Družbena neenakost in socialna politika


Stopnja: 1
Letnik: 2
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Srečo Dragoš
3020000751255


Cilji:

Splošni cilji: Razumevanje izvora in namena teoretskih razlag. ki se osredotočajo na probleme družbenega delovanja. strukture in družbenih transformacij; razviti občutljivost za kontroverze. ki jih sprožajo načini evidentiranja. osmislitve in zavračanja znotraj posameznih teoretskih pristopov; z refleksijo konkretnih družbenih procesov in s primeri socioloških raziskav ilustrirati relativnost spoznanja družbenih dejstev.

Posebni cilji: sistematičen premislek ključne teoretske zadrege pri razumevanju sodobnih družb. kjer tudi sociologija nima zadovoljivih in dokončnih odgovorov. namreč. kako je možno vzpostaviti. vzdrževati in usmerjati organizirano kompleksnost sodobnih družbenih struktur. Kakšen pomen imajo pri tem postopki in dejavnosti. ki jih prakticirajo individualni in kolektivni akterji. kakšna je vloga strukture teh dejavnosti. pomen dostopnosti resursov in distribucije moči za regulacijo protislovij. Uporabnost teoretskih razlag s socialnim delom.
Predmetno specifične kompetence: sposobnost analize družbenega konteksta (razumevanje teorij oz. njihovega dometa. kritična refleksije teoretskih argumentacij. sposobnost dedukcije na konkretne probleme v organizacijskih. interakcijskih in psihičnih sistemih)
 


Vsebina predmeta:

Družbena neenakost in družbena stratifikacija. Družbene nasproti naravnim neenakostim. Parsons: stratifikacija in vrednote. Davis, Moore: dodelitev in izvrševanje vlog. Tumin: kritika Davisa in Moora. Saunders: stratifikacija in svoboda. Kritika novodesničarskega pogleda. Oblikovanje razredov, razredni konflikt in družbene spremembe. Sodobne teorije stratificiranja. Razredi v kapitalističnih družbah. Marksistični in novodesničarski pogledi na vladajoči razred. Marxov in Webrov pogled na srednji razred. Neomarksistična in neoveberjanska teorija razreda. Proletarizacija, razredno dno in erozija državljanstva. Dvojni trg delovne sile in upravičenci do podpor. Družbena mobilnost in njene stopnje. Stratifikacija in spol. Stratifikacija in vrednote. Koncepti in teorije revščine (z vidika osnovnih socioloških pristopov). Ideologije in interesi. Vernost in religija (osnovni pojmi, navezava na slovenske razmere in socialno delo).


Temeljna literatura:

M. Haralambos. M. Holborn (2005). SOCIOLOGIJA: teme in pogledi. Ljubljana: DZS (izbrana poglavja).
S. Dragoš. V. Leskošek (2003). Družbena neenakost in socialni kapital. Ljubljana: Mirovni inštitut.
V. Rus (1990). Socialna država in družba blaginje. Ljubljana: Domus (II.. VI. in VII. del).

Oxfam (2016), Gospodarstvo za 1 %. Ljubljana: *cf


Pogoji za vključitev v delo:

Pogoj za vključitev v delo je vpis v tekoči letnik študija.

Obvezna udeležba na seminarjih.
 


Metode ocenjevanja:

Izpit 100%


Delež v %:izpit (100%)