Ustvarjalna uporaba lutk v socialnem delu


Stopnja: 1
Letnik: 3
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Alenka Vogelnik
504500751255


Cilji:
 • razumevanje nastanka in razvoja lutkovne umetnosti
 • sposobnost uporabe lutk v okviru psihosocialne pomoči z umetnostjo pri svojem delu
 • sposobnost razumevanja različnih vrst lutk in njihovih odgovarjajočih izraznosti
 • razumevanje sodobne uporabe lutk v okviru pomoči z umetnostjo

Vsebina predmeta:

Praktično delo na področju ustvarjalne umetnostne terapije v povezavi z aktivno vlogo umetnosti v socialnem delu, njena praktična izhodišča in metode.                      Kratek pregled socialne zgodovine plesa, glasbe, likovnosti in dramske- lutkovne umetnosti. Ustvarjalna uporaba lutk v soc. delu. Magična vloga lutke v razvoju človeške kulture kot projekcija alternativnih in iracionalnih človekovih nagnenj in hotenj.
Vloga lutke v sodobni družbi kot interpretki otroških pripovedk , odrasle satire in sredstva pomoči z umetnostjo v SD
Izkustvene vaje iz osvajanja različnih lutkovnih tehnologij, oblikovanja in uporabe v okviru pomoči z umetnostjo v SD.


Temeljna literatura:
 • Okci. dober dan. Eka Vogelnik. MK.Ljubljana 2006
 • Puppetry and Puppets. Eileen Blumenthal. Thames & Hudson. London 2005
 • Trara. pesem pelja. Igor Cvetko. MK. Ljubljana 2004
 • Od glave do portreta. Dragica Čadež Lapajne. Debora. Ljubljana 2000
 • Zgodovina evropskega lutkarstva. Henryk Jurkovsky. Lutkovna knjižnica. Ljubljana 1998
 • Likovnost v skupini in umetnostna terapija. Mojca Vogelnik. Vita. Koper 1996
   
 • Lutka ima i srce i pamet. Zlatko Bastšić. Školska knjiga. Zagreb 1988
 • Lutkarstvo na Slovenskem. Helena Verdel. Knjižnica MGL. Ljubljana 1987
 • Ročne lutke za deževne dni. Eka Vogelnik. Založba Borec. Ljubljana 1986
 • Improvizacijske vaje. Viola Spolin. Knjižnica MGL. Ljubljana 1980
 • Play Therapy with Children in Crisis. Nancy Boyd Webb (ur.). New York. The Guilford Press 1999. 36-37. 131-163. 224-251
 • Short-Term play therapy for children. Heidi Gerard Kaduson. Charles E. Schaeffer (ur.). The Guilford Press. New York. London 2000. 28-34. 42-52. 53-65
 • Odrske pripovedke.  E Vogelnik    Modrijan, Ljubljana  2012


Pogoji za vključitev v delo:

Pogoj za vključitev v delo je status študenta
Pred izvajanjem projektnega dela v obliki delavnice ustvarjalne umetnostne terapije, ki se nadaljuje v uporabo lutk v socialnem delu in predstavitve rezultatov na terenu je obvezno aktivno sodelovanje na vajah, ki vključujejo samostojno delo in udeležba individualne konsultacije.


Metode ocenjevanja:

Ustni izpit 100%
Ocenjevalna lestvica – skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja.
1- 5 nezadostno, 6-10 pozitivno


Delež v %:Ustni izpit 100%