Delavke, delavci in sodelavke, sodelavci fakultete

Doc. dr. Lea Šugman Bohinc

št. sobe: 17
telefon: +386 (0)1 2809252
e-pošta: Lea.SugmanBohinc@fsd.uni-lj.si
področje delovanja: Raziskovalna zanimanja epistemologija poklicev pomoči (socialno svetovanje, psihoterapija, socialna pedagogika) in izobraževanja (poučevanje in učenje, supervizija), narativni, dialoški in v rešitev usmerjeni pristopi v socialnem svetovanju in psihoterapiji, sinergetika in kibernetika socialnega svetovanja in psihoterapije, skupinsko delo, socialno kulturno delo in pomoč z umetnostjo, socialno delo v neprostovoljnih interakcijah, svetovalno delo v šoli, participatorno znanstveno raziskovanje, premoščanje razkoraka med mikro in makro prakso socialnega dela
govorilne ure:

GOVORILNE URE V ZIMSKEM SEMESTRU 2023/2024: 

TOREK, 12:45-13:45

Po vnaprejšnjem dogovoru mogoč tudi posvet na daljavo, stalna povezava na ZOOM je:

https://uni-lj-si.zoom.us/j/91686733839 

Lep pozdrav, doc. dr. Lea Šugman Bohinc

 

 

 


delovanje:

CURRICULUM VITAE

Položaj, naslov in biografski podatki
Doc. dr. Lea Šugman Bohinc, dipl. psih.
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za socialno delo
Ljubljana, Topniška 31
tel. ++386 (0)1 280 92 52
fax. ++386 (0)1 280 92 70
e-mail: Lea.SugmanBohinc@fsd.uni-lj.si

Rojena v Mariboru, 1964. Diplomirala 1990. na Univerzi v Ljubljani, magistrirala 1996., doktorirala 2002., vse iz psihologije. 1993-2000 mlada raziskovalka na Visoki šoli za socialno delo, 1998-2004 asistentka za Psihologijo, Epistemologijo socialnega dela in Skupinsko delo in kibernetiko drugega reda, od 2004 docentka za socialno delo, nosilka številnih predmetov. V 2017/2018 so na Fakulteti za socialno delo, UL, predmeti na 1. stopnji: Epistemologija socialnega dela, Skupinsko delo z ustvarjalno izraznimi sredstvi, Dialoški pristop k soustvarjanju podpore in pomoči; na 2. stopnji, predmeti v programu Socialno delo: Zemljevidi narativne prakse podpore in pomoči, Svetovalno delo v vzgoji in izobraževanju, soizvajalka pri predmetu Raziskovanje v socialnem delu; predmeti v programu Socialno delo z družino: Delo z družino v procesu ločitve in razveze, Dialoška praksa socialnega dela z družino; predmet v programu Socialno delo s starimi: Socialno delo v soočanju s smrtjo; na 3. stopnji, predmet Narativni modeli psihosocialne pomoči in supervizije. Prodekanja za študijske zadeve 2004/2005-2006/2007, predstojnica Centra za praktični študij od 2007/2008 do 2009/2010, vodja katedre za teorije in metode pomoči od 2011/2012. Od 2018 sodeluje v programu strokovnega izpopolnjevanja za supervizorke in supervizorje na področju socialnega varstva (koordinatorka programa doc. dr. Petra Videmšek).

Gostujoča profesorica za Socialno delo z družino, mladostniki in otroki na oddelku za socialno delo, Filozofska fakulteta, Univerza v Banja Luki od 2003/2004 do 2007/8. Predavateljica za Teorije komunikacije na Pedagoški fakulteti, Univerza v Ljubljani, oddelek za socialno pedagogiko, magistrski študij, od 2004/2005, za Komunikacijo z otroki na razredni stopnji na Pedagoški fakulteti, Univerza v Ljubljani, oddelek za razredni pouk, magistrski študij, od 2006/2007 do 2008/2009, in za Interakcijo in komunikacijo, oddelek za socialno pedagogiko, magistrski študij Supervizije, od 2009/2010 do 2015/2016. Od 2008/2009 predava več predmetov za študente sistemske psihoterapije na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani.

