Socialna varnost


Stopnja: 1
Letnik: 2
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Grega Strban
Sodelavci: Sara Bagari

2502500751255


Cilji:

Poznavanje in razumevanje funkcij. namena prava socialne varnosti ter njegovega vpliva na življenjske razmere posameznika. Poznavanje in razumevanje temeljnih pojmov socialne varnosti. posameznih pravic in obveznosti iz sistema socialne varnosti v Sloveniji ter instrumentov za njihovo učinkovito uveljavljanje in varstvo.

 • Poznavanje in sposobnost uporabe prispevka za SD pomembnih drugih strok (sociologija. psihologija. antropologija. pedagogika. pravo idr.)
 • Razumevanje delovanja institucij in izboljševanje institucionalnih praks na konkretnem področju SD
 • Sposobnost vzdrževanja in zagovarjanja strokovne avtonomije SD v dialogu z različnimi akterji. institucijami in javnostjo
 • Spretnosti in znanja za omogočanje dostopa do pomembnih virov ter sredstev in uporabe omrežij na konkretnem področju SD.

Vsebina predmeta:

Splošni del:

Opredelitev pojmov socialna varnost, socialno varstvo, socialne odškodnine, socialne ugodnosti, socialna zaščita. Pomen socialne varnosti za socialno delo. Socialna varnost in socialna politika. Nastanek in razvoj socialne varnosti. Bismarck in Beveridge. Različni sistemi socialne varnosti. Sistematika. Pravni viri (notranji in mednarodni). Socialna varnost v Evropi. Človekove pravice in temeljne svoboščine na področju socialne varnosti. Koordinacija in harmonizacija sistemov socialne varnosti. Socialno pravno razmerje (dvostransko socialno pravno razmerje ali socialno zavarovalno razmerje in enostransko socialno pravno razmerje) Temeljni pojmi socialne varnosti: Potreba – socialno tveganje – socialni primer. Dajatve v denarju in naravi (storitvene in stvarne). Sodobni problemi socialne varnosti. Nova socialna tveganja (npr. odvisnost od oskrbe drugega). Neuveljavljanje pravic (non take up). Obvezno (javno) in prostovoljno (zasebno) zavarovanje. Subjekti: zavarovanec, zavarovana oseba, upravičenec, uporabnik. Organiziranost institucij sistema socialne varnosti. Izvajalci. Financiranje socialne varnosti. Uveljavljanje pravic in sodno varstvo. Sistem socialne varnosti v Sloveniji. Temeljna načela. Panoge socialne varnosti v Sloveniji: zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje; pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za brezposelnost, starševsko zavarovanje in družinsko varstvo; socialno varstvo. Bodoče novo področje socialne varnosti – zavarovanje za dolgotrajno oskrbo.

Posebni del:
a) Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje: Temeljni pojmi in sistemi zdravstvenega varstva. Obvezno in različne vrste prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj. Socialni primeri zdravstvenega zavarovanja. Družbena skrb za zdravje. Obvezno zdravstveno zavarovanje: zavarovanci in zavarovane osebe, pravice v naravi (zdravstvene storitve in stvari) in v denarju. Uveljavljanje pravic, organizacija in financiranje zdravstvenega zavarovanja. Organizacija zdravstvene dejavnosti in nadzor nad njenim izvajanjem

b) Pokojninsko in invalidsko zavarovanje: Solidarnost med generacijami in skrb za varnost dohodka. Obvezno in prostovoljno zavarovanje. Navidezni pokojninski računi. Zavarovanci. Socialni primeri pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Starostna, predčasna, delna, invalidska, vdovska in družinska pokojnina - pogoji in odmera. Pojem in kategorije invalidnosti. Poklicna rehabilitacija, delo s krajšim delovnim časom, delo na drugem delovnem mestu. Denarna nadomestila. Dodatek za pomoč in postrežbo. Uveljavljanje in varstvo pravic. Organizacija in financiranje.

c) Zavarovanje za primer brezposelnosti: Brezposelnost kot socialni primer. Dolgotrajno brezposelni in težje zaposljive osebe. Upravičenci in pravice. Denarno nadomestilo in plačevanje prispevkov do upokojitve. Aktivna politika zaposlovanja. Javna dela. Uveljavljanje in varstvo pravic. Organizacija in financiranje. Brezposelnost in socialno delo.

