Osnove organizacije in menedžmenta


Stopnja: 1
Letnik: 2
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Bojana Mesec
Sodelavci: Anže Jurček

30101500701255


Cilji:

Cilj predmeta je razvijati kritični pogled študentk in študentov na vlogo in pomen organizacijskih teorij in menedžmenta na vsakdanje organizacijske prakse. Slušateljice in slušatelji bodo v prvem delu usvojili razumevanje organizacijskih vidikov:

- spoznavali ključne organizacijske teorije in jih obravnavali v kontekstu neoliberalnih fenomenov, ki vplivajo na organizacijsko prakso socialnega dela.

- Spoznali pravni okvir delovanja sistema socialnega varstva ter pravnoorganizacijske oblike, ki jih poznamo v domačem okolju.

- Se seznanili z organizacijskimi strukturami, posebnostmi storitvenih organizacij, vlogo deležnikov organizacije pri razvijanju blagovne znamke organizacije ter pomenom komuniciranja v odnosu do posameznega deležnika.

V drugem delu bo pozornost namenili menedžmentu, kjer se bodo dotaknili relevantnih tem, kot je:

- Vloga menedžmenta pri razvijanju storitev in programov v nepridobitnih organizacijah.

- Motivacija in timsko delo v nepridobitnih organizacijah.

- Pomenom razvijanja profesionalnih vrednot ter njihovim vplivom na organizacijsko kulturo in procese odločanja.

- Vlogo razvijanja kulturne senzibilnosti v delovnem okolju.

- Praksami vodenja in odločanja v nepridobitnih organizacijah.

Študentke in študenti bodo v okviru vaj pripravili raziskovalno seminarsko nalogo, ki jo bodo predstavili pred publiko.

Študentke in študenti bodo pridobili sledeče kompetence:

- Zmožnosti analitičnega mišljenja in povezovanja teoretskih konceptov s sodobnimi organizacijskimi fenomeni.

- Komuniciranje z organizacijami.

- Raziskovanje in razumevanje organizacijskih praks ter sposobnost analize pridobljenih informacij.

- Načrtovanje raziskovalnega dela, priprava raziskovalnega instrumenta, reševanje problemov, sodelovanje in komuniciranje v timu.

- Krepitev funkcionalne pismenosti.

- Javno nastopanje.

 


Vsebina predmeta:

Vsebinski okvir predmeta zajema:

Organizacijske teorije v kontekstu socialnega dela: družbeni, pravni in organizacijski vidik socialnega dela v nepridobitnih organizacijah.

Motivacija in timsko delo v nepridobitnem storitvenem sektorju.

Vpliv profesionalnih in osebnih vrednot na organizacijsko kulturo in (ne)etično odločanje v nepridobitnih organizacijah.

 Upravljanje z raznolikostjo (kulturna senzibilnost v organizacijah) v nepridobitnih organizacijah.

Modeli in procesi odločanja v nepridobitnih organizacijah.

Vodenje v nepridobitnih organizacijah.

Sodelovanje socialne delavke z drugimi strokovnimi delavkami.

Prednosti timskega dela v socialnem delu.

Poklicna identiteta.

Timsko socialno delo.

 


Temeljna literatura:

Belbin, R. M. (2010), Team Roles at Work: 2nd Edition. Oxford: Elsevier Ltd., str. 19-31.

Bisell, G. (2012), Organisational theories and contexts. V: Organisational behaviour for social work. Bristol: The Policy Press. str. 7-20.

Lavalette, M. (2013), Neformalno socialno delo, uradno socialno delo in družbena gibanja. Socialno delo, 52, (2013), 2-3, str. 113-127.

Mesec, B. (2008), Družbeni okvir neprofitnih organizacij, str. 20 – 49, 54 – 61, Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Mullins, L. J. (ed.) (2007), Management and organisational behaviour: 7th edition. Harlow: Pearson Education Limited. Str. 37-42, 280-327, 470-509.

Rape Žiberna, T. (2019). Konceptualizacija timskega dela v socialnem delu v Sloveniji. Doktorska disertacija. Fakulteta za socialno delo, UL, Ljubljana.

Beddoe, L., Staniforth, B. L. & Fouche, C. B. (2019). »Proud of what I do but often… I would be happier to say I drive trucks«: Ambiguity in social workers´self-perception. Qualitative social work, 18(3), 530-546.

Brajša, P. & Stakić, Đ. (1991). Timski rad. Zagreb: Bibilioteka »Socialna zaštita«.

Martin, R. (2013). Teamworking Skills for Social Workers. Berkshire: Open University Press.

 


Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v tekoči letnik študija.


Metode ocenjevanja:

 

 

Pisni izpit (70%), seminarska naloga  (30%).


 

 


Delež v %:Pisni izpit (70%), seminarska naloga (30%).
Gradiva:

Andolšek M. D. (1995): Organizacijska kultura, Gospodarski vestnik, Ljubljana.

Bisell, G. (2012), Organisational behaviour for social work. Bristol: The Policy Press.

Brooks, I. (2003): Organizational Behaviour. Individuals, Groups and Organisation. Harlow, England, New York: FT Prentice Hall.

Botherton, G., Parker, S. (2008), Your Foundation in Health and Social Care: A Guide for Fundation Degree Students. London, Thousand Oaks, New Delhi, Singapore: Sage Ltd.

Hill, A. (2010), Working in Statutory Contexts. Cambridge: Polity Press.

Hughes, M., Wearing, M. (2012), Organisations and Management in Social Work, 2nd Edition. London, Thousand Oaks, New Delhi, Singapore: Sage Ltd..

Hafford-Letchfield, T. (2009), Management and Organisations in Social Work. Second Edition. London, Thousand Oaks, New Delhi, Singapore: Sage Ltd..

Mesec. Bl. (1992): Management in organizacija v socialnem delu, izbrana poglavja, Visoka šola za socialno delo, Ljubljana.

Možina S. (ur.) (1994): Management, Didakta, Radovljica.

Tavčar, M.I. (2006): Management in organizacija, Fakulteta za management Koper, Koper.