Od 1997 učiteljica in supervizorka v Šoli za kibernetiko psihoterapije, Medicinska fakulteta, Univerza v Zagrebu, preimenovani l. 2004 v Mednarodno šolo za kibernetiko psihoterapije – sistemski pristop. Od 1998 gostujoča predavateljica za področje Osnove raziskovanja in teorije znanosti v programu Propedevtike, od 2009 dodatno zaposlena na Slovenskem inštitutu za psihoterapijo kot profesorica za sistemski pristop v psihoterapiji. Gostujoča profesorica na Zasebni univerzi Sigmunda Freuda na Dunaju od 2008. Prejela Evropsko diplomo za psihoterapijo leta 2006.

Predstavila vrsto referatov na mednarodnih konferencah, imela predavanja in delavnice v tujini in Sloveniji, organizirala več mednarodnih akademskih dogodkov, npr. kongres socialnega dela, poletne šole in intenzivne seminarje, sodelovala v več raziskovalnih projektih.


sodelovanje na projektih:

- Koordinatorka projekta: ESS projekt v okviru posodobitev študijskih programov na UL/FSD z naslovom Prenova in razvoj programov vseh treh stopenj študija socialnega dela. Šifra projekta: ESS_VS-06-10, 2007.
 

Sodelavka v raziskavah:

- Podpora pri izvedbi pilotnega projekta CSD Gorenjska »Mobilna služba za podporo družinam s številnimi izzivi«, CSD Gorenjska in FSD, 1. 3. 2022 - 28. 2. 2024. Vodja projekta: doc. dr. Nina Mešl.

- Pomoč družinam v skupnosti: soustvarjanje želenih sprememb za zmanjševanje socialne izključenosti in krepitev zdravja. Norveški finančni mehanizem in Služba vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko, 16. 2. 2015 - 30. 9. 2016. Vodja projekta: doc. dr. Nina Mešl.

- Strokovne podlage za nadaljnji razvoj in uresničevanje Koncepta dela "učne težave v osnovni šoli". Evropski socialni sklad (ESS) in Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije, 2008-2011. Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta, Fakulteta za socialno delo. Vodja projekta: red. prof. dr. Marija Kavkler, vodja podprojektne skupine na FSD: izr. prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič.

- Raziskovalni projekt Psihološki vidiki obvladovanja stresnih obremenitev pri izvajanju nalog v tujini : zaključno poročilo drugega soizvajalca projekta. Ljubljana: Univ. v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo. 222 str., 2006. Vodja drugega soizvajalca projekta: doc. dr. Bernard Stritih.

- Preventiva za družinske patologije: grajenje skupnosti. (Institut Jožef Stefan in Fakulteta za socialno delo.) Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, 2005. Nosilka raziskave: izr. prof. dr. Manca Košir.

- Zgodovina socialnega dela. Ljubljana: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2006. Nosilka raziskave: izr. prof. dr. Darja Zaviršek.

- Kontekstualne metode v socialnem delu : zaključno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta v letu 2004. Ljubljana: Univ. v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo, 2004. 40 f. Nosilec projekta: izr. prof. dr. Vito Flaker.

- Učinkovitost razgovora v socialnem delu z družino (v interakciji psihosocialne pomoči). Ljubljana: Univ. v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo, Raziskovalni center, 1999. 163 f., ilustr. Nosilka raziskave: izr. prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič.

- Evalvacija socialnega dela z družinami na centrih za socialno delo. Ljubljana: Univ. v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo, Raziskovalni center, 1998. 139 f. Nosilka raziskave: izr. prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič.

- Notranji dialog v družini in razvijanje socialnih podpornih mrež za pomoč družinam v krizi v Sloveniji. Ljubljana: Visoka šola za socialno delo, 1996. Nosilec projekta: doc. dr. Bernard Stritih.

- Posodabljanje študijskega procesa in povečevanje učinkovitosti študija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 1995. Nosilka projekta: red. prof. dr. Barica Marentič-Požarnik.

