Teorije družbe


Stopnja: 1
Letnik: 1
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Srečo Dragoš
Sodelavci: Ana Kralj

2502500751255


Cilji:

Splošni cilji: Razumevanje izvora in namena teoretskih razlag. ki se osredotočajo na probleme družbenega delovanja. strukture in družbenih transformacij; razviti občutljivost za kontroverze. ki jih sprožajo načini evidentiranja. osmislitve in zavračanja znotraj posameznih teoretskih pristopov; z refleksijo konkretnih družbenih procesov in s primeri socioloških raziskav ilustrirati relativnost spoznanja družbenih dejstev.

Posebni cilji: sistematičen premislek ključne teoretske zadrege pri razumevanju sodobnih družb. kjer tudi sociologija nima zadovoljivih in dokončnih odgovorov. namreč. kako je možno vzpostaviti. vzdrževati in usmerjati organizirano kompleksnost sodobnih družbenih struktur. Kakšen pomen imajo pri tem postopki in dejavnosti. ki jih prakticirajo individualni in kolektivni akterji. kakšna je vloga strukture teh dejavnosti. pomen dostopnosti resursov in distribucije moči za regulacijo protislovij. Uporabnost teoretskih razlag s socialnim delom.

Predmetno specifične kompetence: sposobnost analize družbenega konteksta (razumevanje teorij oz. njihovega dometa. kritična refleksije teoretskih argumentacij. sposobnost dedukcije na konkretne probleme v organizacijskih. interakcijskih in psihičnih sistemih)
 


Vsebina predmeta:

Socializacija. Norme in vrednote. Status in vloga. Funkcionalizem. Pozitivizem. Konfliktne teorije. Marksizem, neomarksizem. Simbolični interakcionizem. Fenomenologija, etnometodologija. Sistemska teorija. Teorije družbenega delovanja. Povezovanje strukturalnih pristopov in teorij družbenega delovanja. Postmodernizem. Sociologija in vrednote. Sociologija in socialno delo. Sociološka imaginacija.


Temeljna literatura:

M. Haralambos. M. Holborn (2005). SOCIOLOGIJA: teme in pogledi. Ljubljana: DZS (poglavja: 1. 2. 3. 5. 9. 14)

S. Lessenich (2015). Ponovno izumljanje socialnega. Ljubljana: Krtina.


Pogoji za vključitev v delo:

Pogoj za vključitev v delo je vpis v tekoči letnik študija.

Obvezna udeležba na vajah.
 


Metode ocenjevanja:

Udeležba na vajah je pogoj za pristop k izpitu 100%


Delež v %:Udeležba na vajah je pogoj za pristop k izpitu; izpit (100%)