Religija in socialno delo


Stopnja: 1
Letnik: 4
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Srečo Dragoš
3020000751255


Cilji:

Razlikovanje fenomena različnih transcendenc. vernosti. religij. Razvoj kritičnega mišljenja. prednosti in slabosti religijskih sistemov. Zavedanje socialno-integrativnih ter dezintegrativnih funkcij verskih in religijskih osmislitev. Spoznavanje problematike katoliške vere in RKC v Sloveniji.

Predmetno specifične kompetence: razumevanje teorij oz. njihovega dometa. sposobnost kritične refleksije teoretskih argumentacij. sposobnost dedukcije na konkretne probleme v organizacijskih. interakcijskih in psihičnih sistemih. Sposobnost analize družbenega konteksta in podpora integrativnim procesom v skupnosti.


Vsebina predmeta:

Razmejitve znanstvenih ved: religiologija, sociologija religije, socialna antropologija, teologija, socialno delo. Osnovni teoretični pristopi k preučevanju religij (marksizem, funkcionalizem, simbolični interakcionizem, Webrov pristop, fenomenologija, psihologistični pristopi). Različne teoretske opredelitve in oblike transcendence, vere in religije. Tipi verskih skupnosti. Povezave med vernostjo, religijo in drugimi pojavi (družbeno razslojenostjo, etničnostjo, moralo, solidarnostjo in socialnim kapitalom, politiko, socialno politiko, vojnami, oblastjo, fundamentalizmom). Religijska sekularizacija in verska revitalizacija. Ljudska religioznost. Novodobna religioznost. »Praznoverje«. Empirični podatki o veri in religioznosti na Slovenskem, v evropskem prostoru. Družbena funkcija katoliške karitas. Povezava s socialnim delom.


Temeljna literatura:
  • S. Flere. M. Kerševan (1995). Religija in (sodobna) družba. Ljubljana: ZPS.
  • S. Dragoš (1998). Katolicizem na Slovenskem: socialni koncepti do druge svetovne vojne. Ljubljana: Krtina (str. 210-243).
  • R. Stark. W. S. Bainbridge. Teorija religije. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
  • R. Bocock, ed. (1985), Religion and ideology. Manchester University Press.

Pogoji za vključitev v delo:

Pogoj za vključitev v delo je vpis v tekoči letnik študija oz. status študenta.
Pogoj za pristop k testu znanja je opravljena seminarska naloga.
 


Metode ocenjevanja:

Pisni izpit

Ocenjevalna lestvica – skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja.
1- 5 nezadostno, 6-10 pozitivno


Delež v %:Pisni izpit (100%)