Osnove kazenskega prava in kriminologije


Stopnja: 1
Letnik: 2
Študijski program: Socialno delo

Sodelavci: Miha Hafner

4010000751255


Cilji:

Cilji:
- razumevanje nastanka kaznovalnih mehanizmov v družbi
- razumevanje narave kazenskega prava
- spoznavanje temeljnih institutov kazenskega prava
- zavest o nujnem omejevanju državne represije na vseh področjih
- spoznavanje kaznovalne moči socialnega dela

Predmetno specifične kompetence:
- Poznavanje in razumevanje konceptov kazensko pravnih institutov
- Razumevanje smisla pravnega formalizma v soočenju z gibkostjo socialnega dela
- Prepoznavanje procesov stigmatizacije in usmerjanja sovraštva v družbeno obrobje
- Uvid v vlogo socialnega dela pri ustvarjanju socialne države skozi (ne)kaznovanje družbenega obrobja


Vsebina predmeta:

Temeljna načela kazenskega materialnega prava; izbrani instituti kazenskega materialnega prava; kazenska odgovornost - prištevnost,krivda; kaznovanje - odmera kazni; individualizacija v kazenskem pravu; Kazenski postopek; temeljna načela kazenskega procesnega prava; preiskava;obtožba;sojenje; pritožbeni postopek; izredna pravna sredstva; Izbrane teme kriminologije; problem družbenega obrobja; razporeditev družbene moči in kaznovanje; javno mnenje in kaznovanje; vpliv žrtve na kaznovanje; ravnanje z obsojenimi; pravično kaznovanje in tretmanska ideologija; socioterapevtski model izvrševanja kazenskih sankcij in pogoji zanj; abolicionizem in njegov domet.


Temeljna literatura:

Bavcon. L. in Šelih. A. (2003) Kazensko pravo – splošni del; Ljubljana. Uradni list RS.
Filipčič. K. (1998) Obravnavanje mladoletnih delinkventov; Ljubljana. Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani.
Petrovec. D. (1998) Kazen brez zločina – prispevek k ideologijam kaznovanja; Studia humanitatis; Ljubljana.
Petrovec. D. (2003) Mediji in nasilje; Mirovni inštitut. Ljubljana.
Petrovec. D.: (2005) Kult žrtve; GV založba. Pravna praksa. Ljubljana

Petrovec, D.(2015), »Nasilje pod masko« Ljubljana: Sanje.

Šelih, A. (2015), (ur.), Kriminologija, Ljubljana: GV založba (izbrana poglavja).


Pogoji za vključitev v delo:

Pogoj za vključitev v delo je vpis v tekoči letnik študija oz. status študenta.
Izdelava eseja kot pogoj za opravljanje izpita


Metode ocenjevanja:

Pisni izpit 100%
 


Delež v %:Pisni izpit 100%