Uvod v pravo za socialno delo


Stopnja: 1
Letnik: 1
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Barbara Novak
Sodelavci: Gregor Dugar

3510500751255


Cilji:

Študent pridobi temeljna pravna znanja za delo v socialnemu delu. Pridobi nujna znanja za razumevanje pravne ureditve skozi prizmo človekovih pravic na socialnem področju. Študent pridobi pregled pravne ureditve na različnih področjih, pomembnih za socialno delo, s poudarkom na pravni ureditvi razmerij med člani temeljne celice družbe. tj. družine. Študent se seznani s pravicami članov družine in s temeljnimi mehanizmi za njihovo pravno varstvo.
Predmetno specifične kompetence:

 • Poznavanje in sposobnost uporabe prispevka za SD pomembnih drugih področij (sociologija, psihologija, antropologija, pedagogika, različnih pravnih področij, idr.);
 • Razumevanje delovanja institucij in izboljševanje institucionalnih praks na konkretnem področju SD;
 • Sposobnost vzdrževanja in zagovarjanja strokovne avtonomije SD v dialogu z različnimi akterji, institucijami in javnostjo;
 • Spretnosti in znanja za omogočanje dostopa do pomembnih virov ter sredstev in uporabe omrežij na konkretnem področju SD.

Vsebina predmeta:
 • Uvod: Temeljni pravni pojmi. Pravni ustroj države. Pravna razmerja. Pravni viri.
 • Človekove pravice in temeljne svoboščine: politične, državljanske, ekonomske, socialne, kulturne, ekološke, itd. Nedeljivost človekovih pravic. Človekove pravice aktivnega in pasivnega statusa. Pozitivne in negativne pravice. Dinamična interpretacija človekovih pravic. Načelo sorazmernosti. Formalne in dejanske možnosti za učinkovito uresničevanje človekovih pravic.
 • Ustava in mednarodni dokumenti s področja človekovih pravic (dokumenti, sprejeti v okviru različnih mednarodnih organizacij; OZN, Svet Evrope, Evropska unija).
 • Pregled posameznih pravnih področij. Sistematika. Temeljne značilnosti in načela.
 • Institucije in postopki za učinkovito uveljavljanje in varstvo pravic na področjih delovanja socialnega dela.

Urejanje družinskih razmerij: 1. Temeljni pojmi, Ustavna podlaga. 2. Pravna ureditev zakonske zveze: pojem, temeljne pravne posledice, neobstoj in prenehanje zakonske zveze (smrt oziroma razglasitev pogrešanega za mrtvega, razveljavite zakonske zveze, razveza zakonske zveze in pravne posledice razveze zakonske zveze); 3. Pravna ureditev razmerij med zunajzakonskimi partnerji: pojem in pogoji za pravno priznanje zunajzakonske skupnosti, pravne posledice zunajzakonske skupnosti; 4. Pravna ureditev sklenjene in nesklenjene partnerske zveze; 5. Pravna ureditev razmerij med starši in otroki: vzpostavitev razmerja med starši in otroki (določanje očetovstva/materinstva, posvojitev), starševska skrb, dolžnost preživljanja, stiki med starši in otroki, druge pravice in dolžnosti staršev in otrok; 6. Ukrepi države za varstvo otrokove koristi.


Temeljna literatura:
 • Novak, B., Družinsko pravo. Uradni list RS, Ljubljana, 2017, s. 19-101, 131-197, 251-262, 289-299.
 • Novak, B. v: Juhart, M., Možina, D., Novak, B., Polajnar-Pavčnik, A., Žnidaršič Skubic, V., Uvod v civilno pravo, 1. natis., Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana, 2011, str. 71-89.
 • de Búrca. G., de Witte. B., Social Rights in Europe. Oxford University Press. Oxford, 2005, str. 3-28.
 • Samuel, L., Fundamental social rights. Council of Europe. Strasbourg, 2002, str. 20-43.
 • Kresal, B., Socialna država. V: več avtorjev: Komentar Ustave Republike Slovenije (ur. Šturm, L.). Ljubljana, 2011, str. 44-48.
 • Kaučič, I., Grad, F., Ustavna ureditev Slovenije. Ljubljana, 2008, str. 114-164.
 • Več avtorjev : Dokumenti človekovih pravic z uvodnimi pojasnili. Mirovni inštitut. Ljubljana, 2002, str. 17-29, 38-45, 49-52.
 • Bohinc, R., Cerar, M., Rajgelj, B., Temelji prava in pravne ureditve za nepravnike. Ljubljana, 2006, str. 39-41, 71-155, 218-238.

Pogoji za vključitev v delo:

Pogoj za vključitev v delo je vpis v tekoči letnik študija.


Metode ocenjevanja:

Pisni izpit 100%

 


Delež v %:pisni izpit 100%