Kadrovski menedžment


Stopnja: 1
Letnik: 3
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Bojana Mesec
Sodelavci: Anže Jurček

20201500701255


Cilji:

Študente vpeljati v tehnike povezane z izbiranjem in iskanjem zaposlitve, postopke uvajanja  novih delavcev v novo delovno okolje, seznaniti z sistemom zaposlovanja v Slo.

 • razumevanje sistema kadrovanja v Slo
 • obvladati tehnike izbire novih delavcev,
 • osvojiti pisanje življenjepisa in motivacijskih pisem
 • razumeti analizo dela v delovni organizaciji
 • znati ustvariti novo delovno mesto
 • znati voditi zaposlitveni razgovor

Vsebina predmeta:
 • problematika trga dela
 • delodajalske in delavske organizacije
 • analiza dela in določanje lastnosti delavcev
 • kadrovanje in izbirni postopki
 • iskanje zaposlitve in postopek prijave
 • motivacijsko pismo in življenjepis
 • zaposlitveni razgovor

Temeljna literatura:
 • Alvesson, M. (2013), The triumph of emptiness: consumption, higher education and work organisation. Oxford: Oxford University Press. Str. 1-28, 153-169.
 • Armstrong, M. (2000), A Handbook of Human Resource Management Practice. 7th Edition. London, Dover: Kogan Page.
 • Bijuklič, I. (2008), Managersko poslanstvo: Delati, delati!, V: Kuzmanič, T. (ur.), Prispevki h kritiki managerske paradigme: P. F. Drucker in njegov managerski ideologem. Ljubljana: Mirovni inštitut.
 • Fraser, M, Dutta, S. (2008), Throwing Sheep in the Boardroom: How Online Social Networking Will Transform Your Life, Work and World. Chichester: John Wiley & Sons Ltd., str. 77-92, 177-192.
 • Močnik, R. (2010), Delovni razredi v sodobnem kapitalizmu. V: Kirn, G. (ur.), Postfordizem: Razprave o sodobnem kapitalizmu. Ljubljana: Mirovni inštitut.
 • Standing, G. (2011), The Precariat: The New Dangerous Class. London, New York: Bloomsbury. Str. 26-89.
 • Svetlik, I. (1996),  Človeški viri v podjetju. V: Adizes, I. et. al. (1996), Človeku prijazno in uspešno vodenje. Ljubljana: Panta Rhei-Sineza.
 • Svetlik, I. (2002), Analiza dela in določanje lastnosti delavcev. V: Možina, S. (ur.) (2002), Management kadrovskih virov, Ljubljana: Založba FDV.
 • Svetlik, I. (2002), Pridobivanje, izbiranje in uvajanje delavcev. V: Možina, S. (ur.) (2002), Management kadrovskih virov, Ljubljana: Založba FDV.
 • Svetlik, I. (2002), Pridobivanje, izbiranje in uvajanje delavcev. V: Možina, S. (ur.) (2002), Management kadrovskih virov, Ljubljana: Založba FDV.
 • Možina, S. (2002), Strateški pomen kadrovskih virov. V: Možina, S. (ur.) (2002), Management kadrovskih virov, Ljubljana: Založba FDV.
 • Zdravkovič, L. (2013), Možnost nemogočega ali: »Ne bomo plačali vase krize!«. Časopis za Kritiko Znanosti 40.251 (2013): 64-73,220,228.

 


Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v tekoči letnik študija


Metode ocenjevanja:

Pisni izpit

Ocenjevalna lestvica – skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja.
1- 5 nezadostno, 6-10 pozitivno


Delež v %:100% pisni izpit