Socialna politika



Nosilci:

Cilji
Pojav socialne politike v zgodovinski perspektivi evropske modernizacije. Socialna varnost in njeno zagotavljanje prek različnih oblik socialne politike. Kritika socialne politike. Tipologije in nastanek države blaginje. Modeli države blaginje v primerjalni perspektivi s posebnim poudarkom na slovenskem modelu. Politično, institucionalno in ekonomsko ozadje krize socialnih programov in njihova prihodnost v evropskem okviru. Revščina in socialna izključenost. Socialne manjšine in socialna politika. Kriza države blaginje in poskusi reformiranja.

Vsebina
Pojav socialne politike: zgodovinski in socialni okvir.
Socialna varnost in različne oblike socialne politike: Socialna varnost: njen smisel in povezanost z drugimi družbenimi sektorji. Trg delovne sile in politike zaposlovanja. Starejši in socialna politika. Družinska politika. Socialno varstvo.
Kritike socialne politike, razvoj evropske državne blaginje: Razvoj evropskih modelov države blaginje: skupni izvor; zgodnji viri različnega razvoja. Primerjava razvoja evropske države blaginje v Nemčiji, Veliki Britaniji, na Švedskem. Razvoj države blaginje v Srednji Evropi: Madžarska, Češka, Slovaška in Slovenija.
Revščina in socialna izključenost: Razvoj družbenih kazalcev. Različni koncepti revščine in njihova uporaba. Nova revščina in socialna izključenos in politike socialnega vključevanja.
Socialne opore, socialne manjšine in socialna politika.
Kriza državne blaginje in reforme socialne politike: Kriza države blaginje: vzroki in pojavne oblike, možne rešitve. Reformiranje programov socialne politike: razlike in podobnosti med državami s poudarkom na Sloveniji. Evropsko združevanje in prihodnost socialnih politik.

Temeljna vira
  • Predavanja (Pomožno študijsko gradivo).

  • Novak, Mojca. 1997. Razvoj evropske države blaginje. Učbenik. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, Visoka šola za socialno delo.

  • Obveznosti
    Pisni preizkus znanja po vsakem semestru in (prostovoljna) raziskovalna naloga in njena predstavitev ali ustni
    nastop.