Skupnostno socialno delo


Stopnja: 1
Letnik: 4
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Srečo Dragoš
Sodelavci: Vera Grebenc

2525000751255


Cilji:

Osnovni cilj je usposobiti študenta za delo pri razvijanje skupnosti. za zagovorništvo in socialno akcijo. za sodelovanje v procesih socialnega planiranja in načrtovanja programov ter storitev v skupnosti
V okviru predmeta študent pridobi znanje o procesih transformacije in revitalizacije skupnosti v sodobnem svetu ter razvija občutljivost za različnost in za družbene neenakosti v skupnosti
Cilj predmeta je osvojiti znanja in spretnosti za raziskovanje in oceno potreb. problemov in interesov v skupnosti; za projektno usmerjeno delo v lokalnih in interesnih skupnostih; za omogočanje in lajšanje dostopa do virov in za kreiranje novih pravic in storitev; za razvijanje dialoga in delovnega odnosa s skupnostjo. s poudarkom na participaciji in opolnomočenju skupnosti

Predmetno specifične kompetence:
Sposobnost soustvarjanja izvirnih projektov podpore in pomoči v dialogu z uporabniki in drugimi udeleženci na konkretnem področju SD
Znanja in spretnosti za uporabo strokovnih metod in postopkov na konkretnem področju SD
Znanja in spretnosti za skupno analizo potreb in načrtovanje ter soustvarjanje ustreznih storitev na konkretnem področju SD
Spretnosti in znanja za omogočanje dostopa do pomembnih virov ter sredstev in uporabe omrežij na konkretnem področju SD
Zmožnost argumentiranega razpravljanja in soustvarjanja želenih razpletov (npr. rešitev problemov) na konkretnem področju SD
Sposobnost udejanjati stališče in etiko udeleženosti v izvirnih projektih podpore in pomoči v SD
Zmožnost kritičnega vrednotenja implikacij problemov kulture. rase. spola. spolne usmeritve za SD


Vsebina predmeta:
  • Kontekst skupnostnega socialnega dela (vrednote, izhodišča, razvoj, skupnostna usmeritev in skupnostno delo kot metoda socialnega dela, teoretskih koncepti in modeli, procesi
  • Osnovni pojmi in koncepti o skupnosti, nasprotje med individualizacijo in skupnostjo, procesi globalizacije, deteritorializacije, socialni kapital)
  • Proces načrtovanja, izvajanja in evalviranja skupnostnih projektov - faze projektnega dela (raziskovanje v skupnosti, vzpostavljanje in razvijanje in delovnega odnosa s skupnostjo,dogovor o ciljih in strategijah, načrtovanje, izvedba, zaključek dela z evalvacijo)
  • Sodelovanje s skupinami za samopomoč in akcijskimi skupinami , podpora in pomoč v kriznih obdobjih skupin, organizacij, skupnosti, metoda problematiziranja
  • Terensko delo, preventiva in načrtovanje lokalnega razvoja, razvijanje lokalne mreže storitev, participacija uporabnikov pri zagotavljanju in merjenju kakovosti storitev
  • Povezovanje in pridobivanje podpore v skupnosti, sklepanje koalicij
  • Spretnosti pogajanj, mediacije in reševanja konfliktov
  • Komuniciranje in informiranje v skupnosti, odnosi z javnostmi, poročanje o načrtih, opravljenem delu in dosežkih

Temeljna literatura:

Dragoš, S., Žnidarec Demšar, S. (2005) Akcijski projekt v skupnosti. Ljubljana: FSD

Dragoš, S., ur. (2008) Izbrano študijsko gradivo pri predmetu Skupnostno socialno delo. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

S. Dragoš, et al. (2008), Krepitev moči, 2. izdaja. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo

Weil, M. (ed.) (2005) The Handbook of Community Practice. London: Sage Publications.


Pogoji za vključitev v delo:

Pogoj za vključitev v delo je vpis v tekoči letnik študija.
Po uvodnem ciklusu predavanj sledi preizkus znanja (kolokvij). S praktičnim delom na terenu (akcijski projekt) lahko začne študent, ki je opravil uvajalne seminarje.


Metode ocenjevanja:

Kolokvij in opravljen akcijski projekt, oba (enakovredna) dela izpitne obveznosti sestavljata končno izpitno oceno.

Izpit
Končna izpitna ocena je sestavljena iz dveh ocen: kolokvija in akcijskega projekta.

