Nemški jezikNosilci:

Cilji
Spoznavanje oz. širjenje specifičnega besedišča s področja socialnega dela. Razvijanje vseh štirih jezikovnih
spretnosti (branje, govor, poslušanje, pisanje) s poudarkom na spoznavanju različnih strategij in tehnik branja, ki
omogočajo spremljanje strokovne literature v nemškem jeziku. Uvajanje v posebnosti znanstvenega jezika.

Vsebina
Obravnava tematskih področij: izzivi socialnega dela, Slovenija – socialna država, sorodstvene vezi in družina,
odvisnosti, motnje hranjenja, nasilje v družini, seksualna zloraba otrok v družini, brezdomstvo, begunstvo,
socialno delo s starimi, pisanje povzetkov, prošenj, življenjepisa.

Temeljni viri
  • Zbirka besedil z vajami (pripravi predavateljica)

  • Enojezični slovar nemškega jezika (npr. Langenscheidts Grosswoerterbuch Deutsch als Fremdsprache). Po potrebi dvojezični slovarji (nemško-slovenski, slovensko-nemški)

  • Slovnica nemškega jezika za srednjo zahtevnostno stopnjo – priročnik z vajami in rešitvami (npr. Lehr- und Übungsbuch der Deutschen Grammatik, Dreyer, Schmitt, Verlag für Deutsch; Grammatik mit Sinn und Verstand, Klett Verlag; Nemška slovnica po naše in Vaje iz nemške slovnice, Ana Marija Muster Čenčur, Cankarjeva založba ali druge slovnice.

  • Članki iz strokovnih publikacij (šolska knjižnica)


  • Obveznosti
    Redna udeležba na predavanjih oz. vajah. Branje strokovnih člankov iz ustrezne periodike in najmanj ene strokovne knjige (ob tem voditi dnevnik prebranega in opraviti ustni zagovor). Pisni izpit.