Delavke, delavci in sodelavke, sodelavci fakultete

Doc. dr. Alenka Gril

št. sobe: 15
e-pošta: alenka.gril@fsd.uni-lj.si
področje delovanja: psihosocialni razvoj otrok in mladostnikov v različnih socialnih kontekstih (šola, vrstniki, mladinske organizacije, družina); prostovoljstvo in politična participacija mladih; mladinsko delo v mladinskih centrih; socialni odnosi v šoli (organizacijska kultura in klima, vodenje razredov, vzgojno delovanje, medvrstniški odnosi; poučevanje za motivirano učenje); socialno vključevanje ranljivih skupin otrok in družin (priseljenci, Romi) - partnerstvo šole z lokalno skupnostjo;
govorilne ure:

 po dogovoru (pišite na e-mail)


delovanje:

Nosilka predmetov: Psihologija za socialno delo, Besednjak psihopatologije, Socialno delo v izrednih razmerah, Psihološke in inkluzivne teme v vzgoji in izobraževanju

 


bibliografija:

Izbrana bibliografska dela:

Izvirni znastveni članki:

VIDMAR, Maša, GRIL, Alenka, FURMAN, Lucija. Adaptation of the social competence and behavior evaluation scale for adolescents : structural validity and reliability. Journal of psychoeducational assessment, ISSN 1557-5144, 2018, vol. 36, no. 4, str. 398-404, ilustr. http://jpa.sagepub.com/content/early/2016/11/14/0734282916677648?papetoc, http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0734282916677648, doi: 10.1177/0734282916677648. [COBISS.SI-ID 2990679]

GRIL, Alenka. S participacijo v šoli spodbujamo strpne medkulturne odnose. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela, ISSN 0350-5065. [Tiskana izd.], 2016, letn. 47, št. 3/4, str. 23-31. [COBISS.SI-ID 2961239]

GRIL, Alenka. Spodbujanje participacije mladih v družbi (psihološka perspektiva). Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja, ISSN 1581-6036. [Tiskana izd.], 2015, letn. 26, št. 3/4, str. 129-153, 234-235. [COBISS.SI-ID 2870615]

GRIL, Alenka, MLINARIČ LEŠNIK, Vesna, VIDMAR, Maša, AUTOR, Sabina. Vrednost znanja za dijake in študente v različnih izobraževalnih programih. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja, ISSN 1581-6036. [Tiskana izd.], 2013, letn. 24, št. 1/2, str. 51-86, 188-189, tabele. http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=141. [COBISS.SI-ID 2563927]

GRIL, Alenka. Državljanske kompetence osmošolcev v Sloveniji - izsledki Mednarodne raziskave državljanske vzgoje ICCS 2009. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja, ISSN 1581-6036. [Tiskana izd.], 2011, letn. 22, št. 5/6, str. 157-186, 225-227, tabele. http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=115. [COBISS.SI-ID 2344023]

PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita, GRIL, Alenka. Patterns of individuation in Slovenian adolescents and their relationship with adolescents' perceptions of parents, friends and teachers. Psicología conductual, ISSN 1132-9483, 2010, vol. 18, no. 1, str. 119-138, preglednice. [COBISS.SI-ID 42153314]

ZUPANČIČ, Maja, GRIL, Alenka, KAVČIČ, Tina. Child and early adolescent personality : its structure, age trends and gender differences. Studia psychologica, ISSN 0039-3320, 2006, 48, 4, str. 311-332, preglednice. [COBISS.SI-ID 33586018]

 

Poglavja v monografijah: 

GRIL, Alenka, POLOVINA, Nada, JAKŠIĆ, Ivana, AUTOR, Sabina, RADULOVIĆ, Mladen. Value changes in adolescent's anticipation of possible career selves in Slovenia and Serbia. V: LEBEDEVA, Nadezhda (ur.), DIMITROVA, Radosveta (ur.), BERRY, John W. (ur.). Changing values and identities in the post-communist world, (Societies and political orders in transition, ISSN 2511-2201). Cham: Springer. cop. 2018, str. 383-403, tabele, graf. prikazi. https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-72616-8. [COBISS.SI-ID 3210071]

GRIL, Alenka. Aktivni pouk kot podpora osebnemu in socialnemu razvoju otrok in mladostnikov za opolnomočenje na karierni poti. V: ŠTREMFEL, Urška (ur.), LOVŠIN, Miha (ur.). Karierni ter osebnostni in socialni razvoj mladih : pogledi, pristopi, izzivi : [znanstvena monografija]. Ljubljana: Pedagoški inštitut. 2015, str. 78-90. [COBISS.SI-ID 2811479]

GRIL, Alenka. Odnos do znanja in učna uspešnost mladostnikov. V: ŠTREMFEL, Urška (ur.). Učna (ne)uspešnost : pogledi, pristopi, izzivi : [znanstvena monografija]. Ljubljana: Pedagoški inštitut. 2014, str. 92-110. [COBISS.SI-ID 2642263]

