Supervizija v socialnem deluNosilci: Izr. prof. dr. Čačinovič Vogrinčič Gabi

Cilji
Študent/ka spozna supervizijo kot specifično metodo socialnega dela, njene teoretske temelje, posamezne modele in vrst, kakor tudi značilnosti supervizijskega procesa. Seznani se tudi z razvojem metode v svetu in pri nas. Nauči se aktivno sodelovati v intervizijskih in supervizijskih skupinah in spozna pomen izkustvenega učenja za profesionalni in osebni razvoj strokovnjaka. Uči se reflektirati izkušnje pri delu z ljudmi kot nujno spremljavo vsakega poglobljenega psihosocialnega dela z ljudmi.

Vsebina
Opredelitev pojma in metode supervizije, njenih ciljev in funkcije. Razvoj supervizije kot posebne metode učenja in njen pomen na področju dela z ljudmi. Pomen za profesionalce, pomen za uporabnike. Supervizija in druge metode socialnega dela. Primerjava supervizije in sorodnih metod vodenega učenja: konzultacije, evalvacije, timskega dela, svetovanja, kadrovskega razvoja in strokovnega nadzora. Pogoji za supervizijo. Vsebina in potek supervizije. Supervizijski proces. Odnos med supervizorjem in supervizantom. Modeli in vrste supervizije. lntervizija – specifična oblika skupnega učenja strokovnjakov. Metode intervizije in supervizije. Paralelni procesi v superviziji. Etika v superviziji. Vodenje dokumentacije o delu v superviziji. Pomen supervizije za razvoj in ohranjanje profesionalne identitete.

Temeljna vira
 • Kobolt, Alenka (ur.) (2004), Metode in tehnike supervizije. Ljubkjana: Pedagoška fakulteta.

 • Miloševič Arnold, Vida, Erzar Metelko, Doris, Vodeb Bonač, Marta, Možina, Miran (1999), Supervizija: Znanje za ravnanje. Ljubljana: Socialna zbornica Slovenije.


 • Obveznosti
  Aktivno sodelovanje na vajah in aktivna uporaba metod intervizije v malih skupinah. Na izpitu se preverjajo tako izkušnje v intervizijskem delu v času prakse kakor pridobljeno znanje.
  Gradiva:Intervizijski dogovor
  SU in SD pripočnik za intervizijo 2008
  Supervizija v SD - teze predavanj, prosojnice 2006