Duševno zdravje v perspektivi vsakdanjega življenja

Duševno zdravje v skupnosti


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: 2. stopnja DZ

Nosilci: Vera Grebenc
3030000651255


Cilji:

Študent/ka razširi in poglobi znanje na področju duševnega zdravja s poudarkom na življenju v skupnosti. Pridobi si analitični vpogled v evropske procese institucionalizacije in deinstitucionalizacije na področju duševnega zdravja. Razume součinkovanje med pojavi duševnih kriz in socialno ranljivostjo, ki jih povzočajo krize in družbeni odzivi nanje. Poglobi razumevanje procesualnosti duševnih stisk, specifične poteke in osebne, socialne in politične posledice, ki jih imajo duševne krize na vsakdanje življenje posameznikov in posameznic. Seznani se s sodobnimi usmeritvami na področju duševnega zdravja s poudarkom na razvijanju socialnih služb v skupnosti in normalizaciji. Pridobi znanje za kritično ovrednotenje obstoječih služb duševnega zdravja v skupnosti.


Vsebina predmeta:

Zgodovina obravnavanja duševnih stisk. Različne obravnave duševnih stisk. Terminologija. Duševno zdravje v antropološki perspektivi. Stigma. Krepitev moči. Normalizacija. Modeli deinstitucionalizacije. Pojem »okrevanja«. Spolne in kulturne razsežnosti duševnega zdravja. Ženske in duševno zdravje. Migracije, duševno zdravje in odgovori skupnosti. Revščina, brezdomstvo, socialna izključenost in duševno zdravje. Uporabniška perspektiva v izobraževanju, načrtovanju in izvajanju storitev in v raziskovanju. Pravni vidiki duševnega zdravja v skupnosti. Sistem duševnega zdravja v skupnosti. Tveganja. Uporaba zdravil.


Temeljna literatura:

Basaglia, F. (1981), Negacija institucije. Beograd: Vidici br.5.

Canguilhem, G. (1987), Normalno in patološko. Ljubljana: Studia Humanitatis.

Erazem Rotterdamski (1991), Hvalnica Norosti. Ljubljana: Založništvo slovenske knjige.

Fanon, F. (1973), Prezreni na svijetu. Zagreb: Stvarnost.

Flaker, Vito in M. Urek (ur.) (1988), Hrastovški anali za leto 1987. Ljubljana: RK ZSMS.

Flaker, Vito (1993), Advocatus diaboli?. Soc. delo, 1993, let. 32, št. 3-4, str. 5-10.

Flaker, Vito (1993), Zagovorništvo v akciji - proces emancipacije. Soc. delo, 1993, let. 32, št. 3-4, str. [39]-51

Flaker, V. (1994), Analiza tveganja. Socialno delo 33, 3: 189-196.

Flaker, V. (1996), Podmene obveznih ukrepov na področju duševnih stisk in njihove transformacije. Socialno delo 35, 5: 433-444.

Flaker, V. (1997), Timi kot način interdisciplinarnega sodelovanja. Socialno delo 36, 1: 3-13.

Flaker, V. (1998), Odpiranje norosti – vzpon in padec totalnih ustanov. Ljubljana: *cf.

Flaker, V. (1998), Opis stanovanjskih skupin v Sloveniji in analiza modelov življenja v njih. Socialno delo 37, 3/5: 257-269.

Flaker, V. (2003). Oris metod socialnega dela. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Flaker, V. (2008), From institutional logic to common knowledge: power, action and reflection. IUC Journal of social work, no 15, 2007/2008.

Flaker, V. @Boj za (2012), Direktno socialno delo. Ljubljana: Založba /*cf.

Flaker, V., in sodelavci. (2007), Krepitev moči v teoriji in praksi. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Flaker, V., Mali, J., Kodele, T., Grebenc, V., Škerjanc, J., & Urek, M. (2008). Dolgotrajna oskrba: Očrt potreb in odgovorov nanje. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Flaker, V., Mali, J., Rafaelič, A., Ratajc, S. (2013) Osebno načrtovanje in izvajanje storitev. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Flaker, V., Nagode, M., Rafaelič, A., Udovič, N. (2011), Nastajanje dolgotrajne oskrbe: ljudje in procesi, eksperiment in sistem. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Foucault, M. (1978), Surveillir et punir, Naissance de la prison. Paris: Gallimard. Slovenski prevod: (1984), Nadzorovanje in kaznovanje. Ljubljana: Delavska enotnost.

