Osnove kazenskega prava s kriminologijoNosilci: Red. prof. dr. Petrovec Dragan

Cilji
Študent/ka spozna pojme kazenskega prava. Razume družbene procese kaznovanja, njihovo odvisnost od političnih silnic in od medsebojnih odnosov elementarni ravni medčloveških stikov. V ta namen spozna temeljne mehanizme in postopke kaznovanja, ki jih uveljavlja zakonodajalec skoz kaznovalno pravo, in načela, ki bi jih moral pri tem upoštevati.

Vsebina
Materialno kazensko pravo, osnovna načela kazenskega prava, pojem kazenske odgovornosti, pravila o odmeri kazni, osnovna načela kazenskega postopka, faze kazenskega postopka, etiologija kriminalitete, pojavne oblike kriminalitete, osnovni pojmi kriminalitetne politike, teorije kaznovanja, kaznovalna praksa v Sloveniji in po svetu, vloga socialnega delavca v državnem kaznovalnem aparatu.

Temeljna vira
  • Bavcon; Šelih: Kazensko pravo; Ljubljana, 2004. (Uradni list); izbrana poglavja.

  • Petrovec, D.: Kazen brez zločina; 1998; Ljubljana, Studia humanitatis.


  • Obveznosti
    Po končanih predavanjih lahko vsakdo brez poprejšnjih obveznosti pristopi k opravljanju pisnega izpita.