbara. Reconciliation of work and family life : the role of labour law in the changing economic and social conditions. V: X congreso europeo de derecho del trabajo y de la seguridad social = 10th european congress of labour law and social security : Sevilla, 21 al 23 de septiembre de 2011. Sevilla: Asociación espagñola de derecho del trabajo y de la seguridad social, 2011, 16 str.
KRESAL, Barbara. "Prisilno upokojevanje" po ZUJF v luči prepovedi diskriminacije na podlagi spola in na podlagi starosti. PP, ISSN 0352-0730, 14. jun. 2012, leto 31, št. 23, str. II-VII.
KRESAL, Barbara. Fleksibilne ali prekerne oblike zaposlitve. Delavci in delodajalci, ISSN 1580-6316, 2011, letn. 11, št. 2/3, str. 169-183.
KRESAL, Barbara. Usklajevanje družinskega in poklicnega življenja : ali delovna zakonodaja in kolektivna pogajanja upoštevajo spremembe v družbi in družini. HRM, ISSN 1581-7628, sep. 2011, letn. 9, št. 42, str. 33-36.
KRESAL, Barbara. Novejša sodna praksa Sodišča EU s področja delovnih razmerij, Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, Letn. 37, št. 6/7, 2011, 37, str. 1187-1197.
FLAKER, Vito, KRESAL, Barbara, NAGODE, Mateja. Needs and beads : the emerging long-term care system of Slovenia. V: ÖSTERLE, August (ur.). Long-term care in Central and South Eastern Europe. Frankfurt am Main: P. Lang, 2011, str. 189-212.
KRESAL, Barbara. Equal opportunities in Slovenia and EU anti-discrimination law. V: KOLDINSKÁ, Kristina (ur.), ŠTEFKO, Martin (ur.). Reflections on 20 years of social reform in Central and Eastern Europe. Praha: Auditorium, 2010, str. 109-120.
KRESAL, Barbara. Novejša sodna praksa Sodišča Evropske unije v zvezi s kolektivnimi odpusti. Delavci in delodajalci, ISSN 1580-6316, 2010, letn. 10, št. 2/3, str. 189-205.
KRESAL, Barbara. Ali potrebujemo spremembe delovne zakonodaje in kakšne, Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, Letn. 36, št. 6/7, 2010, str. 1183-1189.
KRESAL, Barbara. Sodna praksa Sodišča Evropske unije v zvezi z diskriminacijo na podlagi starosti. Delavci in delodajalci, ISSN 1580-6316, 2010, let. 10, št. 4, str. 617-632.
KRESAL, Barbara. Diskriminacija in trpinčenje v delovnopravni ureditvi in sodni praksi. Pravosodni bilten, ISSN 1318-1459, 2010, letn. 31, št. 1, str. 137-153.
KRESAL, Barbara. Anticipating and managing restructuring in Slovenia . European Commission, Employment, social affairs and equal opportunities, 2010.
KRESAL, Barbara. Delovno pravo : učbenik. 2., spremenjena in dopolnjena izd. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2009.
KRESAL, Barbara. Primerjalnopravna ureditev odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov. Delavci in delodajalci, ISSN 1580-6316, 2009, letn. 9, št. 2/3, str. 431-446.
KRESAL, Barbara. Termination of employment in the light of flexicurity principles. V: KORPIČ-HORVAT, Etelka. Flexible and secure employment. 1st print. Ljubljana: GV založba, 2009, str. 127-135.
KRESAL, Barbara. Prepoved diskriminacije : razkorak med pravno ureditvijo in prakso. V: ZEGA, Petra (ur.). Stereotipi, rasizem in diskriminacija : zbornik za mentorje/-ice in organizatorje/-ice otroških parlamentov. Ljubljana: Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS), 2009, str. 10-24.
KRESAL, Barbara. Slovenian labour and social law in relation to the EC law. V: MÜNTEFERING, Franz (ur.), BECKER, Ulrich (ur.). 50 Jahre EU - 50 Jahre Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zum Arbeits- und Sozialrecht, (Studien aus dem Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Sozialrecht, Bd. 41). Baden-Baden: Nomos, 2008, str. 77-89.
KRESAL, Barbara. Zaposlovanje za določen čas v luči domače sodne prakse in primerjalnopravne ureditve. Delavci in delodajalci, ISSN 1580-6316, 2008, letn. 8, št. 2/3, str. 215-245.
KRESAL, Barbara. Skrajševanje delovnega časa. Delavci in delodajalci, ISSN 1580-6316, 2008, letn. 8, št. 4, str. 617-633.
KRESAL, Barbara. Aktualna vprašanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi po noveli ZDR-A, Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, Letn. 34, št. 6/7, 2008, str. 1223-1231.
BEČAN, Irena, CVETKO, Aleksej, KLAMPFER, Marta, KONČAR, Polonca, KORPIČ-HORVAT, Etelka, KRESAL, Barbara, KRESAL ŠOLTES, Katarina, NOVAK, Janez, NOVAK, Mitja, PLEŠNIK, Tatjana, VODOVNIK, Zvone, SENČUR PEČEK, Darja, BELOPAVLOVIČ, Nataša, KALČIČ, Miran. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) s komentarjem, (Nova slovenska zakonodaja). 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2008.
KRESAL, Barbara. Prepoved diskriminacije na področju dela v luči prakse Sodišča ES. Delavci in delodajalci, ISSN 1580-6316, 2007, let. 7, pos. izd., str. 45-66.
KRESAL, Barbara. Ali so zagotovljene enake možnosti na trgu dela za hendikepirane osebe? : (hendikep v Direktivi 2000/78/ES o vzpostavitvi splošnega okvirja za enako obravnavanje pri zaposlitvi in poklicih ter v drugih dokumentih EU). Delavci in delodajalci, ISSN 1580-6316, 2007, letn. 7, št. 1, str. 71-80.
KRESAL, Barbara. Evropski socialni model prožne varnosti (flexicurity) in Slovenija. Delavci in delodajalci, ISSN 1580-6316, 2007, letn. 7, št. 4, str. 475-496.
KRESAL, Barbara. Enake možnosti hendikepiranih oseb pri vključevanju na trg dela in predlogi de lege ferenda. Pravnik, ISSN 0032-6976. 2007, letn. 62, št. 1/3, str. 53-62.
KRESAL, Barbara. Termination of employment relationships : legal situation in the following member states of the European Union: Bulgaria, Cyprus, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Romania, Slovakia and Slovenia. Ljubljana: European Commission, Directorate General Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, 2007.
 Celotna bibliografija na www.sicris.si (šifra raziskovalca: 15102)