Foucault, M., Derrida, J. (1990), Dvom in norost. Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo.

Foucault, Michel (1998), Zgodovina norosti v času klasicizma, Založba /*cf, Ljubljana

Goffman, E. (1961), Asylums. New York: Doubleday & Co. (Pelican edition 1968).

Goffman, E. (1963), Stigma - Notes on the management of Spoiled Identity.  Engelwood Cliffs: Prentice-Hall; (1968), Penguin edition.

Lamovec, T. (1995), Ko rešitev postane problem in zdravilo postane strup. Ljubljana: Lumi.

Lamovec, T. (1998), Protislovja družinske skrbi za uporabnike psihiatrije. Socialno delo 37, 1: 43-47.

Lamovec, T. (1998), Psihosocialna pomoč v duševni stiski. Ljubljana: VŠSD.

Oliver, M. (1997), The Politics of Disablement. Palgrave: St. Martin's Press.
-- (1996), Understanding Disability. Houndmills: Macmillan.

Rafaelič, A. (ur.), Flaker, V. (ur.) (2012), Iz-hod iz totalnih ustanov med ljudi. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, XXXIX,  250.

Ramon, Shula, Ryan, Peter, Urek, Mojca (2010),  Attempting to mainstream ethnicity in a multi-country EU mental health and social inclusion project : lessons for social work = Poskus uveljavljanja načela enakosti etničnih manjšin v večkulturnem evropskem projektu na področju duševnega zdravja in socialne vključenosti : naloga socialnega dela. European journal of social work, 2010, vol. 13, no. 2, str. 163-182.

Ramon, S. (ur.) (1992), Psychiatric Hospital Closure: Myths and Realities. Chapman Hall, London, 1992.

Ramon, S. (ur.) (2003), Users researching health and social care: An empowering agenda? Birmingham: Venture Press.
Ramon, S. Williams., J. E. (ur.) (2005), Mental Health at the Cross-roads: The Promise of the Psychosocial Approach. Aldershot: Ashgate.

Romme, Escher, Dillon, Corstens, Morris (2011), Living With Voice: 50 stories of recovery. PCCS Books, Birmingham University, Birmingham.

Repper, J., Perkins, R. (2003), Social Inclusion and Recovery: A Model for Mental Health Practice. Edinburgh: Bailliere Tindal.

Russo, Jasna & Stastny, Peter (2009), Beyond Involvement. Looking for a Common Perspective on Roles in Research. V: Jan Wallcraft, Beate Schrank & Michaela Amering (Eds.), Handbook of User Involvement in Research. West Sussex: Wiley-Blackwell, str. 61-72.

Szaasz, Thomas (2013), Kraja človeka: Eseji proti medikalizaciji vsakdanjega življenja. Ljubljana: UMco.

Tew J., (2011), Social Approaches to Mental Distress. Palgrave and Macmillan.

Tew, J. (eds.) (2005), Social Perspectives in Mental Health: Developing Social Models to Understand and Work with Mental Distress. London, Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers

Subpsihiatrične študije, Časopis za kritiko znanosti, letnik 19, 138/139 (ur. Mojca Urek).

Škerjanc, J. (2006). Individualno načrtovanje z udejanjanjem ciljev. Ljubljana: Center za poklicno izobraževanje in usposabljanja.

Urek, M. (2012) (ur.) Socialno delo, letnik 51 (2012), št. 1-3 (tematska številka o socialnem delu na področju zdravja).

Videmšek, P. (2011), Spreminjanje socialne vključenosti ljudi z osebnimi izkušnjami duševne stiske: Od boja za pravice do vključenosti v raziskovanje. Socialno delo, letnik 50 (2011), št. 3-4.

Videmšek, P. (2013), Iz institucij v skupnost : stanovanjske skupine nevladnih organizacij na področju duševnega zdravja. V Ljubljani: Fakulteta za socialno delo.
Zaviršek D. (1994): Ženske in duševno zdravje. Ljubljana: Lumi.

Zaviršek, D. (1997), Krizni tim kot oblika preprečevanja psihiatrične hospitalizacije. Socialno delo 36, 2: 101-110.

Zaviršek, Darja (2000), Hendikep kot kulturna travma: Historizacija podob, teles in vsakdanjih praks prizadetih ljudi. Ljubljana: Založba *cf.


Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v program.


Metode ocenjevanja:

Esej.

Ocenjevalna lestvica – skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja.
1- 5 nezadostno, 6-10 pozitivno.


Delež v %:100%