Uvod v socialno delo


Stopnja: 1
Letnik: 1
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Milko Poštrak
Sodelavci: Amra Šabić

350150readonly751255


Cilji:

Cilji predmeta: Uvesti študentke in študente v obvladovanje socialnega dela kot družboslovne vede in dejavnosti v njenem okviru. Seznaniti študentke z zgodovino SD, z dosedanjimi teoretskimi koncepti, protislovji, dilemami, dometi, pristopi, tehnikami, metodami in modeli. Predstaviti vpetost SD v družboslovje in povezave SDja kot vede z ostalimi vedami. Teorije SD. Predmetno specifične kompetence: Poznavanje in sposobnost dosledne uporabe jezika SD Poznavanje in sposobnost uporabe prispevka za SD pomembnih drugih strok (sociologija. psihologija. antropologija. pedagogika. pravo idr.) Sposobnost vzdrževanja in zagovarjanja strokovne avtonomije SD v dialogu z različnimi akterji. institucijami in javnostjo Sposobnost strokovne refleksije lastne prakse na konkretnem področju SD Študentke na predavanjih skozi dialog pridobijo to vednost. ta znanja. ki jih na seminarjih in vajah reflektirajo. udejanjajo. poglabljajo. analizirajo.


Vsebina predmeta:

Zgodovina SD kot praktične dejavnosti in kot akademske discipline, torej kot teoretskega premisleka o dejavnosti. Viri in navezave socialnega dela: posredni in neposredni viri. Temeljni pojmi: socialno delo, socialna varnost, socialno varstvo, uporabnik, socialna težava, socialna stiska, socialne mreže, socialni kapital. Metode SD: s posameznim primerom, skupino, skupnostno, raziskovanje, supervizija in intervizija. Modeli SD: tradicionalni, reformistični, radikalni, sistemsko-ekološki, socialno-konstruktivistični. Zgodovina SD v Sloveniji do 1945 do danes. Sodobno socialno delo v Sloveniji: koncepti, metode, tehnike, institucije.


Temeljna literatura:

Poštrak Milko (2022). Uvod v socialno delo. FSD. Ljubljana.


Dodatna literatura:

ČačinovičVogrinčič, G., Miloševič Arnold, V., Poštrak, M., Stefanoski, P., Urek, M. (2008), Zapisovati socialno delo. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
Čačinovič Vogrinčič, G., Kobal, L., Mešl, N., Možina, M. (2005). Vzpostavljanje delovnega odnosa in osebnega stika. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
Dragoš, S., Leskošek, V., Petrovič Erlah, P., Škerjanc, J., Urh, Š., Žnidarec Demšar, S. (2005), Krepitev moči. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
Miloševič Arnold, V., Urh, Š. (ur.), (2009), Terensko delo: Institucionalni, javni in zasebni prostori socialnega dela. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
Šugman Bohinc, L., Rapoša Tajnšek, P., Škerjanc, J. (2007), Življenjski svet uporabnika: raziskovanje, ocenjevanje in načrtovanje uporabe virov za doseganje želenih razpletov (Zbirka Katalog socialnega dela). Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

 


Pogoji za vključitev v delo:

Pogoj za vključitev v delo je vpis v tekoči letnik študija.


Metode ocenjevanja:

Pisni izpit 100%


Delež v %:Pisni izpit 100%
Gradiva:

definicija socialnega dela

Uvod v SD - navodilo za pogovor s socialno delavko

Uvod v SD - navodilo za pogovor z osebo po njenem srečanju s socialno delavko