Menedžment v socialnem delu INosilci: Red. prof. dr. Ovsenik Marija

Cilji
Študent/ka se seznani z znanji in metodami s področja menedžmenta, ki zadevajo tudi spoznavanje organizacijskih razmer in pogojev dela tudi v socialnem delu; socialno delovanje se namreč more odvijati edinole v neposredni povezavi z uveljavljenimi načeli in koncepcijami organizacije in menedžmenta v družbi in njenih sistemskih enotah (podjetij, ustanovah). Študent/ka se usposobi za primerno uporabo metod in tehnik s področja organizacije in menedžmenta v socialnem delu in v družbi in njenih sistemskih enotah.

Vsebina
Opredelitev menedžmenta (v primerjavi z drugimi organizacijskimi funkcijami). Menedžment in menedžerialno okolje. Evolucija menedžmenta in področje njegovega proučevanja (pristopi). Delo menedžmenta. Menedžer in okolje. Ravni menedžmenta. Tipi menedžmenta. Socialne in etične odgovornosti menedžmenta. Menedžerska etika. Menedžment dela organizacij. Načela menedžmenta. Odločanje. Proces odločanja in tipi menedžerskih odločitev. Planiranje kot funkcija menedžmenta. Strateške izire. Opredelitev organizacije, njeni elementi. Pojmovanje organizacijske kulture (komunikacijska, motivacijska, oblastna, formalna in neformalne). Oblikovanje organizacijske izbire. Okolje in organizacija.

Temeljni viri
  • Ambrož M., Ovsenik M.: Ustvarjalno vodenje poslovnih procesov, Turistica – Visoka šola za turizem, 2000

  • Florjančič J.: Globalni management, Moderna organizacija, Kranj, 1994

  • Ovsenik M.: Management v socialnem delu III, VŠSD , Ljubljana 1995, skripta

  • Rozman R.: Management, Ljubljana 1994


  • Obveznosti
    Udečežba na ekskurziji v organizacijo, kjer študent/ka dobi vpogled v prioblematiko vodenja in upravljanja
    organizacij. Seminarska naloga.