Socialno procesno pravo


Stopnja: 1
Letnik: 3
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Grega Strban
Sodelavci: Sara Bagari

2502500751255


Cilji:

Poznavanje in razumevanje različnih postopkov za uveljavljanje socialnih pravic ter sistema sodnega varstva na področjih delovanja socialnega dela. s poudarkom na splošnem in posebnih upravnih postopkih ter upravnem in socialnem sporu.

  • Poznavanje in sposobnost uporabe prispevka za SD pomembnih drugih strok (pravo. sociologija. psihologija. antropologija. pedagogika idr.).
  • Razumevanje delovanja institucij (zlasti socialnih javnih zavodov) in izboljševanje institucionalnih praks na konkretnem področju SD.
  • Sposobnost vzdrževanja in zagovarjanja strokovne avtonomije SD v dialogu z različnimi akterji. institucijami in javnostjo.
  • Spretnosti in znanja za omogočanje dostopa do pomembnih virov ter sredstev in uporabe omrežij na konkretnem področju SD.
  • Znanja in veščine vodenja upravnih postopkov s ciljem zagotavljanja formalne zakonitosti odločitev o socialnih pravicah.

Vsebina predmeta:

Uvod: Pregled splošnega in različnih posebnih upravnih postopkov uveljavljanja in varstva pravic ter oblik sodnega nadzora nad zakonitostjo upravnih aktov. Temeljne značilnosti in načela.

Splošni upravni postopek: Splošni pojmi (opredelitev upravnega procesnega prava, splošni in posebni upravni postopki, pojem upravne zadeve idr.). Temeljna načela. Pristojnost. Udeleženci (organi, stranke, zastopanje, drugi udeleženci). Komuniciranje med organi in strankami ter drugimi udeleženci (jezik, vloga, vabilo, zapisnik, pregled dokumentov, vročanje). Roki, red in stroški postopka. Postopek na prvi stopnji (začetek, ugotovitveni in dokazni postopek), odločbe in sklepi. Pravna sredstva (pritožba, izredna pravna sredstva). Izvršba.

Posebni upravni postopki: Značilnosti izbranih posebnih upravnih postopkov, pomembnih z vidika socialnega dela. Posebnosti in razmerje do splošnega upravnega postopka. Postopki na področju socialnega varstva, zdravstvenega zavarovanja, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, starševskega zavarovanja in družinskih prejemkov, varstva starejših itd.

Socialni spor: Pojem. Pristojni organi in stranke. Obseg nadzora. Temeljne značilnosti. Načela. Pristojnost. Postopek pred sodiščem prve stopnje. Odločitve. Pravna sredstva. Izvršba.

Ustavnosodno varstvo: Postopka ustavne pritožbe in presoje ustavnosti in zakonitosti. Pristojnosti. Tek postopka. Odločitve.

Mednarodno varstvo: Varstvo pred Evropskim sodiščem za človekove pravice. Varstvo pred organi OZN, MOD in Sveta Evrope.


Temeljna literatura:

- Bubnov-Škoberne Anjuta, Strban Grega: Pravo socialne varnosti, GV Založba, Ljubljana 2010 (str. 65-82, Formalno pravo socialne varnosti, str. 82-87, Socialni spor).

- Bagari Sara, Strban Grega (2019): Podobnosti in razlike med upravnimi in socialnimi zadevami, v: Pravosodni bilten, št. 1, str. 9-24.

- Katerikoli učbenik Upravnega postopka ali komentar Zakona o splošnem upravnem postopku, npr. Božo Grafenauer, Janez Breznik, Upravno pravo: procesni del, upravni postopek in upravni spor, GV Založba, Ljubljana 2009.

- Kovač, P.,  Remic, M., Sever, T. ; Upravno-procesne dileme 3 v posebnih upravnih postopkih : 90 vprašanj z odgovori, sodno prakso in uvodno študijo o enakem varstvu pravic na področjih socialne varnosti, šolstva, prostora in gradenj, notranjih zadev ter davčnega in inšpekcijskega nadzora , Uradni list RS, Ljubljana 2015 (v delu, ki se nanaša na socialno varnost).

- Jerovšek. T.. Kovač. P. (2007): Posebni upravni postopki. Fakulteta za upravo. Ljubljana.

- Kresal Šoltes. K. (2004): Pristojnosti sodišč in posebnosti postopka v socialnih sporih. Delavci in delodajalci. letn. 4. št. 1. s. 171-179.

- Kresal Šoltes. K. (2007): Nekatera vprašanja pravice do enakega varstva pravic v postopkih na področju prava socialne varnosti. Delavci in delodajalci. letn. 7. pos. izd. (Prepoved diskriminacije : med varstvom človekovih pravic in konkurenčnostjo delodajalca). s. 117-137.

- Cvetko Aleksej Galič Aleš, Kralj Katarina, Novak Janez: Zakon o delovnih in socialnih sodiščih s komentarjem, GV Založba, Ljubljana 2005.

- Mavčič. A. (2002): Varstvo pravic pred Ustavnim sodiščem; v: Dokumenti človekovih pravic z uvodnimi pojasnili. Mirovni inštitut. Ljubljana. s. 113-125.


Pogoji za vključitev v delo:

Pogoj za vključitev v delo je vpis v tekoči letnik študija.


Metode ocenjevanja:

Pisni izpit 100%.
 


Delež v %:Pisni izpit 100%