- Nosilka neplačane raziskave: Socialno delo z neprostovoljnimi uporabniki. Raziskava (Working with Involuntary Clients in Slovenia) je bila kot prva te vrste predstavljena na letnem srečanju Sveta za izobraževanje socialnega dela (Council on Social Work Education; Social Justice through Social Reform), Chicago, Illinois, 17.2.2007.
 


bibliografija:

IZBRANE OBJAVE

- Socialno kulturno delo (1994). Socialno delo, 33(4): 317-324.
- Pojmovanje zavesti in zaznave v jeziku kibernetike II. reda (1996). Psihološka obzorja, 5(4): 61-71.
- Epistemologija socialnega dela (1997). Socialno delo, 36(4): 289-308.
- Epistemologija socialnega dela, II. del (1998). Socialno delo, 37(6): 417-440.
- Kibernetika spremembe in stabilnosti v kontekstu svetovalnega in terapevtskega dela s klientskim sistemom (2000). Psihološka obzorja, 9(2): 87-101.
- Kibernetika spremembe in stabilnosti (2000). Socialno delo, 39(2): 93-107.
- Pripovedovanje zgodb v socialnem svetovanju in psihoterapiji (2003). Socialno delo, 42(6): 377-383.
- Epistemologija podpore in pomoči (2005). Časopis za kritiko znanosti, 33(221): 167-181.
- Socialno delo z neprostovoljnimi uporabniki (2006). Socialno delo, 45(6): 345-355.
- Od objektivizma h konstruktivizmu in socialnemu konstrukcionizmu v sistemski psihoterapiji (2010). Kairos. Slovenska revija za psihoterapijo. 4(1-2): 51-65.
- Sinergetika soustvarjanja podpore in pomoči (2011). V: L. Šugman Bohinc (ur.). Izvirni delovni projekt pomoči. Zbirka Učenci z učnimi težavami. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo (36-69).
- Otroštvo in otrokov glas v starih in novih raziskavah o otrocih (2013). V: Kodele, Tadeja (ur.), et al. Otrokov glas v procesu učenja in pomoči : priročnik za vrtce, šole in starše. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo (65-78).
- Sinergetika učenja in pomoči v šoli (2013). V: Kodele, Tadeja (ur.), et al. Otrokov glas v procesu učenja in pomoči : priročnik za vrtce, šole in starše. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo (98-135).

- Social Work - the Science, Profession and Art of Complex Dealing with Complexity (2016). V: Mešl, Nina, Kodele, Tadeja (ur.). Co-creating Processes of Help: Collaboration with Families in the Community. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo (41-63).
- Sinergetični sodelovalni model socialnega dela z družino v skupnosti v družbi (2016). V: Kodele, Tadeja, Mešl, Nina (ur.).Družine s številnimi izzivi : soustvarjanje pomoči v skupnosti. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo (113-134).

- Cybernetics and Synergetics as Foundations for Complex Approach Towards Complexities of Life (2016). Constructivist Foundations, 11(3): 530-532.

- Socialno delo v uresničevanju idealov pravične družbe (2017). Socialno delo, 55(5-6): 221-238.

- Gregory Bateson - vizionarski, nerazumljeni in spregledani snovalec korakov k ekologiji duha (2019). Kairos. Slovenska revija za psihoterapijo. 13(1-2): 119-137.

- Invitation to an inspiring jpurney towards the epistemology of relationships. Constructivist Foundations. (November 2020).16(1): 513-515.

-  Social work in international context. Innovative blended learning collaborative approach (2020). In Ferreira, J. M. L. & Pena, M. J. B. (Eds.). Social Work Education. Co-creating an innovative model for international context (61-98). Lisboa: ISCTE-IUL.


Izbrane objave v soavtorstvu:
- Čačinovič Vogrinčič, Gabi, Šugman Bohinc, Lea (2000). Učinkovitost (uspešnost) razgovora v socialnem delu z družino. Socialno delo, 39(3): 175-189.
- Šugman Bohinc, Lea, Kordeš, Urban (2004). Second-order cybernetics : its implications and applications for science. V: Trappl, Robert (ur.). Cybernetics and systems 2004. Vol. 1-2 : proceedings of the Seventeenth European Meeting on Cybernetics and Systems Research, held at the University of Vienna, Austria, 13-16 April 2004. Vienna: Austrian Society for Cybernetic Studies (120-123).
- Možina, Miran, Šugman Bohinc, Lea (2004). Sistemska psihoterapija hudih in ponavljajočih se duševnih motenj. V: Avberšek, Slavica, Švab, Vesna. Psihosocialna rehabilitacija. Ljubljana: Šent - Slovensko združenje za duševno zdravje (110-117).
- Šugman Bohinc, Lea, Rapoša Tajnšek, Pavla, Škerjanc, Jelka (2007). Življenjski svet uporabnika. Raziskovanje, ocenjevanje in načrtovanje uporabe virov za doseganje želenih razpletov. Zbirka Katalog. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo.