Sodobno socialno delo v Sloveniji

Dodatni letnik


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Milko Poštrak
3003000651255


Cilji:

Cilji predmeta so predstaviti študentkam sodobna doktrinarna načela socialnega dela v Sloveniji, mrežo socialnovarstvenih inštitucij in načinov dela v njih, da bodo študentke spoznale področje socialnega dela, razumele koncept socialne države, spoznala načela socialne politike in znale ravnati kot dobro usposobljene strokovne socialne delavke.

 

Na vajah bodo ta znanja preverjale in postavljale v praktični kontekst.

 


Vsebina predmeta:

Kratka predstavitev zgodovine socialnega dela v svetu in v Sloveniji z namenom vzpostavitve konteksta, v katerem študentkam predstavimo sodobne teorije, koncepte, metode in tehnike socialnega dela v Sloveniji. Koncept socialne države in nanjo vezane socialne politike, načela socialnega varstva in socialne varnosti, pristopi in načini socialnega dela. Mreža socialnovarstvenih inštitucij socialnega varstva.

 


Temeljna literatura:

Vida Miloševič Arnold, Milko Poštrak, Uvod v socialno delo, Študentska založba, Scripta, 2003


Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v  program.


Metode ocenjevanja:

1-5 negativno

6 – zadostno poznavanje osnovnih vsebin učnega načrta

7- dobro poznavanje osnovnih vsebin

8- prav dobro poznavanje vsebine učnega načrta

9-prav dobro poznavanje in izkazano razumevanje vsebine učnega načrta

10-odlično poznavanje in izkazano razumevanje vsebine učnega načrta, samostojno povezovanje materije v povezano celoto.

Metode ocenjevanja: pisni izpit z izpitnimi vprašanji, ki zajemajo vsa področja iz učnega načrta.