Teorija pomoči socialnega delaNosilci: Izr. prof. dr. Čačinovič Vogrinčič Gabi
Sodelavci:As. dr. Kodele Tadeja

Cilji
Študent/ka spozna znanstvene teorije, ki v oblikah medsebojne pomoči vidijo tvorno funkcijo družbe in človeške kulture. Spozna pomen kibernetike drugega reda in ekologije kot metateorij, ki omogočata reflektiranje posameznih oblik socialnega dela. Spozna razvoj konceptov pomoči v socialnem delu od altruizma in dobrodelnosti do postmodernih konceptov, ki definirajo pomoč kot soustvarjanje dobrih izidov v partnerstvu uporabnikom, ki se definira kot ekpert iz izkušenj. Ozavesti lastne nagibe in vedenjske vzorce v situacijah, ki zahtevajo solidarnost.

Vsebina
Psihodinamski pristop: povzetek Freudove klasične psihoanalitične teorije in pomen psihodinamskega pristopa za socialno delo. Prispevek psiholoških in socioloških teorij k socialnemu delu. Psihosocialna terapija Hollisove in Woodsove. Kvazi sistemska teorija socialnega dela po Pincusu in Minahanovi. Sistemsko socialno delo Petra Lüssija. Socialna pomoč kot dejavnik avtopoeze posameznika in samoreferenčnih odnosnih sistemov. Postmoderni koncepti v socialnem dela: Hoffman (etika participacije); Fook, Anderson, Healey, Parton, O‘Byrne. Teoretični koncepti za prakso socialnega dela: v reševanje problemov usmerjeno socialno delo, socialna krepitev, antiopresivna praksa, postmoderno socialno delo.

Temeljni viri
 • Čačinovič Vogrinčič, G. (2006), Socialno delo z družino. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

 • Freud, S. (1975), K psihopatologiji vsakdanjega življenja. Ljubljana: DZS.

 • Mesec, B. (2004), Interakcijska teorija socialnega dela s posameznikom: po L. Shulmanu. Soc. delo, 43, 5–6: 231–255.

 • Mesec, B. (2003), Mikro-mezo-makro: Ekspanzija, integracija in specifičnost socialnega dela. Soc. delo, 42, 4–5: 259–270.

 • Mesec, B. (2003), Primer kvazi sistemske sociološko-organizacijsko usmerjene teorije socialnega dela. Soc. delo, 42, 3: 139–167.

 • Mesec, B. (2002), Teorije pomoči II. Ljubljana: VŠSD (študijsko gradivo).

 • Healey, K. (2005), Social Work Theories in Context. Houndmills: Palgrave, Macmillan.

 • Parton, N., O‘Byrne (2006), Constructive Social Work. London: Macmillan Press


 • Obveznosti
  Izpit. Pogoj za pristop k izpitu so opravljene vaje.


  Gradiva:Življenjski svet uporabnika