Družinsko pravoNosilci: Red. prof. dr. Novak Barbara

Cilji
Predmet bo študentke in študente seznanil z družinsko problematiko in jih usposobil za reševanje družinskopravnih vprašanj. Posebna pozornost bo namenjena senzibilizaciji za reševanje vprašanj, ki zadevajo družinskopravne subjekte v manjšini: kot so na primer istospolno usmerjeni partnerji, Romi, otroci s posebnimi potrebami. V skladu z njihovo pravico do enakih možnosti bodo prikazane pravne možnosti za pozitivno diskriminacijo in s tem za izboljšanje integracije omenjenih skupin v družbo.
Pri predmetu družinskega prava pridobljeno znanje je neposredno uporabno pri delu v socialnem varstvu, v pravnih, socialnih in drugih strokovnih službah, v podjetjih, v upravnih organih ter v matičnih službah.


Vsebina
1. Temeljni pojmi in pravni viri družinskega prava. 2. Pravna ureditev zakonske zveze: a) Sklepanje zakonske zveze. b) Pravne posledice zakonske zveze. c) Prenehanje zakonske zveze: smrt oziroma razglasitev pogrešanca za mrtvega, razveljavitev zakonske zveze, razveza zakonske zveze in pravne posledice razveze zakonske zveze. 3. Pravna ureditev razmerij med zunajzakonskimi partnerji: a) Pojem zunajzakonske skupnosti. b) Pogoji za pravno priznanje zunajzakonske skupnosti. c) Pravne posledice zunajzakonske skupnosti. 4. Pravna ureditev istospolnih partnerskih skupnosti: a) Pojem registrirane istospolne partnerske skupnosti. b) Pogoji za registracijo in veljavnost istospolne partnerske skupnosti. c) Pravne posledice registrirane istospolne partnerske skupnosti. č) Prenehanje registrirane istospolne partnerske skupnosti: smrt oziroma razglasitev pogrešanega istospolnega partnerja za mrtvega, razveljavitev registrirane istospolne partnerske skupnosti, prenehanje registrirane istospolne partnerske skupnosti na temelju odločbe. 5. Pravna ureditev razmerij med starši in otroki: a) Vzpostavitev razmerja med starši in otroki (določanje očetovstva/materinstva, posvojitev). b) Roditeljska pravica. c) Dolžnost preživljanja. č) Otrokovi stiki. d) Druge pravice in dolžnosti staršev in otrok. 6. Ukrepi države za varstvo otrokove koristi. 7. Pravna ureditev rejništva: a) Pojem in pogoji za nastanek rejništva. b) Vsebina rejništva. c) Naloge socialnega skrbstva na področju rejništva. č) Prenehanje rejništva. d) Uporaba predpisov o rejništvu pri podobnih razmerjih. 8. Pravna ureditev skrbništva: a) Pojem in namen skrbništva. b) Naloge socialnega skrbstva na področju skrbništva. c) Skrbništvo za mladoletne. č) Skrbništvo za osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost. d) Skrbništvo za posebne primere.

Temeljni viri

Pravni predpisi:
Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah (KOP), Ur. l. SFRJ-MP, št. 15/90; Akt o nostifikaciji nasledstva glede konvencij organizacije Združenih narodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko energijo, Ur. l. RS, št. 35/92, MP, št. 9/92;
Evropska konvencija o uresničevanju otrokovih pravic (MEKUOP), Uradni list RS, št. 86/99, MP, št. 26/99;
Ustava Republike Slovenije (URS), Ur. l. RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06 – določbe, ki se nanašajo na zakonsko zvezo in družinska razmerja;
Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-UPB1), Ur. l. RS, št. 69/04, 101/07;
Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti (ZRIPS), Ur. l. RS, št. 65/05;
Zakon o pravdnem postopku (ZPP-UPB3), Ur. l. RS, št. 73/07 - 27. poglavje: postopek v zakonskih sporih ter sporih iz razmerij med starši in otroki;
Zakon o notariatu (ZN-UPB3), Ur. l. RS, št. 2/07, 33/07;
Zakon o osebnem imenu (ZIO-1), Ur. l. RS, št. 20/06;
Zakon o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvih otrok (ZZUUP), Ur. l. SRS, št. 11/77, 42/86, Ur. l. SFRJ, št. 83/89, Ur. l. SRS, št. 5/90, Ur. l. RS, št. 10/91, 17/91-I, 13/93, 29/95, 70/00;
Zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo (ZZNPOB), Ur. l. RS, št. 70/00;
Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti (ZIRD), Ur. l. RS, št. 110/02, 11/03, 3/04, 142/04, 7/06 56/06, 114/06, 5/07, 5/08;
Zakon o matičnem registru (ZMatR-UPB1), Ur. l. RS, št. 59/06;
Temeljni zakon o posvojitvi (TZP), Ur. l. FLRJ, št. 30/47, 24/52, Ur. l. SFRJ, št. 10/65, 29/71, Ur. l. SRS, št. 51/71, 15/76;
Zakon o socialnem varstvu (ZSV-UPB2), Uradni list RS, št. 3/07, 5/08;
Zakon o nepravdnem postopku (ZNP), Ur. l. SRS, št. 30/86, 20/88, Ur. l. RS, št. 87/02, 131/03.

Vsi navedeni predpisi so zajeti v: Zupančič Karel, Novak Barbara, Predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih s pojasnili. Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana, 2008.

Literatura:
Zupančič Karel, Družinsko pravo. Uradni list RS, Ljubljana, 1999;
Zupančič Karel, Novak Barbara, Predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih s pojasnili. Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana, 2008;
Novak Barbara, Družinsko pravo. Pravni mozaik 4, GV Založba, Ljubljana, 2006;

Obveznosti študentk in študentov
Seminarske vaje, obravnava praktičnih primerov. Pisni izpit.