Analiza tveganja

Duševno zdravje v skupnosti


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: 2. stopnja DZ

Nosilci: Vera Grebenc
102020010651255


Cilji:

Študent/ka pozna postopke analize tveganja. Na podlagi praktičnih primerov pozna koncepte grožnje, tveganja, nevarnosti, zmanjševanja škode. Zna oceniti tveganja in nevarnosti in načrtovati zmanjševanje, preprečevanje in poravnavanje škode.

Spretnosti zna uporabiti za razne situacije tveganja in v postopkih, ki jih socialnim delavcem nalaga zakonodaja (t. i. javna pooblastila).


Vsebina predmeta:

Koncepti tveganja. Dobiček in škoda. Terminologija. Taktike zmanjševanja škode. Načela zmanjševanja škode. Definiranje in zapisovanje situacij. Zaznavanje specifičnih situacij, v katerih je treba oceniti tveganje. Zaznavanje priložnosti, da razširimo možnosti uporabnikov socialnovarstvenih storitev tudi v situacijah, ko je potrebno omejevanje. Mandat. Tipične situacije: nasilje, materialna ogroženost, zaščita otrok, prisilna hospitalizacija, uživanje drog in alkohola. Načrt zmanjševanja škode: načrtovanje in ovrednotenje. Spremljanje in evalvacija. Timsko delo. »Advocatus diaboli«.


Temeljna literatura:

Douglas, M. (2003), Risk Acceptability According to the social Siences. London: Routledge, Kegan Paul.

Flaker, V. (1994), Analiza tveganja. Soc. delo, 33, 3: 189-196.

Flaker, V. (2002), Živeti s heroinom (I in II). Ljubljana: cf*.

Flaker, V. (2003), Oris metod socialnega dela: Uvod v katalog nalog centrov za socialno delo. Ljubljana: FSD , Skupnost CSD Slovenije

Flaker, V., Mali, J., Kodele, T., Grebenc, V., Škerjanc, J., & Urek, M. (2008) Dolgotrajna oskrba: Očrt potreb in odgovorov nanje, Fakulteta za socialno delo, Ljubljana.

Flaker, V., Grebenc, V. (2006), Navodila za oceno tveganja. Fakulteta za socialno delo (interno gradivo).

Flaker, V. (2011), K taksonomiji (storitev) socialnega varstva, (delovno gradivo),Varianta 1.2.4, 28.4.2011. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo

GREBENC, Vera. Rutine kot predvidljivi scenariji vsakdanjega življenja. Dialogi (Maribor), 2008, letn. 44, št. 10, str. 90-107.

Grebenc, V., Šabić, A. (2013) Ljubljanske zgodbe: biografije navadnih ljudi. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Kemshall, H., Pritchard, J. (ur.) (1996), Good Practice in Risk Assessment and Risk Management. London: Jassica Kingsley.

Felc, J., Toresini, L. (2010) Kletka strahu in smrti. Medicinski in pravni vidik zblojenosti.

 Celje. Mohorjeva založba.


Pogoji za vključitev v delo:

Vpis na program.


Metode ocenjevanja:

Analiza tveganja za konkretno osebo v konkretni situaciji.

Kratek esej, ki povezuje konkretno analizo s kontekstom socialnega dela in socialnega varstva.

Standardna ocenjevalna lestvica od 1 do 10.

 

 


Delež v %:Analiza tveganja 50%. Kratek esej 50%.
Gradiva: