Socialno delo v delovnem okoljuNosilci: Doc. dr. Mesec Bojana

Cilji
Študent/ka dopolnjuje in poglablja teoretsko znanje in praktično usposobljenost za socialno delo na področju dela in zaposlovanja. Poleg integracije znanj s področja teorij in metod socialnega dela, delovne in socialne zakonodaje, organizacije in upravljanja in menedžmenta pridobi tudi praktične modele in spretnosti za časovno omejeno, na nalogo usmerjeno pomoč zaposlenim in nadrejenim pri specifičnih problemih v delovnem okolju in pri delu z iskalci zaposlitve.

Vsebina
Pomoč zaposlenim pri reševanju problemov, ki nastajajo pri delu in izven dela; pomoč pri oceni problemske situacije in časovno omejeni, na nalogo usmerjeni intervenciji; pomoč v krizi. Usposabljanje menedžerjev in neposrednih prepostavljenih za delo z ljudmi; pomoč delovodjem pri prepoznavanju težav zaposlenih in njihovem reševanju. Politika delovne organizacije do zlorabe alkohola in drugih drog na delovnem mestu, preventiva in zdravljenje odvisnosti. Bolezen in invalidnost: prevencija invalidnosti in poklicnih bolezni, promocija zdravja, rehabilitacija in zaposlovanje invalidov, zmanjševanje bolniških odsotnosti. Delo in družina: problemi delavcev z družinskimi obvezami, pomoč pri urejanju težav v zvezi z varstvom otrok, ostarelih in bolnih družinskih članov; pomoč svojcem umrlih in ponesrečenih delavcev. Spolno nadlegovanje in nasilje na delovnem mestu. Problemi starejših delavcev in priprava na upokojitev. reševanje medsebojnih konfliktov pri delu, razvijanje sodelovanja v delovnih skupinah, konzultantska dejavnost pri urejanju industrijskih razmerij. Problemi nezaposlenosti, politika in programi zaposlovanja, reševanje problemov presežnih delavcev

Temeljni viri
 • James G. Barber: Socialno delo na področju zasvojenosti. MDDS Z, Ljubljana, 1997

 • Kako se spopasti s spolnim nadlegovanjem na delovnem mestu (10. zvezek zbirke Za enake možnosti žensk in moških), Urad za žensko politiko, Ljubljana 1999

 • Andreja Kavar Vidmar (1989), Združevanje poklicne in družinske vloge. Socialno delo, 28, 3: 281–287

 • Andrej Kožar: Obvladajmo bolniško. Lunik, Domžale, 1995

 • Management kadrovskih virov (uredil Stane Možina). FDV, Ljubljana 1998

 • Pavla Rapoša Tajnšek: Perspektive socialnega dela v delovnem okolju. Socialno delo, 37, 1998, 3–5: 283–290

 • Pavla Rapoša Tajnšek: Socialno delo v delovnih organizacijah. VŠSD , Ljubljana, 1997

 • Svetlik, I., Glazer, J., Kajzer, A., Trbanc, M: Politika zaposlovanja. Ljubljana: FDV, 2002

 • Cveto Uršič, J. Drobnič: Zaposlovanje invalidov: Primerjava politik, koncepcij in ukrepov. Ljubljana, Inštitut RS za rehabilitacijo, Republiški zavod za zaposlovanje, 1995


 • Obveznosti
  Sodelovanje na predavanjih, delavnicah in strokovnih obiskih, izdelava in zagovor seminarske naloge, ki vključuje analizo primera na izbranem področju socialnega dela v delovni organizaciji. Ustni izpit; ocena seminarske naloge je sestavni del izpitne ocene.
  Gradiva:Kadrovsko socialno delo
  Etični kodeks