Angleški jezikNosilci:

Cilji
Spoznavanje oz. širjenje specifičnega besedišča s področja socialnega dela. Razvijanje vseh štirih jezikovnih spretnosti (branje, govor, poslušanje, pisanje) s poudarkom na spoznavanju različnih strategij in tehnik branja, ki omogočajo spremljanje strokovne literature v angleškem jeziku. Uvajanje v posebnosti znanstvenega jezika.

Vsebina
Obravnava tematskih področij: izzivi socialnega dela, Slovenija – socialna država, sorodstvene vezi in družina, odvisnosti, motnje hranjenja, nasilje v družini, seksualna zloraba otrok v družini, brezdomstvo, begunstvo, socialno delo s starimi, pisanje povzetkov, prošenj, življenjepisa.

Temeljni viri
  • Zbirka besedil z vajami (pripravi predavateljica)

  • Enojezični slovar angleškega jezika (npr. Collins Cobuild, English Dictionary, Oxford Advanced Learner,s Dictionary, Longman ELT Dictionary ali drugo)

  • Slovnica angleškega jezika za srednjo zahtevnostno stopnjo – priročnik z vajami in rešitvami (npr. The Heinemann English Grammar; David Newby: Exercises and Creative Activities – DZS) ali drugo.

  • Članki iz strokovnih publikacij (šolska knjižnica)

  • Obveznosti
    Redna udeležba na predavanjih oz. vajah. Branje strokovnih člankov iz ustrezne periodike in najmanj ene strokovne knjige (ob tem voditi dnevnik prebranega in opraviti ustni zagovor). Pisni izpit.