Socialno delo v delovnem okolju


Stopnja: 1
Letnik: 3
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Bojana Mesec
Sodelavci: Anže Jurček

20102000751255


Cilji:
 • razumeti vlogo in pomen dela v človekovem življenju v kontekstu družbenih sprememb;
 • obvladati spretnosti pomoči zaposlenim in iskalcem zaposlitve na eni ter pomoč delodajalcem oz. delovni organizaciji na drugi strani
 • razumeti vlogo socialne delavke v delovnem okolju
 • prepoznati oblike težav in stisk ljudi v delovnem okolju, ki niso vedno povezane samo z delom
 • obvladati tehnike pogovarjanja in iskanja skupnih rešitev
 • razumeti vzroke in posledice stisk - kako to vpliva na ostale zaposlene, na družine zaposlenih in na odnose v delovnem okolju

Vsebina predmeta:
 • opredelitev socialnega dela v delovnem okolju kot specifičnega področja;
 • delo in brezposelnost; razvoj,
 • modeli in pomen socialne odgovornosti podjetij in upravljanja s človeškimi viri;
 • razvoj in sodobni modeli socialnega dela v delovnem okolju;
 • kakovost delovnega življenja in nasprotja med potrebami organizacije in potrebami zaposlenih;
 • konflikti med družinskim in delovnim življenjem;
 • reševanje problemov na delovnem mestu v trikotniku zaposleni – vodja - socialna delavka;
 • specifična področja nalog v delovnem okolju (pomoč v kriznih situacijah, bolezen in invalidnost, družinske obveze, zasvojenost, reševanje konfliktov v medsebojnih odnosih itd.)
 • mobing na delovnem mestu
 • motivacija zaposlenih
 • zgodovina socialnega dela v delovnih organizacijah v slo in v tujini

Temeljna literatura:
 • Rapoša Tajnšek. Pavla. Socialno delo v delovnih organizacijah. Ljubljana. Visoka šola za socialno delo. 1997
 • Rapoša Tajnšek. Pavla: Perspektive socialnega dela v delovnem okolju. Socialno delo. Socialno delo 37. 1998. 3-5: 283-290
 • Sjef de Vries. Roel Bouwkamp: Psihosocialna družinska terapija. Firis. Logatec 1995
 • Čačinovič Vogrinčič. Gabi (2003). Jezik socialnega dela. Socialno delo. avgust-oktober 2003. letn. 42. št.4-5. str.199-204
 • Lussi. Peter: Sistemski nauk o socialnem delu. Socialno delo 29. 1990. št. 1-3. str.81-94
 • Lipičnik. Bogdan. Možina. Stane (1998) Ravnanje z ljudmi pri delu. Ljubljana:Gospodarski vestnik
 • Svetlik. Ivan:: Kakovost delovnega življenja.V:Kakovost življenja v Sloveniji. FDV. Ljubljana 1996
 • Lipičnik. Bogdan. Možina. Stane: Psihologija v podjetjih. Državna založba Slovenije. Ljubljana 1993
 • Berridge. John. Cooper L. Cary. Highley-Marchington. Carolyn (1997) Employee Assistance Programmes and Workplace Counselling.Chicester: John Wiley
 • Cunningham. Gloria. 1994. Effective Employee Assistance Programs: A Guide for EAP Counselors and Managers. Sage Sourcebooks for Human services Series 28. Sage Publications
 • Dale A. Masi (editor): The AMA Handbook for Developing Employee Assistance and Counseling Programs. AMACOM. American Managemnt Association. New York 1992
 • Bottomley. C. 1996 Kako izboljšati ravnanje s človeškimi viri in njihov razvoj v majhnih in srednje velikih podjetjih. V Zbirka povzetkov člankov:Mednarodna konferenca ob 50.letnici Ekonomske fakultete v Ljubljani. Ljubljana: Ekonomska fakulteta
 • Collett. P.. A. Furnham. 1995. Social psychology at work. London: Routledge
 • Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Uradni list RS. št. 5/91. 17/91. 12/92. 17791. 12/92. 71/93. 2/94. 38/94. 80/97. 69/98. 67/02

Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v tekoči letnik.


Metode ocenjevanja:

Seminarska naloga

Ocenjevalna lestvica – skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja.
1- 5 nezadostno, 6-10 pozitivno


Delež v %:100% seminarska naloga