Pripovedovanje in zapisovanje zgodb v socialnem delu


Stopnja: 1
Letnik: 1
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Mojca Urek
Sodelavci: Vera Grebenc

2030000751255


Cilji:
  • Poznavanje možnosti uporabe pripovedi na različnih področjih socialnega dela;
  • Kritična analiza obstoječih praks pri ravnanju z zgodbami ljudi in poznavanje principov dobre prakse;
  • Uporaba obstoječih spoznanj in principov dobrih praks pripovedovanja in zapisovanja v praksi.

Predmetno specifične kompetence:

  • Poznavanje in sposobnost dosledne uporabe jezika SD,
  • Kritično branje strokovnih govoric (diskurzivna ali epistemološka analiza) in njihovih učinkov na konkretnem področju SD,
  • Znanje in sposobnost pogovarjanja (spoznavanja. pogajanja. dogovarjanja). vodenja razgovora v smeri želenih razpletov na konkretnem področju SD,
  • Znanje in sposobnost beleženja in dokumentiranja na konkretnem področju SD.
  • Zmožnost prevzemanja etične in profesionalne odgovornosti biti socialna delavka, delavec.

Vsebina predmeta:

Narativna konstrukcija socialnega dela. Dokumentiranje v procesih profesionalizacije socialnega dela. Načela dobre prakse dokumentiranja. Življenjska zgodba v institucionalnih in običajnih kontekstih. Zgodbe v zemljevidu življenjskega sveta uporabnika. Spoznavni intervju in izdelava profila. Občutljivost za situacije, ki zahtevajo prilagojeno sporazumevanje (ljudje z gluhoslepoto, slepoto, ljudje, ki slišijo glasove, ljudje z demenco idr). Rekonstrukcija življenjske zgodovine. Pripovedovanje zgodb v svetovanju. Kritične avto/biografije med pričevanjem, okrevanjem in uporom. Biografsko raziskovanje. Pripoved v raziskovalnemu intervjuju. Temelji narativne analize.


Temeljna literatura:

Costa, L. et. Al. (2012), Recovering our Stories: A Small Act of Resistance. Studies in Social Justice, 6: 1, 85-101.

Čačinovič Vogrinčič, Gabi, Miloševič-Arnold, Vida, Poštrak, Milko, Stefanoski, Peter, Urek, Mojca (ured.) (2008), Zapisovati socialno delo, (Zbirka Katalog socialnega dela). V Ljubljani: Fakulteta za socialno delo.

Flaker, Vito (2001) Intervju kot umetnost spoznavanja : etnometodološke beležke o tem, kako strokovnjaki spoznavajo uporabnike. Soc. delo, april-avgust 2001, letn. 40, št. 2-4, str. 77-103.

Grebenc, Vera in  Šabić, Amra (2013), Ljubljanske zgodbe : biografije navadnih ljudi. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Hall, Chris (2001) Pripoved (naracija) in socialno delo: nekaj o teoriji, analizi in praksi. Soc. delo, apr./avg. 2001, letn. 40, št. 2/4

 Lamovec, Tanja (2001) Življenje vsakega človeka je vredno romana. Soc. delo, apr./avg. 2001, letn. 40, št. 2/4.

Urek, Mojca (2005), Zgodbe na delu : pripovedovanje, zapisovanje in poročanje v socialnem delu. Ljubljana : Založba /*cf., 2005, 319 str. + razglednica. (Oranžna zbirka).

Urek, Mojca (2008), Avto/biografije skozi prizmo psihiatričnega azila. Dialogi (Maribor), letn. 44, št. 10, str. 67-89.

Urek, Mojca. Avto/biografije med pričevanjem, okrevanjem in uporom. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], maj-avg. 2008, letn. 53, št. 3-4.

Urek, Mojca (2011), Avto/biografski pristop v socialnem delu. V: Koron, Alenka (ur.), Leben, Andrej (ur.). Avtobiografski diskurz : teorija in praksa avtobiografije v literarni vedi, humanistiki in družboslovju, (Studia litteraria, ISSN 1855-895X). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011, str. 144-159.

Literarna dela (eno po izbiri študenta_ke):

Ahmetaj, Jasmina in Gregorčič, Marta (2013), Dekle z bonboni. Maribor: Frekvenca, socialno-kulturno združenje nemirnih in aktivnih; Ljubljana: Založba /*cf.

Ažman, Renata, 2007: Depra. Celje: Društvo Mohorjeva družba in Celjska Mohorjeva družba.

Karlin, Vesna, 2011. Obžalovanje: resnična zgodba o nasilju v družini. Rakek: T&D

Kaysen, Susanna, 1993: Girl, Interrupted. London: Virago Press (slovenski prevod: 2002: Prekinjeno deklištvo. Ljubljana: CZ.).

Kay, Jackie (2017), Rdeča prašna cesta. Hlebce: Založba Zala.

Maležič Lapuh, Jedrt (2016), Težkomentalci. Ljubljana: LUD Literatura.


Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v tekoči letnik študija.


Metode ocenjevanja:

Ustni izpit 50%

Raziskovalna naloga 50%


Delež v %:Ustni izpit - 50%. Raziskovalna naloga – 50%.