Procesno pravoNosilci:

Cilji
Študentke in študenti spoznajo temeljna načela in pravila upravnega procesnega prava s poudarkom na splošnem upravnem postopku in upravnem sporu. Spoznajo namen upravnega postopka kot instrumenta varstva javnega interesa in predvsem pravic strank. Postopek je predstavljen kot orodje demokracije, ki preprečuje zlorabo oblasti. Študentke in študenti se seznanijo s pomenom temeljnih načel upravnega postopka, ki jih aplicirajo na operativna pravila vodenja postopka. Spoznajo osnovne pojme, kot so upravna zadeva, pristojnost, stranka idr., pravila komuniciranja v upravnem postopku, postopek do izdaje odločbo, konkretne upravne akte, pravna sredstva, izvršbo in oblike sodnega nadzora nad odločitvami in akti upravnih organov. Delno se seznanijo tudi z nekaj posebnostmi posebnih upravnih postopkov na področju socialnega varstva.

Vsebina
Opredelitev upravnega procesnega prava. Splošna pravila postopka, splošni in posebni upravni postopek. Pojem upravne zadeve. Temeljna načela upravnega postopka. Pristojnost. Stranka in stranski udeleženec. Občevanje med organi in strankami ter drugimi udeleženci - jezik, vloga, pravica do pregleda dokumentov, vabilo, zapisnik, vročanje. Red v postopku. Stroški postopka. Roki in vrnitev v prejšnje stanje. Postopek na prvi stopnji - začetek, ugotovitveni in dokazni postopek. Upravni akti - odločba in sklep. Pritožba. Izredna pravna sredstva. Izvršba. Nadzor nad izvajanjem upravnega poslovanja. Upravni spor in postopek pred Delovnim in socialnim sodiščem. Ustavno sodno varstvo.

Temeljni viri
 • Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00, 52/02, 73/04, 119/05, 24/06-UPB2, 105/06-ZUS -1)

 • Zakon o upravnem sporu (Ur. l. RS, št. 105/06)

 • Zakon o Delovnem in socialnem sodišču (Ur. l. RS, št. 2/04 (10/04-popr.))

 • Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92 (56/92-popr.), in novele, 36/04-UPB1)

 • Uredba o upravnem poslovanju (Ur. l. RS, št. 20/05 in novele)

 • Androjna, V. in Kerševan, E. (2006): Upravni postopek in upravni spor, GV založba, Ljubljana.

 • Grafenauer, B., in Breznik, J. (2005): Upravni postopek in upravni spor, GV Založba, Ljubljana.

 • Jerovšek, T. in Trpin, G. (urednika) (2004): Zakon o splošnem upravnem postopku s komentarjem, Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti in Nebra, Ljubljana.

 • Schwarze, J. (1992): European Administrative Law, Sweet and Maxwell, London.

 • Zakon o splošnem upravnem postopku z uvodnimi pojasnili prof. dr. Toneta Jerovška (1999 in 2001), Uradni list RS, Ljubljana.


 • Obveznosti
  Študentke in študenti prisostvujejo predavanjem. Redni študenti po I.semestru opravljajo kolokvij, na katerem udeležba ni obvezna, vendar prinese 20 % točk k skupni izpitni oceni. Izpit je praviloma pisni.