Strateško načrtovanje v neprofitnem sektorju


Stopnja: 1
Letnik: 4
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Bojana Mesec
Sodelavci: Anže Jurček

20103000651255


Cilji:

Cilji predmeta so študentke in študente seznaniti z kompleksnostjo neprofitnega sektorja in njegovimi pojavnimi oblikami. Predmet opredeljuje specifiko javnih in nevladnih organizacij ter jih umešča v širše družbeno okolje. To zajema značilnosti teh organizacij, njihovih udeležencev, politike, potrebe po strateškem načrtovanju in načine financiranja.

Pridobljeno znanje o družbenem kontekstu neprofitnih organizacij je  pomembno predvsem za razumevanje vpliva vladnega aparata in civilne družbe na celoten sistem in delovanje socialnega varstva in je osnova, ki jo morajo študentke in študentje osvojiti, da lahko povezujejo svoje teoretično znanje socialnega dela v praksi, ki jo opravljajo skozi celoten dodiplomski študij.

Kompetence:

Spoznati zgradbo in delovanje organizacij v socialnem varstvu

Sposobnost delati v timu

Spoznati zakonitosti organizacijskega raziskovanja

Osvojiti metodo strateškega načrtovanja

Postavljati cilje in izbirati strategijo

Postavljati alternativne rešitve

Pridobiti sposobnost za kritično obravnavo

Znati evalvirati in oplemenititi rezultate projekta

 


Vsebina predmeta:

Predavanja:

 • predstavitev metode strateškega načrtovanja,
 • koraki strateškega načrtovanja
 • neprofitne organizacije in njihova umestitev v okolje
 • vrednote in kulture
 • zakaj in kako načrtovati
 •  vizija, cilji in strategije
 • proces načrtovanja

Vaje:

 • v malih skupinah osvajamo zakonitosti postopka strateškega načrtovanja,
 • na konkretnih primerih iz prakse naredimo raziskavo, notranjega in zunanjega okolja, določimo strateške cilje, poiščemo možne alternative za dosego ciljev, izdelamo vizijo projekta, naredimo načrt evalviranja rezultatov.


Delo na terenu:

 • študentke in študenti sami zbirajo informacije o notranjem in zunanjem okolju,
 • poskušajo iskati cilje in možne alternativne rešitve v resničnem delovnem okolju,
 • evalvirajo rezultate in oplemenitijo program

Temeljna literatura:
Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v tekoči letnik


Metode ocenjevanja:

Pisni izpit

Ocenjevalna lestvica – skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja.
1- 5 nezadostno, 6-10 pozitivno


Delež v %:100% pisni izpit