Socialna varnostNosilci: Red. prof. dr. Strban Grega
Sodelavci:Red. prof. dr. Strban Grega

Cilji
Študent/ka spozna sistem socialne varnosti kot del socialne politike, obvlada pravo socialne varnosti kot posebno pravno disciplino, spozna vse možne storitve in dajatve, ki jih lahko uporabniki uveljavijo v sistemu socialne varnosti, in se nauči uporabljati znanje s področja socialne varnosti pri strokovnem socialnem delu. Pridobi kritičen odnos do sistema socialne varnosti in njegovega vpliva na življenjske razmere uporabnikov.

Vsebina
Uvod: Pomen socialne varnosti za socialno delo. Socialna varnost kot del socialne politike. Nastanek in razvoj socialne varnosti. Bismarck in Beveridge. Temeljni pojmi socialne varnosti: potreba – rizik – socialni primer; dajatve in storitve. Panoge socialne varnosti. Notranji in mednarodni viri prava socialne varnosti. Socialna varnost v Evropi. Sodobni problemi socialne varnosti: novi socialni riziki, obvezno in prostovoljno socialno zavarovanje, socialni damping, neuveljavljanje pravic, faktor dobrega počutja, socialno državljanstvo. Temeljne socialne pravice. – Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje. Socialni primeri zdravstvenega zavarovanja. Družbena skrb za zdravje. Obvezno zdravstveno zavarovanje: zavarovanci in zavarovane osebe, storitve, denarne pravice. Zdravstveno varstvo v zvezi z delom. Prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Uveljavljanje pravic, organizacija in financiranje zdravstvenega zavarovanja. – Pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Solidarnost med generacijami in skrb za lastno socialno varnost. Obvezno in prostovoljno zavarovanje. Zavarovanci. Socialni primeri pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Starostna, delna, invalidska, vdovska in družinska pokojnina – pogoji in odmera. Državna pokojnina. Pojem in kategorije invalidnosti. Poklicna rehabilitacija, delo s skrajšanim delovnim časom, delo na drugem delovnem mestu. Denarna nadomestila. Dodatek za pomoč in postrežbo. Telesna okvara in invalidnina. Varstveni dodatek. Usklajevanje pravic z ekonomskimi gibanji. Uveljavljanje in varstvo pravic. Organizacija in financiranje. Vloga socialnega delavca v invalidskih postopkih. Usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb. Varstvo duševno in telesno prizadetih oseb. Vojni invalidi in žrtve vojnega nasilja. – Zavarovanje za primer brezposelnosti. Brezposelnost kot socialni primer. Posredovanje zaposlitve in posredovanje dela. Dolgotrajno brezposelni in težje zaposljive osebe. Upravičenci in pravice: denarno nadomestilo, denarna pomoč, povračilo prevoznih in selitvenih stroškov. Aktivna politika zaposlovanja. Javna dela. Uveljavljanje in varstvo pravic. Organizacija in financiranje. Brezposelnost in socialno delo. – Starševsko varstvo in družinski prejemki. Politika do družine. Socialne pravice otrok. Starševski dopust: porodniški dopust, očetovski dopust, dopust za nego in varstvo otroka, posvojiteljski dopust. Starševsko nadomestilo. Pravica do dela s krajšim delovnim časom. Družinski prejemki: starševski dodatek, pomoč za novorojenca, otroški dodatek, dodatek za veliko družino itn. Postopek uveljavljanja in varstva pravic. Financiranje. – Socialno varstvo. Pojem in značilnosti socialnega varstva. Problem opredelitve socialnega primera v socialnem varstvu. Socialno varstvo v razmerju do sistemov socialnih zavarovanj. Socialnovarstvene storitve. Socialnovarstvene dajatve. Revščina in socialna izključenost. Postopek uveljavljanja in varstva pravic. Socialna zbornica.

Temeljni viri

  • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), Uradni list RS, 9/92 in nasl.; Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-I), Uradni list RS, 106/99 in nasl.; Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB), Uradni list RS, 51/91 in nasl.; Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSD P), Uradni list RS, 97/01 in nasl.; Zakon o socialnem varstvu (ZSV), Uradni list RS, 54/92 in nasl.; Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti (ZIRD), Uradni list RS, 110/02; Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUO PP), Uradni list RS, 54/00 in nasl.; Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI), Uradni list RS, 63/04 in nasl.; Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDS -l), Uradni list RS, 2/04 in nasl.

 

  • Bubnov Škoberne, A. (1997), Pravni vidiki socialne varnosti za brezposelne. Ljubljana: ČZ Uradni list.

 

  • Daly, M. (2002), Access to Social Rights in Europe. Strasbourg: Council of Europe Publishing.

 

  • ILO (2000), Income security and social protection in a changing world. Geneva: ILO .

 

  • Kavar Vidmar, A. (2005-2006), Socialna varnost. Ljubljana: FSD (študijsko gradivo).

 

  • Samuel, L. (2002), Fundamental social rights. Strasbourg: Coucil of Europe.

 

  • Strban, G. (2005), Temelji obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ljubljana: Cankarjeva založba.Obveznosti
Aktivnost pri vajah. Izpit.