Angleški jezik za akademske potrebe


Stopnja: 1
Letnik: 4
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Leonora Flis
504500751255


Cilji:

Študentom posredovati skupek kompetenc in znanj, ki jim bodo omogočila razumevanje in pisanje angleških znanstvenih besedil s področja socialnega dela ter uspešno komuniciranje v akademskem okolju.

Študenti bodo zmožni razumeti, povzemati in samostojno tvoriti znanstvena besedila s področja socialnega dela. Zmožni bodo aktivno sodelovati v strokovnih diskusijah in javno nastopati v angleškem jeziku. 


Vsebina predmeta:
  • Obravnavanje zvrsti, značilnih za akademsko pisno sporočanje (znanstveni članek, poročilo, esej itd.);
  • Branje in analiza avtentičnih znanstvenih besedil s področja socialnega dela (monografije, članki v znanstvenih revijah itd.);
  • Obravnavanje jezikovnih funkcij, značilnih za formalno ustno komuniciranje;
  • Vaje v uporabljanju funkcionalnih jezikovnih struktur, značilnih za znanstveno zvrst jezika;
  • Vaje v koherentnem povzemanju pisnih in ustnih sporočil (rezimiranje in parafraziranje).

Temeljna literatura:

Howe, Stephen. Phrasebook for Writing Papers and Research in English. The Whole World Company, Cambridge, 4th edition, 2013.

Turabian, L. Kate, A Manual for Writers of Research papers, Theses and Dissertations. University of Chicago Press, Chicago, 2018.

Hewings M., Cambridge Academic English. CUP, Cambridge, 2012.

Glasman-Deal H., Science Research Writing (For Non-Native Speakers of English). Imperial College Press, London, 2010.

Spletno gradivo / Online (Moodle) materials


Pogoji za vključitev v delo:

Pogoj za vključitev v delo je vpis v letnik študija.


Metode ocenjevanja:
  • Seminarska naloga z ustnim zagovorom 50%
  • Pisni izpit 50%

Delež v %:Seminarska naloga z ustnim zagovorom 50%; pisni izpit 50%
Gradiva:

glej zgoraj (temeljna literatura in viri)