Delo z ljudmi v duševnih krizah


Stopnja: 1
Letnik: 3
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Mojca Urek
Sodelavci: Juš Škraban

20102000751255


Cilji:

Študent/ka pridobi osnovno znanje in spretnosti za delo z ljudmi, ki občasno doživijo duševno krizo.

Kompetence:

- Znanja in spretnosti za uporabo strokovnih metod in postopkov na konkretnem področju socialnega dela;

- sposobnost soustvarjanja pristopov in metod dela glede na potrebe uporabnikov;

- sposobnost soupravljanja s tveganjem na konkretnem področju socialnega dela;

- zmožnost avtonomije v izvedbi posameznih nalog v profesionalni praksi socialnega dela.


Vsebina predmeta:

Socialna teorija kriz. Stres, življenjski dogodki in krize. Značilnosti psihotične krize in njen potek. Zgodnji znaki in preprečevanje kriz. Glasovi, ki jih slišimo. Alternativni pogled na glasove in inovativne prakse dela z ljudmi, ki slišijo glasove. Maastrichtski intervju. Samomori. Oblike preživljanja kriz (bolnišnica, preživljanje kriz na domu, krizni timi, krizni centri). Nujne sestavine medosebnega odnosa pri delu z osebo krizi. Okrevanje: koncept, principi in načrt okrevanja. Pogodbena moč v času duševne krize. (Samo) zagovorništvo in krize: krizne kartice, vnaprejšnja volja. Hospitalizacija.. Zagovorništvo (zastopništvo) na varovanih oddelkih psihiatričnih bolnišnic. Kako bližnji doživljajo življenje z osebo v duševni krizi. Družinske strategije: adaptacija in transformacija. Vloga bližnjih pri preučevanju novih kriz in pri razvijanju samostojnosti. Delo z družino. Načela sodelovanja med strokovnjaki in družino. Analiza tveganja: načela, postopek, izvedba.

 

 


Temeljna literatura:

Dekleva, Bojan in Juš, Škraban (2019), Svet, ki se sliši : razvoj in izvajanje podpornih skupin za slišanje glasov v Ljubljani. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Društvo za pomoč in samopomoč pri spoprijemanju z izkušnjo slišanja glasov in drugih zaznav in Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice.

Heller, Reynolds, Gomm, Muston, Patisson (1996), Mental Health Matters: A Reader (Sayce, L. et al : Developing crisis services, strani: 266-273).

Flaker, V. (1994), Analiza tveganja. Socialno delo, 33, 3: 189-196.

Kallert, Thomas W., Juan E. Mezzich & John Monahan (ur.), Coercive Treatment in Psychiatry: Clinical, Legal and Ethical Aspects. West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd.

Lamovec, T. (1996), Duševno zdravje v skupnosti skozi oči uporabnikov. Socialno delo, 36. 3: 197-216.
- (1997), Kako ravnamo z osebo v psihotični krizi. Ljubljana: Altra.
- (1998), Psihosocialna pomoč v duševni stiski. Ljubljana: VŠSD.
- (1999), Kako misliti drugačnost. Ljubljana: VŠSD.
- (2006), Ko rešitev postane problem in zdravilo postane strup. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Lauveng, Arnhild (2012), A road back from schizophrenia : a memoir. New York : Skyhorse Publishing.

Perkins Rachel in Tom Burns (2001), Home Treatment. International Journal of Social Psychiatry 2001; 47; 55 (elektronski vir).

Podvoll, E. M. (1990), Seduction of Madness. Harper Collins.

Rafaelič, A., Flaker, V. (2021), Dezinstitucionalizacija I: neskončna. Ljubljana: Založba Univerze v Ljubljani.

Repper, J., Perkins, R. (2003), Social Inclusion and Recovery: A Model for Mental Health Practice. Edinburgh: Bailličre Tindall.

Romme M.A. J, Escher,S. Dillon J., Corstens D, Morris M. (2011), Living With Voice: 50 stories of recovery. PCCS Books, Birmingham University, Birmingham.

Romme M.A. J., Escher S. (eds.) (2012), Psychosis as a personal crisis : an experience-based approach. Hove, East Sussex ; New York : Routledge.

Romme M.A. J., Escher S.  (2010), Young people hearing voices : what you need to know and what you can do : young people's section : [adults' section]. Herefordshire : PCCS Books.

Russo, Jasna in Sweeney, Angela (2016), Searching for a Rose Garden: challenging psychiatry, fostering mad studies. Herefordshire : PCCS Books.

Stastny, Peter and Peter Lehmann (eds.) (2007), Alternatives beyond psychiatry. Berlin / Eugene /Shrewsbury: Peter Lehmann Publishing.

Tew, J. (eds..) (2005), Social Perspectives in Mental Health: Developing Social Models to Understand and Work with Mental Distress. London, Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.

Tew J, (2011), Social Approaches to Mental Distress. Palgrave and Macmillan.

UREK, Mojca, LAPAJNE, Gregor, CIGOJ-KUZMA, Nika, ŠKERJANC, Jelka, BUDJA, Darja. Smernice in etična načela delovanja zastopnikov pravic oseb na področju duševnega zdravja na podlagi izkušenj zastopnikov v praksi in na podlagi mednarodno sprejetih standardov : predlog skupine za spremljanje zastopnikov : projekt "Spremljanje zastopnikov pravic oseb na področju duševnega zdravja", Vlada RS, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Ljubljana: Univ. v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo, 2011. 63 str.

Szaasz, Thomas (1991), Psihiatrični testament. Čas. krit. znan., 1991, 19, št. 138/139, str. 173-180.

Szaasz, Thomas (2013), Kraja človeka: Eseji proti medikalizaciji vsakdanjega življenja.Ljubljana:UMco

Zaviršek, D. (1997), Krizni tim kot oblika preprečevanja psihiatrične hospitalizacije. Socialno delo, 36, 2: 101-110.

Urek, Mojca (2021). The right to "Have a say" in the deinstitutionalisation of mental health in Slovenia. Social inclusion, ISSN 2183-2803, avg. 2021, vol. 9, iss. 3, str. 190-200. https://www.cogitatiopress.com/socialinclusion/article/view/4328, doi: 10.17645/si.v9i3.4328.


Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v letnik.


Metode ocenjevanja:

Seminarska naloga 50%. Izpit 50%.
Ocenjevalna lestvica – skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja.
1- 5 nezadostno, 6-10 pozitivno


Delež v %:Seminarska naloga 50%. Izpit 50%.