Procesi soustvarjanja podpore in pomoči

Dodatni letnik


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Gabi Čačinovič Vogrinčič
606000013025010


Cilji:

Študent mora pridobiti kompetence vzpostavljanja in ravnanja v soustvarjalnih procesih pomoči, ki jih zagotovi delovni odnos. Obvladati mora jezik socialnega dela in vse elemente pogovora, ki je usmerjen v rešitve. Razumeti mora, da je pomoč družini učinkovita le kot skrbno soustvarjen proces, ki spoštuje in upošteva kompetentnost družine in njenih članov.


Vsebina predmeta:

Kratka zgodovina koncepta pomoči: od medicinskega modela k procesom soustvarjanja. Koncept pomoči v socialnem delu: soustvarjanje pomoči; delovni odnos kot varen prostor za dogovore v procesu soustvarjanja individualnega projekta pomoči. Soustvarjanje pogovora, ki je usmerjen v rešitve. Jezik socialnega dela. D.Saleebey: perspektiva moči, leksikon krepitve moči. L. Hoffman: etika udeleženosti. Koncept odpornosti  F.Walsh. Lussi:sistemsko socialno delo: načela. K. Healy: teorije za prakso socialnega dela: postmoderno socialno delo.N. Parto, P.O'Byrne: konstruktivno socialno delo. Doktrina socialnega  dela v procesih pomoči družinam na prvi in drugi ravni  


Temeljna literatura:

Čačinovič Vogrinčič, G. (2008), Socialno delo z družino. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, str. 3-69.

Čačinovič Vogrinčič, G. (2010), Soustvarjanje pomoči v jeziku socialnega dela. Socialno delo, 94, 4: 239-246

Healey Karen (2005). Socal Work Theories in Context. Houndmills: Palgrave Macmillan. Poglavje Approaches to Knowledge Development and Use, strani  92 – 108.

Mešl, N. (2008), Razvijanje in uporaba znanja v socialnem delu z družino: procesi soustvarjanja teoretskega znanja v praksi. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, str. 3-60.


Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v  program.


Metode ocenjevanja: Izpitni esej - ocenjevalna lestvica – skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja (6-10)
Delež v %:Pisni izpit (100%)