Ustavna ureditev SlovenijeNosilci:

Cilji
Študent/ka se seznani s temeljnimi pojmi o državi in pravu in z bistvenimi sestavinami ustavne ureditve Republike Slovenije. Spozna temeljno in splošno pravno panogo in s tem razume druge družbene vede, zlasti pravne panoge. Seznani se s temeljnimi pravnimi in zlasti ustavnimi instituti in institucijami in z delovanjem našega pravnega in znotraj njega ustavnega sistema. Poleg teoretskega in normativnega vidika naše ustavne ureditve je predmet preučevanja tudi njeno delovanje v praksi. S tem se študent/ka ustvarjalno vključi v razreševanje družbenih odnosov zlasti s stališča uporabe pravnih norm in prava nasploh.

Vsebina
Ustavna ureditev, ustavno pravo in teorija države in prava. Temeljni pojmi o državi in pravu. Temeljne značilnosti sodobne države, politični proces, teorija demokracije, temeljne značilnosti sodobnega prava, nacionalna država in mednarodna skupnost. Ustavna ureditev in ustava. Ustava, nastanek ustav in razvoj ustavnosti v svetu in v Sloveniji, temeljne značilnosti in načela ustave Republike Slovenije. Človekove pravice in svoboščine. Splošno o pravicah in svoboščinah človeka in državljana, človekove pravice in svoboščine v slovenskem ustavnem sistemu, gospodarska in socialna razmerja, varstvo človekovih pravic in svoboščin. Državna ureditev Slovenije. Državni zbor, državni svet, predsednik republike, vlada in uprava, obramba države, pravosodni sistem, ustavno sodišče. Lokalna samouprava. Temeljne značilnosti lokalne samouprave v Sloveniji, občina, pokrajina in druge širše samoupravne skupnosti. Javne finance. Načini in viri financiranja države in lokalnih skupnosti, proračun, računsko sodišče, centralna banka.

Temeljni vir
  • Kaučič I., Grad F.: Ustavna ureditev Slovenije, Ljubljana 1999.


  • Obveznosti
    Izpit.