Organizacija in načrtovanje v socialnem delu

Dodatni letnik


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Bojana Mesec
3003000651255


Cilji:

 

CILJI:

·         Spoznati se z osnovnimi organizacijskimi teorijami

·         Spoznati neprofitni sektor in njegove zakonitosti.  

·         Naučiti se načrtovanja, vodenja in ovrednotenja projektnega dela. 

 

PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE:

·         Poznavanje temeljnih modelov organizacije

·         Sposobnost sinteze organizacijskih znanj, spretnosti vodenja in s temeljnimi vrednotami socialnega dela

·         Uporaba projektnega načina dela.

·         Kritična refleksija vloge vodenja pri organizaciji socialnega dela in dosledna uporaba etike udeleženosti, krepitve moči uporabnikov.

Sposobnost kritične refleksije lastnih postopkov in strokovnih ravnanj z vidika teorij organizacije.


Vsebina predmeta:

Osnove organizacije. Neprofitni sektor. Blaginjski trikotnik. Nevladne organizacije. Strateško načrtovanje. Projektno načrtovanje.


Temeljna literatura:

 

  • Bojana Mesec (2008), Družbeni okvir neprofitnih organizacija, Fakulteta za socialno delo
  • Daniel Pučko ur. (2005), Planiranje v neprofitnem javnem sektorju, Založba EDUCA, Nova Gorica
  • Mitja I. Tavčar (2005), Strateški management nepridobitnih organizacij, Fakulteta za management Koper
  • Antun Vila (1994), Organizacija in organiziranje, Moderna organizacija, Fakulteta za organizacijske vede Kranj

 


Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v tekoči letnik študija.


Metode ocenjevanja:

 

  • Predlog projekta - ocenjevalna lestvica – skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja (opravil-ni opravil)
  • Poročilo o projektu - ocenjevalna lestvica – skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja (6-10)