Življenjski slogi mladih


Stopnja: 1
Letnik: 4
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Milko Poštrak
Sodelavci: Amra Šabić

30101500701255


Cilji:

Študentkam predstaviti način odraščanja mladih. ki so ga nekateri teoretiki opredelili s pomočjo koncepta subkulture. Koncept uporabiti v okviru socialnega dela. predvsem z namenom. da študentke dobijo ustrezna znanja. s katerimi lahko bolje razumejo eno od specifičnih strategij preživetja. ki so jih razvili odraščajoči mladostniki. Predmetno specifične kompetence Znanje in razumevanje zgodovine razvoja strokovnih pojmov in praks na konkretnem področju SD Znanja in spretnosti za uporabo strokovnih metod in postopkov na konkretnem področju SD Poznavanje in sposobnost uporabe prispevka za SD pomembnih drugih strok (sociologija. psihologija. antropologija. pedagogika. pravo idr.)


Vsebina predmeta:

Predstaviti zgodovino proučevanja načinov obnašanja mladih, ki smo jih opredelili kot subkulture. Predstavitev razvoja pojma, od subkultur, preko kontrakultur, subpolitik, do mladinskih scen, multikulturnih študij itd. Pogledati načine prehoda iz otroštva skozi mladost v odraslost. Opredeliti pojme otroštvo, mladost, odraslost. Mladost kot prehod na način subkulture (ustvarjalni tip osebnosti), komformistične mladine (filistrski tip osebnosti), ali eskapistične mladine (boemski tip osebnosti). Subkultura kot magičen poskus razrešitve realnih protislovij določene skupine ljudi. Politična moč subkulture. Vprašanja deviantnosti, delinkvence. Vsebine zanimanja t.i. subkultur (politika, spolnost, omamna sredstva, kultura). Simbolne oblike odpora.


Temeljna literatura:

POŠTRAK, Milko (2002). Uporniške mladinske subkulture: razkazovanje lastne drže. V: DEBELJAK, Aleš (ur.), STANKOVIČ, Peter (ur.), TOMC, Gregor (ur.), VELIKONJA, Mitja (ur.). Cooltura: uvod v kulturne študije, (Knjižna zbirka Scripta). Ljubljana: Študentska založba, 2002. Str. 157-174.

(1994): POŠTRAK. Milko. Kje so subkulture danes? (I. Nastanek subkulture). Socialno delo. 1994. letnik 33. št.1. str. 35-38.
(1994): POŠTRAK. Milko. Kje so subkulture danes? (II. Popularna ali sodobna kultura). Socialno delo. 1994. letnik 33. št. 2. str. 309-315.
(1994): POŠTRAK. Milko. Kje so subkulture danes? (III. Od teorij subkulture do kulturoloških študij). Socialno delo. letnik 33. št. 3 (1994) str. 227-234.
(1994): POŠTRAK. Milko. Kje so subkulture danes? (IV. Politična moč subkulture). Socialno delo. letnik 33. št. 4 (1994) str. 309-315.
(1994): POŠTRAK. Milko. Kje so subkulture danes? (V. Od subkulturnih do medkulturnih študij). Socialno delo. letnik 33. št. 5 (1994) str. 415-419. 11. (1995)
(2002) VELIKONJA. Mitja (ur.). Cooltura: uvod v kulturne študije. (Knjižna zbirka Scripta). Ljubljana: Študentska založba.
(1986) FRITH. Simon . Zvočni učinki. Mladina. brezdelje in politika rock'n'rolla. Ljubljana: Krt.
(1989) TOMC. Gregor. Druga Slovenija. Zgodovina mladinskih gibanj na Slovenskem v 20. stoletju. Ljubljana: Krt.
(1984) BRAKE. Mike .Sociologija mladinske kulture in mladinskih subkultur. Ljubljana: Krt.

(2012) BABIĆ. Jasna. V vrtincu subkultur. Ljubljana: Sophia.


Pogoji za vključitev v delo:

Pogoj za vključitev v delo je vpis v tekoči letnik študija.


Metode ocenjevanja:

50% seminar 50% ustni izpit

Ocenjevalna lestvica – skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja.
1- 5 nezadostno, 6-10 pozitivno


Delež v %:50% seminar 50% ustni izpit