Družinsko pravo


Stopnja: 1
Letnik: 3
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Barbara Novak
Sodelavci: Gregor Dugar

25201500651255


Cilji:

Študent pridobi nujna družinskopravna znanja za delo v socialnemu delu. Seznani se s pooblastili in vlogo socialnega delavca na področju družinskih razmerij, kot npr. v predhodnem svetovanju ob razvezi, ob določanju starševstva, pri sestavi mnenja centra za socialno delo o vzgoji, varstvu, stikih in preživljanju otrok, v postopku posvojitve, oddaje otroka v rejništvo in postavitve osebe pod skrbništvo. Seznani se tudi s pravnimi instrumenti, s katerimi je mogoče učinkovito zavarovati pravice in koristi udeležencev družinskih razmerij. Poseben poudarek je namenjen varstvu otrokove koristi in pooblastilom, ki jih socialni delavec ima za njeno zavarovanje. Predmetno specifične kompetence: Poznavanje in sposobnost uporabe prispevka za SD pomembnih drugih področij (pravo, sociologija, psihologija, antropologija, pedagogika, različna pravna področja, idr.); Razumevanje delovanja institucij in izboljševanje institucionalnih praks na konkretnem področju SD; Sposobnost vzdrževanja in zagovarjanja strokovne avtonomije SD v dialogu z različnimi akterji, institucijami in javnostjo; Spretnosti in znanja za omogočanje dostopa do pomembnih virov ter sredstev in uporabe omrežij na konkretnem področju SD.


Vsebina predmeta:

1. Pooblastila socialnega delavca v partnerskih razmerjih (zlasti predhodno svetovanje ob razvezi); 2. Vloga socialnega delavca ob določanju starševstva; 3. Pravni instrumenti socialnega delavca za varstvo otrokove koristi ob odločitvi otrokovih staršev, da ne bodo živeli skupaj: sestava mnenja centra za socialno delo o najprimernejši ureditvi vzgoje, varstva, preživljanja otroka in otrokovih stikov (s starši, s tretjimi osebami); 4. Pooblastila socialnega delavca v primeru zlorabe, zanemarjanja in drugega ogrožanja otrokove koristi: socialni delavec kot predlagatelj oz. udeleženec postopkov za varstvo otrokove koristi pred sodiščem ; 5. Pristojnosti socialnega delavca na področju posvojitev; 6. Vloga socialnega delavca pri izvajanju rejništva (npr. izbira rejnika, namestitev otroka k rejniku, spremljanje rejništva, dejavnost pri delu individualne projektne skupine); 7. Socialno delo v zadevah skrbništva (npr. izbira skrbnika, nadzor nad izvajanjem skrbništva, prenehanje skrbništva): za otroke, za odrasle (predlog sodišču za postavitev skrbnika, popis premoženja, skrbniška poročila), postavitev skrbnika za posebni primer.


Temeljna literatura:

Viri:
Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah (KOP), Ur. l. SFRJ-MP, št. 15/90; Akt o notifikaciji nasledstva glede konvencij organizacije Združenih narodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko energijo, Ur. l. RS, št. 35/92, MP, št. 9/92;
Evropska konvencija o uresničevanju otrokovih pravic (MEKUOP), Ur. l. RS, št. 86/99, MP, št. 26/99;
Ustava Republike Slovenije (URS), Ur. l. RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13, 75/16, 92/21 – določbe, ki se nanašajo na zakonsko zvezo in družinska razmerja;
Družinski zakonik (DZ), Ur. l. RS, št. 15/07, 21/18, 22/19, 67/19, 200/20;

Zakon o partnerski zvezi (ZPZ), Ur. l. RS, št. 33/16;

Zakon o nepravdnem postopku (ZNP-1), Ur. l. RS, št. 16/19;

Zakon o notariatu (ZN-UPB3), Ur. l. RS, št. 13/94, 48/94, 82/94, 41/95, 83/01, 73/04, 25/05, 98/05, 4/06, 17/06, 115/06, 2/07, 33/07, 45/08, 91/13, 189/20;
Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti (ZIRD), Ur. l. RS, št. 110/02, 11/03, 3/04, 142/04, 7/06, 56/06, 114/06, 5/07, 5/08, 73/08, 8/09, 53/09, 7/10, 56/10, 3/11, 57/11, 96/12, 109/12, 22/19;
Zakon o matičnem registru (ZMatR-UPB1), Ur. l. RS, št. 59/06, 106/10, 67/19;
Temeljni zakon o posvojitvi (TZP), Ur. l. FLRJ, št. 30/47, 24/52, Ur. l. SFRJ, št. 10/65, 29/71, Ur. l. SRS, št. 51/71, 15/76;
Zakon o socialnem varstvu (ZSV), Ur. l. RS, št. 54/92, 56/92, 13/93, 42/94, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00, 26/01, 6/02, 110/02, 5/03, 2/04, 3/04, 7/04, 6/05, 69/05, 9/06, 21/06, 105/06, 114/06, 5/07, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 61/10, 62/10, 40/11, 57/11, 57/12, 39/16, 52/16, 15/17, 29/17, 54/17, 21/18, 31/18, 28/19, 189/20, 196/21.

Literatura:
Novak Barbara. Družinsko pravo. Uradni list RS, Ljubljana, 2017;

Novak Barbara. Družinski zakonik z uvodnimi pojasnili. 2, spremenjena in dopolnjena izdaja, Uradni list RS, Ljubljana, 2020.


Pogoji za vključitev v delo:

Pogoj za vključitev v delo je vpis v tekoči letnik študija oz. status študenta.


Metode ocenjevanja:

Pisni izpit
Ocenjevalna lestvica – skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja.
1- 5 nezadostno, 6-10 pozitivno


Delež v %:Pisni izpit 100%