Izbrane metode kvalitativnega raziskovanja

Duševno zdravje v skupnosti


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: 2. stopnja DZ

Nosilci: Vera Grebenc
15153000651255


Cilji:

Študent/ka zna kritično oceniti in uporabljati metode kvalitativnega raziskovanja v socialnem delu.


Vsebina predmeta:

Uporabniško raziskovanje oziroma takoimenovane raziskave preživelih.

Teoretske osnove narativnega in biografskega raziskovanja. Življenjske zgodbe, življenjske zgodovine. Drugi biografski viri (dokumenti, fotografije, vizualni materiali). Pripoved v raziskovalnemu intervjuju. Intervju kot diskurz. Narativna analiza.

Hitra ocena potreb v skupnosti.

Akcijsko raziskovanje.

Opisna metoda, analiza, interpretacija in teorija.


Temeljna literatura:

Ackoff, R. (1966). Načrt sociološke raziskave. Univerza v Ljubljani, FF UL.

Austin, J. L. (1990). Kako napravimo kaj z besedami. Ljubljana: ŠKUC, ZIFF UL.

Evans-Pritchard, E. E. (1993). Ljudstvo Nuer. Ljubljana: ŠKUC, ZIFF UL.

Flaker, V. & Schmid, T. (ur.) (2006). Von der Idee zur Forschungsarbeit: forschen in Sozialarbeit und Sozialwissenschaft. Dunaj: Böhlau.

Flaker, V., Ficko, K., Grebenc, V., Mali, J., Nagode, M., & Rafaelič, A. (2019). Hitra ocena potreb in storitev. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Flick, U., Kardoff, E. von & Steinke, I. (2004), A companion to qualitative research. London: Sage.

Freire, P. (1970), Pedagogy of the oppressed. New York: Continuum.

Grebenc, V. & Šabić, A. (2013). Ljubljanske zgodbe: biografije navadnih ljudi. Ljubljana: FSD UL.

Mali, J. & Grebenc, V. (2021). Strategije raziskovanja in razvoja dolgotrajne oskrbe starih ljudi v skupnosti. Ljubljana: Založba Univerze.

Mali, J., Grebenc, V., Flaker, V., Rafaelič, A., Filipović, T., Šabić, A., Peršič, M. L., & Zaplatar, T. (2017). Hitra ocena potreb in storitev dolgotrajne oskrbe v Občini Straža : končno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Mali, J., Grebenc, V., Kejžar, A., Buher, D., Fajković, L., Koželj, K., Štrancar, A. & Zupan, M. (2019). Ocena potreb in storitev dolgotrajne oskrbe v Občini Žirovnica : končno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Mesec, B. (1998), Uvod v kvalitativno raziskovanje v socialnem delu. Ljubljana: VŠSD UL.

Ramon, S. (ur.) (2003). Users researching health and social care: An empowering agenda? Birmingham: Venture Press.

Russo, J. (2012). Survivor-Controlled Research: A New Foundation for Thinking about Psychiatry and Mental Health. Forum: Qualitative Social Research, 13(1), Art. 8, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs120187.

Sweeney, A., Beresford, P., Faulkner, A., Nettle M, & Rose D. (ur.) (2009). This is Survivor Research. Ross-on-Wye: PCSS Books.

Wallcraft, J., Schrank, B. & Amering, M.(ur.) (2009). Handbook of User Involvement in Research. West Sussex: Wiley-Blackwell.

Socialno delo (2001). 40 (2-4). (Avto/biografska metoda v socialnem delu).

Urek, M. (2005). Making a case in social work: the construction of an unsuitable mother. Qualitative social work, 4, 4: 451-467.

- (2005), Zgodbe na delu: pripovedovanje, beleženje in poročanje v socialnem delu. Ljubljana: Založba /*cf


Pogoji za vključitev v delo:

Vpis na program.


Metode ocenjevanja:

Seminarsko delo.

Ocenjevalna lestvica po pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja:

1- 5 nezadostno, 6-10 pozitivno


Delež v %:Seminarsko delo 100
Gradiva: