Osebna pomoč s svetovalnim delom IINosilci: Doc. dr. Stritih Bernard
Sodelavci:As. dr. Kustec Klavdija

Cilji
Študent/ka spozna teoretske modele nastanka in ohranjanja življenjskih težav, pri katerih sovpadajo družbene krivice, življenjske obremenitve, stresi in ranljivost posameznikov. Pridobi osnovna znanja za ocenjevanje problemov v okviru klientskih sistemov. Spozna metode dela za kooperativno sodelovanje strokovnih služb in klientskih sistemov v skupnih prizadevanjih za izboljševanje razmer. Dobi ključne izkušnje za ocenjevanje lastnih resursov pri pomoči drugim in temeljna znanja o načrtovanju in strokovnem izvajanju osebne pomoči s svetovalnim delom.

Vsebina
Vplivi družbenih razmer na odraščanje in socializacijo posameznikov. Individualizacija, institucionalizacija in standardizacija življenjskih položajev in biografskih vzorcev. Model »Rubikon« kot pripomoček za razlago življenjskih težav in oblikovanje strategij pomoči. Sprejem zadeve, predhodne strateške odločitve in priprave na začetek obravnave. Osebna pomoč s svetovalnim delom v nizkopražnih in visokopražnih programih. Ocena klienta, njegovih resursov in težav kot kontinuirano delo na vsakem koraku obravnave. Osnovne tehnike pomoči. Končevanje procesa in evalvacija uspešnosti klienta pri uresničevanju njegovih življenjskih ciljev. Diferencialne oblike pomoči klientskim sistemom, pri katerih so v ospredju različne vedenjske in doživljajske motnje. Posttravmatske stresne motnje. Alkoholna zasvojenost. Zasvojenost z drogami. Prehranjevalne motnje. Depresivne krize. Narcizem in značajske motnje. Uporabniki psihiatrije.

Temeljni viri
 • Beck U. Družba tveganja na poti v neko drugo moderno. Ljubljana: Open Society Institute, 2001.

 • Coleman D. Čustvena inteligenca.Ljubljana: Mladinska knjiga, 1997.

 • Grawe K. Psychologische Therapie. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe Verlag,1997

 • Lüssi P. Systemische Socialarbeit. Bern, Stuttgart: Haupt.1999.

 • Maturana H., Varela F. Drevo spoznanja. Ljubljana: Studia Humanitatis, 1998.

 • Payne M. Savremena teorija socialnog rada. Banja Luka: Comersgrafika, 2001.

 • Praper P. Razvojna analitična psihoterapija. Ljubljana: Inštitut za klinično psihologijo.1999.

 • Shulman L. The Skills of Helping. Itasca, Illinois: Peacock Publishers.1992.

 • Skynner R., Cleese J. Družine in kako v njih preživeti. Ljubljana: Tangram.1994.

 • Stritih B. Študijsko gradivo za Osebno pomoč s svetovalnim delom II. Ljubljana:FSD .2004.

 • Vries S. De, Bouwkamp R. Psihosocialna družinska terapija. Logatec. Firis. 1995.

 • Willi J. Ökologische Psychoterapie. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe Verlag. 1996.

 • Žižek S. Kuga fantazem. Ljubljana: Analecta.1997.


 • Obveznosti
  Priprava načrtov dela in poročil o delu na terenu. Analiza primerov iz prakse.
  Gradiva:Gradivo za ta predmet najdete v fotokopirnici FSD

  Pojasnila o vedenju Christopherja, april 07