Družbeni in pravni okvir socialnega dela

Dodatni letnik


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Srečo Dragoš
3030000651255


Cilji:

 

 

CILJI:

·         Seznaniti se z osnovnimi družbeno-političnimi in pravnimi okvirji socialnega dela.

·         Seznaniti se z zgodovinskim razvojem konceptov in njihovo (pravno) aplikacijo na področju socialne politike in socialnega dela.

·         Seznaniti se z novimi družbenimi okoliščinami, ki nastajajo kot posledica globalnih procesov in imajo učinke na nacionalne države

·         Seznaniti se s spremembami v blaginjskih sistemih EU in EU politikami na področju socialnih zadev

·         Razumeti vzroke za nastanek in poglabljanje družbenih neenakosti in jih aplicirati na konkretne situacije

·         Razviti sposobnost za inovativne pristope pri razvijanju programov in vplivanju na družbene spremembe.

 PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE:

1. Poznavanje osnovnih modelov in načel socialne države, socialne varnosti.

2. Poznavanje osnovnih organizacijskih značilnosti socialnega dela in mreže socialnih služb.

3. Sposobnost sinteze med političnimi, ekonomskimi in socialnimi vplivi na razvoj teorije in prakse socialnega dela.

4. Zmožnost etičnega ravnanja v sistemu socialne varnosti.

 


Vsebina predmeta:

Socialna država in družba blaginje. Revščina in družbene neenakosti. Družba tveganja.Vsakdanje življenje. Novi koncepti socialnega vključevanja. Teorije družbenih gibanj in njihovih kontekstov. Socialna omrežja in participacija. Ideologije in zgodovina socialne politike, varnosti in socialnega dela na Slovenskem. Pregled zakonodaje na področju socialnega dela (pravo socialne varnosti, delovno pravo, družinsko pravo, upravno pravo, itd.). Odnos med socialnim in ekonomskim. Ekonomski temelji dela. Ekonomika služb in storitev.Sistem socialne varnosti, s poudarkom na socialnem varstvu. Vključevanje uporabnikov in zagotavljanje kakovosti.


Temeljna literatura:

 

 

·         Haralambos, M., Holborn M. (2005), Sociologija: teme in pogledi. Ljubljana: DZS (poglavja: 1., 2., 5. in 14.).  

·         Dragoš, S. (1997), Politična zgodovina revščine na Slovenskem (1. del). Socialno delo (36), 2: 125-133; ibid. (2. del), 3: 181-193.

·         Dragoš, S., Leskošek V. (2003), Družbene neenakosti in socialni kapital. Ljubljana: Mirovni inštitut.

·         Beck, U. (2001), Družba tveganja. Na poti v neko drugo moderno. Ljubljana: Krtina.

·         Kresal, B. (2006): Delovno pravo, FSD, Ljubljana.

·         Lorenz W. (1994), Social Work in a Changing Europe. London: Routledge.

·         Baldock, J., Mitton, L., Manning, N., Vickerstaff, S., ed. (2012), Social Policy. Oxford: University Press.  

 


Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v tekoči letnik študija.


Metode ocenjevanja:

 

Pisni (ali ustni) izpit iz obvezne literature; ocenjevalna lestvica – skladna s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja (6-10)

  •  Opravljen seminar kot pogoj za pristop k izpitu.