Ocenjevalna lestvica – skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja.
1- 5 nezadostno, 6-10 pozitivno


Delež v %:Kolokvij (50%) + akcijski projekt (50 %).
Gradiva:

Dragoš. S.. Žnidarec Demšar. S. (2005) Akcijski projekt v skupnosti. Ljubljana: FSD
Dragoš. S.. ur. (2008) Izbrano študijsko gradivo pri predmetu Skupnostno socialno delo. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
S. Dragoš. et al. (2008). Krepitev moči. 2. izdaja. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo
Weil. M. (ed.) (2005) The Handbook of Community Practice. London: Sage Publications

 

E-gradivo:

 

 

Prispevki in izdelki študnetov:

Festival skupnostnih projektov 2012


 

Pobudo in idejo za naš projekt smo dobile od as.doc. Vere Grebenc, ki je nas je spodbudila, da priredimo Festival skupnostih projektov, na katerem bodo lahko študentje in študentke predstavile svoje akcijske projekte. Podoben festival na Fakulteti za socialno delo še ni bil izpeljan, zato smo kar nekaj časa zbirale ideje, kje bi festival potekal, kdaj in kako bo potekal. Cilj festivala je bil predstaviti akcijske projekte študentov 2. in 4. letnika, ki so jih izdelovali v sklopu predmeta Skupnostno socialno delo. Hotele smo, da je festival več kot le študijska obveznost. Želele smo, da se prikaže trud, energija in sodelovanje, ki so ga študentje vložili v same projekte. Seveda pa je bil tudi namen samega festivala, da se študentje med seboj povežejo, da se začuti utrip ustvarjalnosti, akcije in povezovanje na sami fakulteti. Pri izvedbi nam je bila v veliko pomoč as. doc. Vera Grebenc, študentska organizacija Fakultete za socialno delo, ki nam je financirala nakup sokov in različnih prigrizkov, pohvaliti moramo tudi študente, ki so s peko peciva polepšali festival. Organizatorke projekta smo imele nalogo, da smo zagotovile primeren prostor, kjer so potekale predstavitve, izbirale primeren čas festivala, pripravile plakate in s tem opozorile na naš dogodek, obvestile študente in študentke o poteku festivala, pripravile urnik predstavitev, zagotovile računalniško opremo in ozvočenje. Za čas festivala smo si izdelale posebne majice, s katerimi so nas študentje prepoznali kot organizatorke festivala in s peko peciva poskrbele, da trebuščki niso ostali lačni. Študentom smo bile v pomoč in oporo s koristnimi informacijami in jih spodbujale, da naj na čim bolj inovativen način predstavijo svoje delo. 

V študijskem letu 2011/2012 smo izpeljale dva festivala. Prvi festival je potekal v decembru. Na njega se je prijavilo manjše število študentov, zato smo ga pripravile kar v Kam'rci.  V tem času se je veliko študentov odločilo, da skupnosti polepša predpraznične dni prav s svojim projekti. Tukaj je potrebno poudariti, da so vsi akcijski projekti potekali v sodelovanju z različnimi skupnostmi. Šlo je za povezovanje in razvijanje dialoga z uporabniki, participacijo skupnosti pri definiranju potreb in načrtovanju, za aktivacijo obstoječih potencialov, virov, resursov v skupnosti. Svoje projekte so študentje  lahko predstavili s plakati, powerpoint predstavitvami ali s stojnicami. V tem zimskem dnevu je zaživel prostor Kamrce, kjer so študentje predstavljali projekte,  razobešeni so bili plakati, dišalo je po sveže pečenem pecivu in čaju. Predstavitvam je prišlo prisluhnit kar nekaj študentov, večinoma sošolke in sošolci študentov, ki so predstavljali svoj projekt. Na festivalu je bil cel čas predstavitev prisoten tudi nosilec predmeta doc. dr. Srečo Dragoš, ki je bil navdušen nad idejo festivala skupnostnih projektov.

Drug festival smo organizirale v pomladnem mesecu maju. Festival je bil večji, saj se ga je udeležilo več kot sto študentov.

Powerpoint predstavitve in predstavitve filmčkov so potekale v Kamrci, plakati so bili razobešeni po in pred fakulteto. Nekatere skupine so za predstavitev izbrale tudi stojnico, kjer smo se lahko posladkali z zdravo hrano, pridobili informacije o poteku različnih skupnostnih projektov.

Po zaključku festivala smo organizatorke v spodbudo bodočim generacijam in v spomin na prvi festival skupnostnih projektov pripravile krajši film, ki prikazuje pestro dogajanje.

Študentje so bili po festivalu navdušeni, prejele smo veliko pozitivnih odzivov. Želimo si, da bi festival skupnostnih projektov na Fakulteti za socialno delo potekal vsako leto.

V naši kulturi skupnostni projekti še niso zelo prepoznavni, zato je ena izmed naših želj tudi, da bi vsi študentje naše fakultete spodbujali vključevanje v skupnost in izvajanje projektov in da to ni samo ˝ena izmed obveznosti na fakulteti˝.

Z organizacijo tega dogodka smo pridobile kar nekaj novih izkušenj. Kaj storiti, če skupine v zadnjem trenutku odpovedo, kako časovno razporediti vse skupine, da bodo vsi študentje zadovoljni,… Projekt bi lahko izboljšale, da bi še bolj spodbudile študente k izvedbi skupnostnih projektov, predstavile širši javnosti oz. opozorile širšo javnost o pomembnosti skupnostnega delovanja. Upamo, da bodo o vsem tem razmislile ˝naše naslednice˝ saj verjamemo, da bo festival z leti postal pomemben del Fakultete za socialno delo.

Maša Eržen, Petra Dolinšek in Katarina Bitenc pod mentorstvom as. doc. Vere Grebenc