Pedagogika in andragogikaNosilci: Red. prof. dr. Muršak Janko

Cilji
študent/ka se seznani z osnovami pedagogike in andragogike do tiste stopnje, ki ga/jo usposobi za samostojen študij in uporabo izsledkov vede pri socialnem delu. spozna vzgojne in socializacijske koncepte in procese z vidika pedagoško-andragoške teorije. usposobi se za uporabo možnosti, ki jih dajejo vodeni vzgojni in izobraževalni procesi pri reševanju socialnih in razvojnih problemov posameznika ali skupnosti. Razvije zmožnost prepoznavanja vloge vzgojitelja in ustrezno umestitev različnih vrst avtoritete v vzgojne in socializacijske procese. obvlada pojem skritega kurikula in osebne in socialne dejavnike, ki nanj vplivajo. Spozna značilnosti konceptov vseživljenjskega učenja in izobraževanja in vplive koncepta na razvoj vzgojno-izobraževalne dejavnosti posameznika in institucij. Razvije zmožnost analize procesov izobraževanja odraslih v delovnem in življenjskem okolju. usposobi se za analizo, prepoznavanje in tudi vključevanje vzgojnih vidikov v socialno delo ter za sodelovanje v vzgojnih procesih.

Vsebina
Vzgoja, izobraževanje in socialno delo: utemeljitev in pomen pedagoško-andragoških znanj za socialno delo. Edukacijska funkcija pri socialnem delu. struktura znanosti o vzgojni in izobraževanju. Pedagogika in andragogika in odnos med njima. Značilnosti vzgojnega procesa. Problem subjekta v vzgoji. Namernost in usmerjenost vzgojnega učinkovanja. Vzgoja in socializacija v medsebojnem odnosu. teorije socializacije in njene faze. dejavniki vzgoje in dejavniki socializacije. Vzgojni koncepti in vzgojni smotri. kriteriji in izhodišča vsebinskega načrtovanja vzgojnega dela. odvisnost vzgoje od družbene strukture. Vzgoja in izobraževanje kot proces družbene reprodukcije. temeljna področja vzgoje, naloge, funkcije in dejavniki. Značilnosti vzgojno-izobraževalnega dela v posameznih razvojnih fazah. Vloga in pomen družinske vzgoje. odnosi v procesu vzgoje in izobraževanja. Permisivnost in represivnost kot vzgojni orientaciji. Funkcija in pomen avtoritete v vzgoji. identifikacijski procesi kot integralni del vzgoje. avtoriteta v vzgoji skozi prizmo teorije objektnih odnosov. Vzgojna institucija: temeljne značilnosti institucionalne vzgoje. Značilnosti slovenskega šolskega sistema. Vzgoja in izobraževanje. odnos in pomen izobraževanja in temeljne značilnosti izobraževalnega procesa. didaktika, predmet, struktura in področja. organizacija in vodenje izobraževalnega procesa. Vseživljenjsko učenje in izobraževanje, pojem in pomen. strokovna in poklicna samoreprodukcija –pojem in značilnosti. odrasli v izobraževanju: značilnosti izobraževanja odraslih, sposobnosti in motivacija, predstava o sebi. andragoški ciklus, faze in značilnosti. izbrane metode izobraževanja. specifičnosti posameznih metod pri mladih in pri odraslih. usmerjanje odraslih v izobraževanje. Možnosti reševanja brezposelnosti z izobraževanjem. učeča se organizacija. samoizobraževanje in samovzgoja kot pomembna dejavnika vzgoje. šolsko svetovalno delo kot posebno področje dejavnosti socialnega delavca.

Obveznosti
Predstavitev posameznega področja po izbiri študenta v obliki referata alinkrajše seminarske naloge. izpit.
Gradiva:Temeljni viri
Althusser, L.: ideološki aparati države. V: Ideologija in estetski učinek, cZ,ljubljana, 1980
Bergant, M.: Nove teme iz pedagoške sociologije. FF, ljubljana, 1994 (izbrana poglavja, 15–46)
Jelenc, S.: ABC izobraževanja odraslih, acs, ljubljana, 1996
Jelenc, S.: Univerza za učečo se družbo. sophia, ljubljana, 2003 (str. 5–30)
Šebart. K. M.: Samopodobe šole. Zavod Rs za šolstvo. ljubljana, 2002 (str. 34–78, 204 – 234)
Kroflič, R.: Med poslušnostjo in odgovornostjo. Vija, ljubljana, 1997 (izbrana poglavja, str. 11 – 70)
Kroflič, R.: otroku prijazna šola – koncept ali zgolj fraza. V: kroflič, R.: Izbrani pedagoški spisi. Zavod Rs za šolstvo. ljubljana, 2002 (24–35)
Millot, C.: anti-pedagog Freud. V: Gospostvo, vzgoja, analiza, analecta, 1983
Schmidt, V.: analiza vzgojnega procesa. SP, 1970, 1/2, 3⁄4
Strmčnik, F.: Didaktika. Razprave FF, ljubljana, 2001 (izbrana poglavja)
Tuijnman, A.: Pismenost odraslih v sloveniji. Andragoška spoznanja, 2001, 1: 68–77