GRIL, Alenka. Evalvacija projektnih dejavnosti. V: VONTA, Tatjana (ur.). Začnimo na začetku : prispevek predšolskih programov k socialni vključenosti Romov : [znanstvena monografija]. Ljubljana: Pedagoški inštitut. 2013, str. 297-350, tabele. http://khetanes.si/doc/Rezultati/PUBLIKACIJE/Za%C4%8Dnimo%20na%20zacetku_elektronska%20izdaja_zasciteno.pdf. [COBISS.SI-ID 2569303]

GRIL, Alenka. Prostovoljno delo mladih : delo za drugega in priložnost zase. V: KUHAR, Metka (ur.), RAZPOTNIK, Špela (ur.). Okviri in izzivi mladinskega dela v Sloveniji : znanstvena monografija, (Socialno pedagoške teme, 9). Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 2011, str. 218-235. [COBISS.SI-ID 2234199]

GRIL, Alenka. Kako spodbuditi aktivno udeležbo mladih v mladinskih centrih?. V: KUHAR, Metka (ur.), RAZPOTNIK, Špela (ur.). Okviri in izzivi mladinskega dela v Sloveniji : znanstvena monografija, (Socialno pedagoške teme, 9). Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 2011, str. 200-217, ilustr. [COBISS.SI-ID 2233943]

 

Znanstvene monografije:

GRIL, Alenka, VIDEČNIK, Asja. Oblikovanje državljanske identitete mladih v šoli, (Digitalna knjižnica, Documenta, 3). Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2011. 1 optični disk (CD-ROM), barve. ISBN 978-961-270-077-5. http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=106. [COBISS.SI-ID 257384704]

GRIL, Alenka, KLEMENČIČ MIRAZCHIYSKI, Eva, AUTOR, Sabina. Udejstvovanje mladih v družbi. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2009. 152 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-270-015-7. [COBISS.SI-ID 248241152]

GRIL, Alenka. Prostovoljstvo je proizvodnja smisla. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2007. V, 128 str., ilustr. ISBN 978-961-6086-40-0. [COBISS.SI-ID 235252992]

GRIL, Alenka. Družbene predstave organizirane mladine. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2007. V, 208 str., ilustr. ISBN 978-961-6086-45-5. [COBISS.SI-ID 236796416]

GRIL, Alenka. Prosti čas mladih v Ljubljani. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2006. VII, 83 str., ilustr. ISBN 961-6086-35-9. ISBN 978-961-6086-35-6. [COBISS.SI-ID 230792960]

 

Raziskovalna poročila:

GRIL, Alenka, ŽMAVC, Janja, AUTOR, Sabina. Izvajanje pouka s priseljenci v času splošne karantene v Sloveniji zaradi epidemije Covid-19. Pedagoški inštituthttps://www.pei.si/wp-content/uploads/2020/05/pouk_doma_ucenci_priseljenci_SIRIUS.pdf

GRIL, Alenka, BIJUKLIČ, Igor (sodelavec pri raziskavi), AUTOR, Sabina (sodelavec pri raziskavi), ŠTERMAN IVANČIČ, Klaudija (sodelavec pri raziskavi), JAPELJ PAVEŠIĆ, Barbara (sodelavec pri raziskavi). Spodbudno učno okolje za motivirano učenje in kakovostno znanje : zaključno vsebinsko poročilo - elaborat projekta. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2020. 339 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 19479811]

GRIL, Alenka, AUTOR, Sabina, ŽMAVC, Janja, et al., VAN DER GRAAF, Loes (urednik), STRAUKA, Orestas (urednik), SZŐNYI, Eszter (urednik), SIAROVA, Hanna (urednik). Sirius watch 2019 : mapping prior learning of newly arrived migrant pupils in Europe : synthesis report. Brusseles: SIRIUS, 2020. http://www.sirius-migrationeducation.org/wp-content/uploads/2020/03/SIRIUS-Watch-2019_03-03-1.pdf. [COBISS.SI-ID 3542871]

GRIL, Alenka, et al., LIPNICKIENÉ, Karolina (urednik), SIAROVA, Hanna (urednik), VAN DER GRAAF, Loes (urednik). Sirius watch 2018 : role of non-formal education in migrant children inclusion : links with schools : synthesis report. Brusseles: SIRIUS, 2018. http://www.sirius-migrationeducation.org/wp-content/uploads/2018/11/SIRIUS-Watch_Full-report-1.pdf. [COBISS.SI-ID 3343191

GRIL, Alenka, BIJUKLIČ, Igor, AUTOR, Sabina. Evroštudent VI : socialni in ekonomski pogoji življenja študentov v Evropi : 2016-2018 : nacionalno poročilo - Slovenija. Ljubljana: Pedagoški inštitut, cop. 2018. ISBN 978-961-270-290-8. http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/evrostudent/#c20531, http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/novice/EVROSTUDENT_VI_Porocilo_SLO.pdf, http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Visoko_solstvo/EVROSTUDENT_VI_-_Nacionalno_porocilo_Slovenija.pdf. [COBISS.SI-ID 297532928]

GRIL, Alenka. Evaluation report of the project. V: Khetaun (Together) : with key steps to inclusion of Romani children into quality early childhood programs. Ljubljana: Pedagoški inštitut: Erasmus+: Škola Dokorán. 2017, str. 94-119. [COBISS.SI-ID 3180887]