d) Starševsko zavarovanje in družinsko varstvo: Politika do družine. Socialne pravice otrok. Materinski dopust, očetovski dopust, starševski dopust. Denarno  nadomestilo. Pravica do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva in plačilo prispevkov. Družinski prejemki: starševski dodatek, pomoč ob rojstvu otroka, otroški dodatek, dodatek za veliko družino, pravice otrok z motnjami v razvoju. Postopek uveljavljanja in varstva pravic. Financiranje.

e) Socialno varstvo: Pojem in značilnosti socialnega varstva. Problem opredelitve socialnega primera v socialnem varstvu. Socialno varstvo v razmerju do sistemov socialnih zavarovanj. Socialnovarstvene storitve. Denarne socialnovarstvene dajatve (predvsem denarna socialna pomoč in varstveni dodatek). Revščina in socialna izključenost. Postopek uveljavljanja in varstva pravic. Socialna zbornica.


Temeljna literatura:

Bubnov-Škoberne Anjuta, Strban Grega, Pravo socialne varnosti, GV založba 2010.

Strban, Grega: Odvisnost od oskrbe drugega – novo socialno tveganje? Zbornik znanstvenih razprav, Letn. LXXII, 2012, str. 211-240.

Strban, Grega: Spregledani vidiki pokojninske reforme, Delavci in delodajalci, št. 2-3/2013, str. 277-300.

Strban, Grega: Prenova zavarovanja za brezposelnost in ukrepov aktivne politike zaposlovanja, Pravna praksa-PP, št. 35/2013, , str. 17-18.

Strban, Grega: Nova ureditev denarnih socialnih pomoči, Delavci in delodajalci, letn. XI, 2011, št. 2-3, str. 241-264.

Strban, Grega: Pravica do socialne varnosti in njen pomen v času gospodarske recesije, Delavci in delodajalci, letn. XII, 2012, št. 4, str. 507-532.

Strban, Grega, Kresal, Barbara: Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1), z uvodnimi pojasnili, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2014.

Strban, Grega: Patient mobility in the European Union: between social security coordination and free movement of services, ERA Forum, Springer, Vol. 14, 2013, Nr. 3, str. 391-407.

Strban Grega, Temelji obveznega zdravstvenega zavarovanja, Cankarjeva založba, Zbirka Scientia Iustitia, Ljubljana, 2005.

Strban Grega, Vrste dodatnih pokojninskih zavarovanj ter vrste in učinki davčnih ugodnosti, Delavci in delodajalci, št. 3/2001, str. 131-150.

Strban Grega, Bagari Sara, 50 let svobode gibanja delavcev in 60 let povezovanja sistemov socialne varnosti v Evropski uniji, Delavci in delodajalci, št. 1/2019, str. 43-66.

Strban Grega, Bagari Sara, Dvojni status delavca in upokojenca v sistemu socialne varnosti, Pravna praksa, 18. jul. 2019, leto 38, št. 28/29, str. II-VII.

Veljavna zakonodaja.


Pogoji za vključitev v delo:

Pogoj za vključitev v delo je vpis v tekoči letnik študija.


Metode ocenjevanja:

Pisni izpit 100%


Delež v %:Pisni izpit 100%
Gradiva:
 • Kavar Vidmar. A. (2007-08): Socialna varnost. študijski pripomoček. FSD. Ljubljana. 132 s.
 • Strban. G. (2005): Temelji obveznega zdravstvenega zavarovanja. CZ. Ljubljana. s. 31-55. 96-133. 134-154. 182-225
 • Strban. G. (2006): Položaj brezposelne osebe po spremembah ZZZPB in ZSV. Pravna praksa. št. 48/06. s. II-VI
 • Bubnov-Škoberne. A. (2000): Socialna varnost za otroke. mladino in družino. v: Prestošništvo in odklonsko vedenje mladih (ur. Šelih. A.). Bonex. Ljubljana. s. 57-76
 • Kresal. B. et al.: Vodnik po pravicah invalidov. IDPF. Ljubljana. 2006. s. 27-100
 • Kresal Šoltes. K. (2000): Obseg pravice do sodnega varstva po 6. členu EKČP na področju socialne varnosti. Podjetje in delo. št. 2/2000. s. 303-323
 • ILO (2000): Income security and social protection in a changing world. Geneva. s. 21-30. 209-224