Organizacija in upravljanje v socialnem deluNosilci:

Cilji
Študentke in študenti se seznanijo z osnovami delovanja organizacij, ki delujejo na področju socialnega varstva. Predstavljene so osnove znanja o pomenu organizacije, o funkcijah, strukturah in o notranjih org. pojavih. Specifične kompetence organizacijskega področja v socialnem varstvu, ki jih študentke in študentje pridobijo, so: spoznajo zgradbo in delovanje organizacij v socialnem varstvu, povežejo socialno delo z organizacijo in upravljanjem, spoznajo zakonodajo, ki opredeljuje organizacije v socialnem varstvu, znajo razmišljati o prepletenosti okolja, medsebojnih odnosov in zakonodaje. Pridobljeno znanje iz organizacije in upravljanja je za socialno delo pomembno predvsem za razumevanje vpliva zunanjega in notranjega organizacijskega okolja na celoten sistem socialnega varstva in je osnova, ki jo morajo študentke in študentje osvojiti, da lahko povezujejo svoje teoretično znanje socialnega dela v praksi, ki jo opravljajo skozi celoten dodiplomski študij.

Vsebina
Organizacijske strukture. Organizacijske funkcije. Povezava med zunanjim in notranjim org. okoljem. Formalni in neformalni odnosi v organizacija. Izmenjava informacij. Delovanje tima. Organizacijska kultura in klima. Organizacijske teorije, ki so pomembne za organizacije v soc. varstvu. Metode odločanja. Organizacija delovnega časa in s tem povezana zakonodaja. Zakonodaja, ki opredeljuje delovanje organizacij s področja socialnega varstva.

Temeljni viri
 • Vila A. (1994): Organizacija in organiziranje, Moderna organizacija, Kranj

 • Možina S. (ur.) (1994): Management, Didakta, Radovljica

 • Andolšek M. D. (1995): Organizacijska kultura, Gospodarski vestnik, Ljubljana

 • Mesec B. (1992): Management in organizacija v socialnem delu, izbrana poglavja, Visoka šola za socialno delo, Ljubljana

 • Tavčar, M.I. (2006): Management in organizacija, Fakulteta za management Koper, Koper


 • Obveznosti
  Seminar (notranje organizacijsko okolje – terensko delo), kolokvij in izpit˝.
  Gradiva:Organizacija
  Projektno načrtovanje
  Strateško načrtovanje